Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Jeremiáš u Gedalju

1 Slovo, ktoré zaznelo od Hospodina Jeremiášovi, keď ho prepustil veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan z Rámy. Keď sa ho ujal, bol spútaný reťazami medzi ostatnými jeruzalemskými a judskými zajatcami, ktorých zajímali do Babylonu.40,1-6 Jer 39,11-14; 1Mak 3,46
2 Veliteľ telesnej stráže vzal Jeremiáša a povedal mu: „Hospodin, tvoj Boh, predpovedal nešťastie tomuto mestu. 3 Hospodin splnil a urobil, ako povedal, lebo ste hrešili proti Hospodinovi a neposlúchali ste ho, preto vás postihol tento údel. 4 Hľa, dnes ťa vyslobodím z reťazí, ktoré máš na rukách. Ak sa ti páči ísť so mnou do Babylonu, poď, budem na teba dozerať. Ak sa ti nepozdáva ísť so mnou do Babylonu, zostaň tu! Pozri, celá krajina je pred tebou, choď, kde uznáš za dobré a správne. 5 Ak chceš radšej zostať tu, choď ku Gedaljovi, synovi Achikáma, syna Šafána, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad judskými mestami, bývaj s ním medzi ľudom, alebo choď, kamkoľvek sa ti zapáči ísť.“ Potom mu dal veliteľ telesnej stráže potraviny a dary na cestu a prepustil ho. 6 Jeremiáš odišiel k Achikámovmu synovi Gedaljovi do Micpy a býval s ním uprostred ľudu, ktorý zostal v krajine. 7 Všetci velitelia oddielov, ktorí sa zdržiavali v poli so svojím mužstvom, sa dozvedeli, že babylonský kráľ ustanovil Achikámovho syna Gedalju na čelo krajiny, že mu zveril aj mužov, ženy, deti a bedárov krajiny, ktorých neodviedli do Babylonu.40,7 2Krľ 25,22-24 8 Ku Gedaljovi do Micpy prišiel Netanjov syn Jišmael, Jochanán a Jonatán, synovia Karéacha, Seraja, syn Tanchumeta, a synovia Efaja z Netofy, Jezanja, syn Maacháťana; prišli aj so svojimi ľuďmi.40,8 Jer 41,1-11 9 Gedalja, syn Achikáma, syna Šafána, sa im a ich mužom zaprisahal: „Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, zostaňte v krajine a slúžte babylonskému kráľovi a bude vám dobre. 10 Pozrite, ja bývam v Micpe ako zástupca pred Chaldejcami, ktorí prichádzajú k nám. Vy pozbierajte úrodu vína, ovocia a oleja, uložte to do svojich nádob a bývajte vo svojich mestách, ktoré si obsadíte.“ 11 Aj Júdovci, ktorí bývali v Moábsku, medzi Ammónčanmi, v Edómsku a v rôznych krajinách, počuli, že babylonský kráľ nechal zvyšky z Júdu a ustanovil na ich čelo Gedalju, syna Achikáma, syna Šafána. 12 Potom sa všetci Júdovci vrátili zo všetkých miest, kam sa rozpŕchli, prišli do Judska ku Gedaljovi do Micpy a pozbierali veľmi veľa vína a zrelého ovocia.

Zavraždenie Gedalju

13 Karéachov syn Jochanán a všetci velitelia oddielov, ktoré sa zdržiavali v poli, prišli ku Gedaljovi do Micpy
14 a povedali mu: „Vieš, že ammónsky kráľ Baalís poslal Netanjovho syna Jišmaela, aby ťa zabil?“ No Achikámov syn Gedalja im neveril.40,14 Jer 40,8; 41,2 15 Karéachov syn Jochanán potajomky povedal Gedaljovi v Micpe: „Pôjdem a zabijem Netanjovho syna Jišmaela, nikto sa to nedozvie. Prečo by ťa mal zabiť? To by sa rozpŕchli všetci Júdovci, ktorí sa zhromaždili okolo teba, a zvyšky Júdu by zahynuli.“40,15 Jer 43,12 16 Achikámov syn Gedalja však povedal Karéachovmu synovi Jochanánovi: „Nerob to! Veď ty hovoríš lož o Jišmaelovi.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk