Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

48. kapitola

Proti Moábčanom

1 O Moábsku. Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: „Beda mestu Nebó48,1 Nebó bolo mesto v blízkosti vrchu Nebó (Dt 34,1)., lebo bude zničené, zahanbený a podmanený bude Kirjatajim! Zhanobená a zrúcaná bude skalná pevnosť.48,1-47 Iz 15,1–16,14; Ez 25,8-11
2 Pýcha Moábska už nejestvuje, v Chešbóne mu pripravujú nešťastie. ‚Poďte, zničme ho, nech už nie je národom!‘ Aj ty, Madmén, zmĺkneš, za tebou tiahne meč. 3 Z Choronajimu počuť krik o pomoc: ‚Veľké násilie a skaza!‘ 4 Moábsko je rozbité, jeho maličkí kričia o pomoc. 5 Po úbočí Luchítu vystupuje veľký plač, na svahu Choronajimu počuť krik pre skazu: 6 ‚Utekajte, zachráňte si život, budete ako borievka na púšti.‘48,6 Jer 17,6 7 Pretože si sa spoliehal na svoje diela a poklady, aj ty budeš podmanený. Kemóš pôjde do zajatia, jeho kňazi spolu s kniežatami.48,7 Nm 21,29; Sdc 11,24; 1Krľ 11,7 8 Ničiteľ vnikne do každého mesta, ani jedno mesto sa nezachráni. Zničené bude údolie a úbočie spustne, ako povedal Hospodin. 9 Dajte krídla Moábsku, nech sa letiac vzdiali! Jeho mestá sa stanú púšťou, obyvateľov v nich nebude. 10 Prekliaty, kto bude vykonávať Hospodinovo dielo nedbanlivo, prekliaty, kto svoj meč nechce zakrvaviť. 11 Bezstarostne si žil Moáb od mladosti, odpočíval ako víno na svojich kvasniciach, neprelieval sa z nádoby do nádoby a do zajatia nešiel. Preto si zachoval svoju chuť a jeho vôňa sa nezmenila.48,11 Sof 1,12 12 Preto hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď pošlem proti nemu vinárov, ktorí ho stočia, jeho nádoby vyprázdnia a jeho krčahy porozbíjajú. 13 Na hanbu vyjde Moáb pre Kemóša, ako vyšiel na hanbu dom Izraela pre Bétel, ktorému dôveroval.48,13 1Krľ 12,28n 14 Ako môžete hovoriť: ‚Sme hrdinovia a mocní muži súci do boja?‘ 15 Ničiteľ Moába vchádza do jeho miest, výkvet jeho mládeže ide na jatky,“ znie výrok Kráľa, ktorý sa volá Hospodin zástupov. 16 „Blíži sa skaza Moábska, jeho nešťastie sa veľmi ponáhľa. 17 Ľutujte ho, všetci susedia, všetci, ktorí poznáte jeho meno, hovorte: ‚Ako sa zlomila silná palica, berla prekrásna!‘ 18 Zostúp zo svojej slávy, seď o smäde, obyvateľka, dcéra Dibónu, veď ničiteľ Moábska prichádza na teba, zrúca tvoje pevnosti. 19 Postav sa na cestu a pozoruj, obyvateľka Aroéru, pýtaj sa bežcov a utečencov. Povedz: ‚Čo sa stalo?‘ 20 Na hanbu vyšlo Moábsko, je plné hrôzy; kvíľte a kričte, oznámte v Arnóne, že Moábsko je zničené. 21 Príde súd na rovinatý kraj, na Cholón, na Jahcu a na Mefaat, 22 na Dibón, na Nebó a na Bét-Diblatajim, 23 na Kirjatajim, Bét-Gamúl a na Bét-Meón, 24 na Kerijót, na Bocru a na všetky ďaleké i blízke mestá Moábska. 25 Odrezaný je roh Moábska, jeho rameno je zlomené,“ znie výrok Hospodina. 