Dve percentá (2 %)

39. kapitola

Pád Jeruzalema

1 V deviatom roku judského kráľa Cidkiju, v desiatom mesiaci pritiahol babylonský kráľ Nebukadnesar a všetko jeho vojsko k Jeruzalemu a obkľúčili ho.39,1-10 2Krľ 25,1-12; Jer 52,4-16
2 V jedenástom roku Cidkiju, v štvrtom mesiaci, v piaty deň toho mesiaca vpadli do mesta. 3 Dostali sa ta všetky kniežatá babylonského kráľa a usadili sa v Strednej bráne: Nergal-Sarecer, Samgar-Nebu, Sar-Sechím, hlavný dvoran, Nergal-Sarecer, hlavný mág, a všetky ostatné kniežatá babylonského kráľa. 4 Keď ich judský kráľ Cidkija a všetci bojovníci uvideli, opustili mesto a v noci utekali po ceste, ktorá vedie ku kráľovskej záhrade cez bránu medzi dvoma múrmi smerom k Arabe.39,4 Ez 12,12 5 Vojsko Chaldejcov ich však prenasledovalo, Cidkiju chytili na jerišských stepiach, zajali ho a odviedli k babylonskému kráľovi Nebukadnesarovi do Ribly v krajine Chamát. Tam vyniesol nad ním rozsudok. 6 Babylonský kráľ dal v Rible pobiť Cidkijových synov pred jeho očami; babylonský kráľ dal pobiť aj všetkých judských šľachticov.39,6 Nm 34,11; Jer 52,10 7 Potom Cidkiju oslepil, spútal ho okovami a dal ho odviesť do Babylonu. 8 Potom Chaldejci vypálili kráľovský palác aj domy obyvateľstva a zrúcali múry Jeruzalema. 9 Zvyšok ľudu, ktorý zostal v meste, a utečencov, ktorí prešli k nemu, a ostatné obyvateľstvo dal odviesť veliteľ stráže Nebuzaradan do Babylonu. 10 Tých najbiednejších, ktorí nič nemali, ponechal veliteľ osobnej stráže Nebuzaradan v Judsku a vtedy im dal vinice a polia.

Oslobodenie Jeremiáša

11 Babylonský kráľ Nebukadnesar prikázal veliteľovi osobnej stráže Nebuzaradanovi ohľadne Jeremiáša:
12 „Ujmi sa ho, dohliadaj naňho, nenakladaj s ním zle, zaobchádzaj s ním tak, ako si on povie.“39,12 Jer 40,4 13 Veliteľ osobnej stráže Nebuzaradan, hlavný dvoran Nebúšazban a hlavný mág Nergal-Sarecer, ako aj všetky kniežatá babylonského kráľa 14 dali priviesť Jeremiáša z nádvoria stráže a odovzdali ho Gedaljovi, synovi Achikáma, syna Šafána, aby ho odviedol domov. Tak zostal medzi ľudom.39,14 Jer 38,28; 40,5.14-16 15 Keď bol Jeremiáš uväznený na nádvorí stráže, zaznelo mu slovo Hospodina:39,15-18 Jer 38,7-12 16 „Choď a povedz Kúšijcovi Ebed-Melechovi: Toto ti hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: ‚Pozri, splním svoju výstrahu o tomto meste na jeho nešťastie, nie na dobro; splnia sa pred tebou v ten deň. 17 Teba však vyslobodím v ten deň,‘ znie výrok Hospodina, ‚nedostaneš sa do rúk mužov, z ktorých máš strach. 18 Určite ťa vyslobodím, nepadneš mečom, svoj život budeš mať ako korisť, pretože si mi dôveroval,‘“ znie výrok Hospodina.