Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

39. kapitola

Pád Jeruzalema

1 V deviatom roku judského kráľa Cidkiju, v desiatom mesiaci pritiahol babylonský kráľ Nebukadnesar a všetko jeho vojsko k Jeruzalemu a obkľúčili ho.39,1-10 2Krľ 25,1-12; Jer 52,4-16
2 V jedenástom roku Cidkiju, v štvrtom mesiaci, v piaty deň toho mesiaca vpadli do mesta. 3 Dostali sa ta všetky kniežatá babylonského kráľa a usadili sa v Strednej bráne: Nergal-Sarecer, Samgar-Nebu, Sar-Sechím, hlavný dvoran, Nergal-Sarecer, hlavný mág, a všetky ostatné kniežatá babylonského kráľa. 4 Keď ich judský kráľ Cidkija a všetci bojovníci uvideli, opustili mesto a v noci utekali po ceste, ktorá vedie ku kráľovskej záhrade cez bránu medzi dvoma múrmi smerom k Arabe.39,4 Ez 12,12 5 Vojsko Chaldejcov ich však prenasledovalo, Cidkiju chytili na jerišských stepiach, zajali ho a odviedli k babylonskému kráľovi Nebukadnesarovi do Ribly v krajine Chamát. Tam vyniesol nad ním rozsudok. 6 Babylonský kráľ dal v Rible pobiť Cidkijových synov pred jeho očami; babylonský kráľ dal pobiť aj všetkých judských šľachticov.39,6 Nm 34,11; Jer 52,10 7 Potom Cidkiju oslepil, spútal ho okovami a dal ho odviesť do Babylonu. 8 Potom Chaldejci vypálili kráľovský palác aj domy obyvateľstva a zrúcali múry Jeruzalema. 9 Zvyšok ľudu, ktorý zostal v meste, a utečencov, ktorí prešli k nemu, a ostatné obyvateľstvo dal odviesť veliteľ stráže Nebuzaradan do Babylonu. 10 Tých najbiednejších, ktorí nič nemali, ponechal veliteľ osobnej stráže Nebuzaradan v Judsku a vtedy im dal vinice a polia.

Oslobodenie Jeremiáša

11 Babylonský kráľ Nebukadnesar prikázal veliteľovi osobnej stráže Nebuzaradanovi ohľadne Jeremiáša:
12 „Ujmi sa ho, dohliadaj naňho, nenakladaj s ním zle, zaobchádzaj s ním tak, ako si on povie.“39,12 Jer 40,4 13 Veliteľ osobnej stráže Nebuzaradan, hlavný dvoran Nebúšazban a hlavný mág Nergal-Sarecer, ako aj všetky kniežatá babylonského kráľa 14 dali priviesť Jeremiáša z nádvoria stráže a odovzdali ho Gedaljovi, synovi Achikáma, syna Šafána, aby ho odviedol domov. Tak zostal medzi ľudom.39,14 Jer 38,28; 40,5.14-16 15 Keď bol Jeremiáš uväznený na nádvorí stráže, zaznelo mu slovo Hospodina:39,15-18 Jer 38,7-12 16 „Choď a povedz Kúšijcovi Ebed-Melechovi: Toto ti hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: ‚Pozri, splním svoju výstrahu o tomto meste na jeho nešťastie, nie na dobro; splnia sa pred tebou v ten deň. 17 Teba však vyslobodím v ten deň,‘ znie výrok Hospodina, ‚nedostaneš sa do rúk mužov, z ktorých máš strach. 18 Určite ťa vyslobodím, nepadneš mečom, svoj život budeš mať ako korisť, pretože si mi dôveroval,‘“ znie výrok Hospodina.