Predchádzajúca kapitola

46. kapitola

Proroctvá proti národom

1 Slovo Hospodina, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi proti národom.

Proti Egyptu

2 O Egypte; proti vojsku egyptského kráľa, faraóna Necha, ktoré bolo pri rieke Eufrat v Karkemiši, a ktoré porazil babylonský kráľ Nebukadnesar vo štvrtom roku judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna.
3 „Pripravte malý a veľký štít, nastúpte do boja! 4 Osedlajte kone, nasadajte, jazdci! Nastúpte v prilbách, naostrite kopije, oblečte si brnenie! 5 Prečo to vidím? Sú prestrašení a ustupujú naspäť. Ich hrdinovia sú bití, ozlomkrky utekajú, ani sa neobzerajú, hrôza je naokolo,“ znie výrok Hospodina. 6 „Rýchly bežec neutečie a hrdina neunikne. Na severe, pri brehu rieky Eufrat, sa potknú a padnú. 7 Kto to stúpa ako Níl, ako rieky, ktorých vody sa vlnia? 8 Egypt stúpa ako Níl, ako rieky, ktorých vody sa vlnia. Hovorí: ‚Budem stúpať a zaplavím zem, zničím mesto a jeho obyvateľov.‘ 9 Vyrazte, tátoše! Rúťte sa, vozy! Nech vyjdú hrdinovia, Kúšijci a Púťania, čo nosia štít, a Lúdovia, čo nosia a napínajú luk! 10 Tento deň je pre Pána, Hospodina zástupov, deň pomsty, aby sa pomstil na svojich protivníkoch. Meč bude hltať a nasýti sa, opojí sa ich krvou, veď obetu s hostinou bude mať Pán, Hospodin zástupov, v severnej krajine pri rieke Eufrat. 11 Vystúp do Gileádu a prines balzam, panna, dcéra Egypt! Zbytočne hromadíš lieky, pre teba niet uzdravenia. 12 Národy počúvajú o tvojej hanbe, tvoj krik plní krajinu, lebo hrdina sa potkol o hrdinu, obaja naraz padli.“ 13 Slovo, ktoré Hospodin povedal prorokovi Jeremiášovi o tom, že babylonský kráľ Nebukadnesar príde poraziť Egypt. 14 „Oznámte v Egypte, vyhláste v Migdóle, vyhláste v Nófe a v Tachpanchése, povedzte: ‚Nastúp a chystaj sa, lebo meč požiera tvoje okolie.‘ 15 Prečo je zvrhnutý tvoj silák? Neobstál, lebo Hospodin ho zvrhol. 16 Spôsobil, že mnohí sa potkli, jeden cez druhého padol. Jeden druhému hovorí: ‚Hore sa! Vráťme sa k svojmu ľudu a do krajiny, kde sme sa narodili, pred pustošiacim mečom!‘ 17 Egyptského kráľa, faraóna, nazvite: ‚Burácanie, ktoré prepáslo svoj čas!‘ 18 Ako žijem,“ znie výrok Kráľa, ktorý sa volá Hospodin zástupov, „príde ten, kto je ako Tabór medzi vrchmi a ako Karmel nad morom. 19 Priprav si svoje veci do zajatia, obyvateľka, dcéra Egypt, lebo Nóf sa stane pustatinou, bude zbúraný a bez obyvateľov. 20 Nádhernou jalovicou je Egypt, no ovad zo severu už prichádza, prichádza. 21 Aj žoldnieri v jeho strede sú ako vykŕmené teľce, ale aj tí sa obrátia, naraz utečú, nezastavia sa, lebo dopadne na nich deň pohromy, čas ich navštívenia. 22 Pôjde ako syčiaci had, keď naňho pôjdu so silou, sekerami ho napadnú ako drevorubači. 23 Jeho les vyrúbu,“ znie výrok Hospodina, „hoci je nepreniknuteľný. Bude ich viac ako kobyliek, nebude ich možné spočítať. 24 Potupená bude dcéra Egypta, dostane sa do rúk severného národa.“ 25 Hospodin zástupov, Boh Izraela, hovorí: „Potrestám boha Amóna z Téb, aj faraóna, aj Egypt, jeho bohov, jeho kráľov; faraóna i tých, čo sa naňho spoliehajú. 26 Vydám ich do ruky tých, čo striehnu na ich život, do ruky babylonského kráľa Nebukadnesara a do ruky jeho sluhov. Potom však bude zase obývaný ako za dávnych čias,“ znie výrok Hospodina. 27 „Ty sa však neboj, môj služobník Jákob, nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa, vyslobodím ťa z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Jákob sa vráti a bude žiť v pokoji, bez starostí a nik ho nevydesí. 28 Ty sa však neboj, môj služobník Jákob,“ znie výrok Hospodina, „veď ja som s tebou a skoncujem so všetkými národmi, medzi ktoré som ťa vyhnal. S tebou však neskoncujem, potrestám ťa podľa práva, skutočne ťa nenechám bez trestu.“