26 „Opoj ho, lebo sa vyvyšoval nad Hospodina. Nech sa Moáb váľa v tom, čo vyvrátil, nech je sám na posmech.48,26 Jer 25,15 27 Či ti nebol Izrael na posmech? Či ho prichytili medzi zlodejmi, že si nad ním posmešne pokyvoval hlavou, kedykoľvek si o ňom hovoril? 28 Opustite mestá, bývajte v skaliskách, obyvatelia Moábska, buďte ako holub, čo hniezdi na okraji priepasti. 29 Počuli sme o pýche Moába, veľmi je nadutý, o jeho namyslenosti a pýche, o jeho hrdosti a povýšeneckom srdci.48,29 Iz 16,6 30 Ja poznám,“ znie výrok Hospodina, „jeho spupnosť, jeho táranie je bezobsažné a jeho konanie bezcieľne. 31 Preto kvílim nad Moábskom, volám o pomoc pre celé Moábsko, vzdychám nad ľuďmi v Kír-Cherese. 32 Oplakávam ťa viac ako Jazér, vinič Sibmy, tvoje ratolesti prerástli more, siahali až k Jazéru. Do tvojej letnej oberačky a vinobrania vpadol ničiteľ. 33 Stratila sa radosť i plesanie z ovocného sadu a z Moábska. Vínu z lisov urobím koniec, ten, čo šliape v lise, už nebude lisovať, pokrik už nebude radostným pokrikom. 34 Krik z Chešbónu zaznieva až po Elale, až po Jahac vydávajú svoj hlas, od Coaru po Choronajim, po Eglat-Šelišiju; veď aj vody Nimrímu sa zmenia na púšť. 35 V Moábsku skoncujem s tými,“ znie výrok Hospodina, „čo vystupujú na výšinu a tam pália kadidlo svojim bohom. 36 Preto srdce mi vzdychá nad Moábskom ako flauta, moje srdce vzdychá nad ľuďmi v Kír-Cherese ako flauta, lebo stratia všetko, čo im zostane.48,36 Iz 15,5 37 Veď každá hlava bude plešivá, každá brada oholená, na všetkých rukách budú zárezy a na bedrách vrecovina.48,37 Iz 15,2; Jer 16,6 38 Na všetkých strechách v Moábsku a na jeho uliciach bude iba nárek, lebo som rozbil Moábsko ako nádobu, ktorá sa nikomu nepáči,“ znie výrok Hospodina. 39 „Aké je len rozbité! Kvíľte! Ako sa len Moáb s hanbou obracia chrbtom! Moábsko vyšlo na posmech a hrôzu pred všetkými jeho susedmi.“ 40 Veď toto hovorí Hospodin: „Ktosi priletí ako orol, rozprestrie krídla nad Moábskom.48,40 Jer 49,22 41 Zajaté budú mestá, zabrané pevnosti. Srdce moábskych hrdinov bude v ten deň ako srdce ženy pri pôrodných bolestiach. 42 Moáb bude zničený, nebude už národom, pretože sa vyvyšoval nad Hospodina. 43 Postrach, priepasť, pasca, pre teba, obyvateľ Moábska,“ znie výrok Hospodina.48,43-44 Iz 24,17n 44 „Kto unikne postrachu, padne do priepasti, a kto vyjde z priepasti, chytí sa do pasce. Toto dopustím na Moábsko v roku jeho potrestania,“ znie výrok Hospodina. 45 „V tôni Chešbónu zostanú vysilení utečenci. Veď oheň vyšľahne z Chešbónu a plameň z domu Sichóna, pohltí sluchy Moába a temeno hlučného ľudu.48,45-46 Nm 21,28n 46 Beda ti, Moábsko, zahynie ľud Kemóša, lebo ti vezmú synov do väzenia a dcéry do zajatia. 47 V budúcnosti však zmením údel Moábska,“ znie výrok Hospodina. Potiaľto je súd nad Moábskom.