Dve percentá (2 %)

41. kapitola

1 V siedmom mesiaci prišiel Jišmael, syn Netanju, syna Elišamu, z kráľovského rodu, a s ním kráľovskí veľmoži a desať mužov ku Gedaljovi, synovi Achikáma, do Micpy; tam v Micpe spolu jedli.41,1 2Krľ 25,25; Jer 40,5.8 2 Vtedy povstal Netanjov syn Jišmael, aj desiati muži, čo boli s ním, napadli mečom Gedalju, syna Achikáma, syna Šafána, a zabili toho, koho babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.41,2 Jer 40,5.14 3 Jišmael pobil aj všetkých Júdovcov, ktorí boli s Gedaljom v Micpe, aj Chaldejcov, bojovníkov, ktorí sa tam nachádzali.

Zavraždenie samárijských pútnikov

4 Na druhý deň po zabití Gedalju, keď ešte nikto nič nevedel,
5 prišli zo Síchemu, zo Šila a zo Samárie muži — osemdesiat mužov — s oholenými bradami, v roztrhanom rúchu, so zárezmi, v rukách mali dary na pokrmovú obetu a kadidlo a chceli to zaniesť do Hospodinovho domu.41,5 Jer 16,6 6 Vtedy im z Micpy vyšiel v ústrety Netanjov syn Jišmael a pri chôdzi plakal. Keď sa s nimi stretol, povedal im: „Poďte ku Gedaljovi, Achikámovmu synovi!“ 7 Keď prišli do stredu mesta, Netanjov syn Jišmael s mužmi, ktorí boli s ním, ich rozsekal a pohádzal do cisterny. 8 Našlo sa medzi nimi desať mužov, ktorí povedali Jišmaelovi: „Nezabíjaj nás, lebo máme na poli ukryté zásoby pšenice, jačmeňa, oleja a medu.“ Nechal ich a nezabil ich spolu s ich bratmi. 9 Cisterna, do ktorej dal Jišmael pohádzať mŕtvoly všetkých mužov, ktorých pobil s Gedaljom, bola tá, ktorú dal urobiť kráľ Asa pred vpádom izraelského kráľa Bašu; Netanjov syn Jišmael ju naplnil mŕtvolami.41,9 1Krľ 15,16-24 10 Potom Jišmael zajal celý zvyšok ľudu, čo zostal v Micpe, kráľovské dcéry i všetok ľud, čo zostal v Micpe, nad ktorým ustanovil Nebuzaradan, veliteľ telesnej stráže, Gedalju, Achikámovho syna. Keď ich Netanjov syn Jišmael zajal, odišiel a chcel prejsť k Ammónčanom. 11 Keď Jochanán, syn Karéacha, a všetci velitelia oddielov, ktorí boli s ním, počuli o všetkých zločinoch, ktorých sa dopustil Netanjov syn Jišmael,41,11 Jer 40,8.13-16 12 vzali všetkých mužov a vyšli do boja proti Netanjovmu synovi Jišmaelovi. Našli ho pri veľkých vodách pri Gibeóne.41,12 2Sam 2,13 13 Keď všetok ľud, ktorý bol s Jišmaelom, zazrel Karéachovho syna Jochanána a všetkých veliteľov oddielov, ktorí boli s ním, zaradoval sa. 14 Všetok ľud, ktorý zajal Jišmael z Micpy, sa vrátil a šiel ku Karéachovmu synovi Jochanánovi. 15 Netanjov syn Jišmael sa s ôsmimi mužmi pred Jochanánom zachránil a odišiel k Ammónčanom. 16 Potom Karéachov syn Jochanán a všetci velitelia oddielov, ktorí boli s ním, zobrali celý zvyšok ľudu, ktorý priviedol späť Netanjov syn Jišmael z Micpy po tom, čo zabil Gedalju, Achikámovho syna, teda udatných mužov, bojovníkov, ženy, deti a eunuchov, ktorých priviedol späť z Gibeónu. 17 Odišli a zdržiavali sa v hostinci Kimhám, ktorý je pri Betleheme. Odtiaľ chceli ujsť do Egypta41,17 2Sam 19,38; Jer 43,7 18 pred Chaldejcami, lebo sa ich báli, keďže Netanjov syn Jišmael zabil Achikámovho syna Gedalju, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.