Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

41. kapitola

1 V siedmom mesiaci prišiel Jišmael, syn Netanju, syna Elišamu, z kráľovského rodu, a s ním kráľovskí veľmoži a desať mužov ku Gedaljovi, synovi Achikáma, do Micpy; tam v Micpe spolu jedli.41,1 2Krľ 25,25; Jer 40,5.8 2 Vtedy povstal Netanjov syn Jišmael, aj desiati muži, čo boli s ním, napadli mečom Gedalju, syna Achikáma, syna Šafána, a zabili toho, koho babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.41,2 Jer 40,5.14 3 Jišmael pobil aj všetkých Júdovcov, ktorí boli s Gedaljom v Micpe, aj Chaldejcov, bojovníkov, ktorí sa tam nachádzali.

Zavraždenie samárijských pútnikov

4 Na druhý deň po zabití Gedalju, keď ešte nikto nič nevedel,
5 prišli zo Síchemu, zo Šila a zo Samárie muži — osemdesiat mužov — s oholenými bradami, v roztrhanom rúchu, so zárezmi, v rukách mali dary na pokrmovú obetu a kadidlo a chceli to zaniesť do Hospodinovho domu.41,5 Jer 16,6 6 Vtedy im z Micpy vyšiel v ústrety Netanjov syn Jišmael a pri chôdzi plakal. Keď sa s nimi stretol, povedal im: „Poďte ku Gedaljovi, Achikámovmu synovi!“ 7 Keď prišli do stredu mesta, Netanjov syn Jišmael s mužmi, ktorí boli s ním, ich rozsekal a pohádzal do cisterny. 8 Našlo sa medzi nimi desať mužov, ktorí povedali Jišmaelovi: „Nezabíjaj nás, lebo máme na poli ukryté zásoby pšenice, jačmeňa, oleja a medu.“ Nechal ich a nezabil ich spolu s ich bratmi. 9 Cisterna, do ktorej dal Jišmael pohádzať mŕtvoly všetkých mužov, ktorých pobil s Gedaljom, bola tá, ktorú dal urobiť kráľ Asa pred vpádom izraelského kráľa Bašu; Netanjov syn Jišmael ju naplnil mŕtvolami.41,9 1Krľ 15,16-24 10 Potom Jišmael zajal celý zvyšok ľudu, čo zostal v Micpe, kráľovské dcéry i všetok ľud, čo zostal v Micpe, nad ktorým ustanovil Nebuzaradan, veliteľ telesnej stráže, Gedalju, Achikámovho syna. Keď ich Netanjov syn Jišmael zajal, odišiel a chcel prejsť k Ammónčanom. 11 Keď Jochanán, syn Karéacha, a všetci velitelia oddielov, ktorí boli s ním, počuli o všetkých zločinoch, ktorých sa dopustil Netanjov syn Jišmael,41,11 Jer 40,8.13-16 12 vzali všetkých mužov a vyšli do boja proti Netanjovmu synovi Jišmaelovi. Našli ho pri veľkých vodách pri Gibeóne.41,12 2Sam 2,13 13 Keď všetok ľud, ktorý bol s Jišmaelom, zazrel Karéachovho syna Jochanána a všetkých veliteľov oddielov, ktorí boli s ním, zaradoval sa. 14 Všetok ľud, ktorý zajal Jišmael z Micpy, sa vrátil a šiel ku Karéachovmu synovi Jochanánovi. 15 Netanjov syn Jišmael sa s ôsmimi mužmi pred Jochanánom zachránil a odišiel k Ammónčanom. 16 Potom Karéachov syn Jochanán a všetci velitelia oddielov, ktorí boli s ním, zobrali celý zvyšok ľudu, ktorý priviedol späť Netanjov syn Jišmael z Micpy po tom, čo zabil Gedalju, Achikámovho syna, teda udatných mužov, bojovníkov, ženy, deti a eunuchov, ktorých priviedol späť z Gibeónu. 17 Odišli a zdržiavali sa v hostinci Kimhám, ktorý je pri Betleheme. Odtiaľ chceli ujsť do Egypta41,17 2Sam 19,38; Jer 43,7 18 pred Chaldejcami, lebo sa ich báli, keďže Netanjov syn Jišmael zabil Achikámovho syna Gedalju, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.