Predchádzajúca kapitola

40. kapitola

Jeremiáš u Gedalju

1 Slovo, ktoré zaznelo od Hospodina Jeremiášovi, keď ho prepustil veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan z Rámy. Keď sa ho ujal, bol spútaný reťazami medzi ostatnými jeruzalemskými a judskými zajatcami, ktorých zajímali do Babylonu.
2 Veliteľ telesnej stráže vzal Jeremiáša a povedal mu: „Hospodin, tvoj Boh, predpovedal nešťastie tomuto mestu. 3 Hospodin splnil a urobil, ako povedal, lebo ste hrešili proti Hospodinovi a neposlúchali ste ho, preto vás postihol tento údel. 4 Hľa, dnes ťa vyslobodím z reťazí, ktoré máš na rukách. Ak sa ti páči ísť so mnou do Babylonu, poď, budem na teba dozerať. Ak sa ti nepozdáva ísť so mnou do Babylonu, zostaň tu! Pozri, celá krajina je pred tebou, choď, kde uznáš za dobré a správne. 5 Ak chceš radšej zostať tu, choď ku Gedaljovi, synovi Achikáma, syna Šafána, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad judskými mestami, bývaj s ním medzi ľudom, alebo choď, kamkoľvek sa ti zapáči ísť.“ Potom mu dal veliteľ telesnej stráže potraviny a dary na cestu a prepustil ho. 6 Jeremiáš odišiel k Achikámovmu synovi Gedaljovi do Micpy a býval s ním uprostred ľudu, ktorý zostal v krajine. 7 Všetci velitelia oddielov, ktorí sa zdržiavali v poli so svojím mužstvom, sa dozvedeli, že babylonský kráľ ustanovil Achikámovho syna Gedalju na čelo krajiny, že mu zveril aj mužov, ženy, deti a bedárov krajiny, ktorých neodviedli do Babylonu. 8 Ku Gedaljovi do Micpy prišiel Netanjov syn Jišmael, Jochanán a Jonatán, synovia Karéacha, Seraja, syn Tanchumeta, a synovia Efaja z Netofy, Jezanja, syn Maacháťana; prišli aj so svojimi ľuďmi. 9 Gedalja, syn Achikáma, syna Šafána, sa im a ich mužom zaprisahal: „Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, zostaňte v krajine a slúžte babylonskému kráľovi a bude vám dobre. 10 Pozrite, ja bývam v Micpe ako zástupca pred Chaldejcami, ktorí prichádzajú k nám. Vy pozbierajte úrodu vína, ovocia a oleja, uložte to do svojich nádob a bývajte vo svojich mestách, ktoré si obsadíte.“ 11 Aj Júdovci, ktorí bývali v Moábsku, medzi Ammónčanmi, v Edómsku a v rôznych krajinách, počuli, že babylonský kráľ nechal zvyšky z Júdu a ustanovil na ich čelo Gedalju, syna Achikáma, syna Šafána. 12 Potom sa všetci Júdovci vrátili zo všetkých miest, kam sa rozpŕchli, prišli do Judska ku Gedaljovi do Micpy a pozbierali veľmi veľa vína a zrelého ovocia.

Zavraždenie Gedalju

13 Karéachov syn Jochanán a všetci velitelia oddielov, ktoré sa zdržiavali v poli, prišli ku Gedaljovi do Micpy
14 a povedali mu: „Vieš, že ammónsky kráľ Baalís poslal Netanjovho syna Jišmaela, aby ťa zabil?“ No Achikámov syn Gedalja im neveril. 15 Karéachov syn Jochanán potajomky povedal Gedaljovi v Micpe: „Pôjdem a zabijem Netanjovho syna Jišmaela, nikto sa to nedozvie. Prečo by ťa mal zabiť? To by sa rozpŕchli všetci Júdovci, ktorí sa zhromaždili okolo teba, a zvyšky Júdu by zahynuli.“ 16 Achikámov syn Gedalja však povedal Karéachovmu synovi Jochanánovi: „Nerob to! Veď ty hovoríš lož o Jišmaelovi.“