Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

46. kapitola

Proroctvá proti národom

1 Slovo Hospodina, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi proti národom.46,1 Pokračovanie proroctva proti národom z 25,15-38.

Proti Egyptu

2 O Egypte; proti vojsku egyptského kráľa, faraóna Necha, ktoré bolo pri rieke Eufrat v Karkemiši, a ktoré porazil babylonský kráľ Nebukadnesar vo štvrtom roku judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna.46,2 2Krľ 23,29; 2Krn 35,20
3 „Pripravte malý a veľký štít, nastúpte do boja! 4 Osedlajte kone, nasadajte, jazdci! Nastúpte v prilbách, naostrite kopije, oblečte si brnenie! 5 Prečo to vidím? Sú prestrašení a ustupujú naspäť. Ich hrdinovia sú bití, ozlomkrky utekajú, ani sa neobzerajú, hrôza je naokolo,“ znie výrok Hospodina.46,5 Jer 6,25; 20,10 6 „Rýchly bežec neutečie a hrdina neunikne. Na severe, pri brehu rieky Eufrat, sa potknú a padnú. 7 Kto to stúpa ako Níl, ako rieky, ktorých vody sa vlnia? 8 Egypt stúpa ako Níl, ako rieky, ktorých vody sa vlnia. Hovorí: ‚Budem stúpať a zaplavím zem, zničím mesto a jeho obyvateľov.‘ 9 Vyrazte, tátoše! Rúťte sa, vozy! Nech vyjdú hrdinovia, Kúšijci a Púťania, čo nosia štít, a Lúdovia, čo nosia a napínajú luk! 10 Tento deň je pre Pána, Hospodina zástupov, deň pomsty, aby sa pomstil na svojich protivníkoch. Meč bude hltať a nasýti sa, opojí sa ich krvou, veď obetu s hostinou bude mať Pán, Hospodin zástupov, v severnej krajine pri rieke Eufrat.46,10 Dt 32,41n; Iz 2,12 11 Vystúp do Gileádu a prines balzam, panna, dcéra Egypt! Zbytočne hromadíš lieky, pre teba niet uzdravenia.46,11 Jer 8,22; 51,8 12 Národy počúvajú o tvojej hanbe, tvoj krik plní krajinu, lebo hrdina sa potkol o hrdinu, obaja naraz padli.“ 13 Slovo, ktoré Hospodin povedal prorokovi Jeremiášovi o tom, že babylonský kráľ Nebukadnesar príde poraziť Egypt. 14 „Oznámte v Egypte, vyhláste v Migdóle, vyhláste v Nófe a v Tachpanchése, povedzte: ‚Nastúp a chystaj sa, lebo meč požiera tvoje okolie.‘46,14 Jer 44,1 15 Prečo je zvrhnutý tvoj silák? Neobstál, lebo Hospodin ho zvrhol. 16 Spôsobil, že mnohí sa potkli, jeden cez druhého padol. Jeden druhému hovorí: ‚Hore sa! Vráťme sa k svojmu ľudu a do krajiny, kde sme sa narodili, pred pustošiacim mečom!‘ 17 Egyptského kráľa, faraóna, nazvite: ‚Burácanie, ktoré prepáslo svoj čas!‘ 18 Ako žijem,“ znie výrok Kráľa, ktorý sa volá Hospodin zástupov, „príde ten, kto je ako Tabór medzi vrchmi a ako Karmel nad morom.46,18 Sdc 4,6; 1Krľ 18,19; Jer 50,19 19 Priprav si svoje veci do zajatia, obyvateľka, dcéra Egypt, lebo Nóf sa stane pustatinou, bude zbúraný a bez obyvateľov. 20 Nádhernou jalovicou je Egypt, no ovad zo severu už prichádza, prichádza. 21 Aj žoldnieri v jeho strede sú ako vykŕmené teľce, ale aj tí sa obrátia, naraz utečú, nezastavia sa, lebo dopadne na nich deň pohromy, čas ich navštívenia. 22 Pôjde ako syčiaci had, keď naňho pôjdu so silou, sekerami ho napadnú ako drevorubači. 23 Jeho les vyrúbu,“ znie výrok Hospodina, „hoci je nepreniknuteľný. Bude ich viac ako kobyliek, nebude ich možné spočítať. 24 Potupená bude dcéra Egypta, dostane sa do rúk severného národa.“ 25 Hospodin zástupov, Boh Izraela, hovorí: „Potrestám boha Amóna z Téb46,25 Hebr. No. , aj faraóna, aj Egypt, jeho bohov, jeho kráľov; faraóna i tých, čo sa naňho spoliehajú.46,25 Iz 24,21; Jer 25,20; 43,12n 26 Vydám ich do ruky tých, čo striehnu na ich život, do ruky babylonského kráľa Nebukadnesara a do ruky jeho sluhov. Potom však bude zase obývaný ako za dávnych čias,“ znie výrok Hospodina.46,26 Jer 43,10; Ez 29,14 27 „Ty sa však neboj, môj služobník Jákob, nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa, vyslobodím ťa z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Jákob sa vráti a bude žiť v pokoji, bez starostí a nik ho nevydesí.46,27 Iz 43,5; Jer 30,10 28 Ty sa však neboj, môj služobník Jákob,“ znie výrok Hospodina, „veď ja som s tebou a skoncujem so všetkými národmi, medzi ktoré som ťa vyhnal. S tebou však neskoncujem, potrestám ťa podľa práva, skutočne ťa nenechám bez trestu.“46,28 Jer 1,8; 10,24; 30,11