38. kapitola

Vyslobodenie Jeremiáša z cisterny

1 Mattánov syn Šefatja, Pašchúrov syn Gedalja, Šelemjov syn Juchal a Malkijov syn Pašchúr počuli slová, ktoré Jeremiáš hovoril všetkému ľudu:
2 Toto hovorí Hospodin: „Kto zostane v tomto meste, zomrie mečom, od hladu alebo na mor; kto však prejde k Chaldejcom, zostane nažive. Jeho život mu bude ako korisť a bude žiť.“38,2 Jer 21,9 3 Toto hovorí Hospodin: „Toto mesto sa určite dostane do rúk vojska babylonského kráľa, ktorý ho zaujme.“ 4 Vtedy kniežatá povedali kráľovi: „Tohto muža treba usmrtiť! Takto podlamuje bojaschopnosť mužov, ktorí ešte zostali v tomto meste, ako aj odolnosť všetkého ľudu, keď im hlása také reči. Veď tento človek nehľadá blaho tohto ľudu, ale iba nešťastie.“38,4 Am 7,10; Lk 23,2 5 Kráľ Cidkija povedal: „Hľa, je vo vašich rukách! Niet takého kráľa, ktorý by proti vám niečo zmohol.“ 6 Vzali teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovho syna Malkiju, ktorá bola na nádvorí stráže. Jeremiáša po povrazoch spustili do cisterny, kde nebola voda, iba blato. Tak sa Jeremiáš ponoril do blata.38,6 Nár 3,53 7 Kúšijec, eunuch Ebed-Melech, ktorý bol vtedy v kráľovskom dome, sa dopočul, že Jeremiáša spustili do cisterny. Kráľ práve sedel v Benjamínskej bráne.38,7 Jer 39,16 8 Keď vychádzal Ebed-Melech z kráľovského domu, povedal kráľovi: 9 „Pane môj, kráľ, títo muži sa dopustili veľkého zla všetkým tým, čo urobili prorokovi Jeremiášovi, keď ho spustili do cisterny. Zomrie tam od hladu, lebo v meste už niet chleba.“ 10 Nato kráľ rozkázal Kúšijcovi Ebed-Melechovi: „Vezmi odtiaľto troch mužov a vytiahnite proroka Jeremiáša z cisterny, skôr ako zomrie.“ 11 Ebed-Melech vzal so sebou mužov, šiel do kráľovského domu, dolu do skladu, vzal odtiaľ handry zo šiat a staré zdrapy a spustil to po povrazoch Jeremiášovi do cisterny. 12 Kúšijec Ebed-Melech zavolal na Jeremiáša: „Daj si tieto handry a zdrapy pod pazuchy, pod povrazy!“ Jeremiáš tak urobil. 13 Povrazmi ťahali Jeremiáša a vytiahli ho z cisterny. Potom zostal Jeremiáš na nádvorí stráže. 14 Kráľ Cidkija dal priviesť proroka Jeremiáša k sebe, k tretiemu vchodu Hospodinovho domu. Tu povedal kráľ Jeremiášovi: „Chcem sa ťa na niečo opýtať. Nič mi však nezamlčuj!“ 15 Jeremiáš povedal Cidkijovi: „Nezabiješ ma, ak ti to prezradím? Ak ti dám radu, ty ma aj tak neposlúchneš.“ 16 Kráľ Cidkija sa potom tajne zaprisahal Jeremiášovi a povedal: „Akože žije Hospodin, ktorý nám dal tento život, nedám ťa usmrtiť ani ťa nevydám do rúk tých mužov, ktorí bažia po tvojom živote.“38,16 Jer 32,4; 34,3; 38,4-6 17 Nato Jeremiáš povedal Cidkijovi: Toto hovorí Hospodin, Boh zástupov, Boh Izraela: „Ak sa poddáš kniežatám babylonského kráľa, zachrániš si život a toto mesto nevypália ohňom a budeš žiť ty aj tvoj dom. 18 Ak sa však nepoddáš kniežatám babylonského kráľa, potom sa mesto dostane do ruky Chaldejcov, vypália ho ohňom a ani ty sa nevyslobodíš z ich ruky.“ 19 Kráľ Cidkija povedal Jeremiášovi: „Ja sa obávam Júdovcov, ktorí prešli k Chaldejcom, aby ma nevydali do ich rúk. Tí by ma vyviedli na posmech.“ 20 Jeremiáš povedal: „Nevydajú ťa! Počúvni Hospodinov hlas, o ktorom ti ja hovorím. Povedie sa ti dobre a budeš žiť. 21 V prípade, že budeš odmietať vzdať sa, zjavil mi Hospodin toto slovo: 22 ‚Všetky ženy, ktoré zostanú v dome judského kráľa, vyvedú ku kniežatám babylonského kráľa a budú hovoriť: »Zvábili ťa a premohli tvoji dôverní priatelia, no keď ti nohy uviazli v blate, oni sa stiahli späť.« 23 Všetky tvoje ženy i tvojich synov vyvedú Chaldejcom a ty sa nevyslobodíš z ich rúk, padneš do ruky babylonského kráľa a toto mesto bude vypálené ohňom.‘“ 24 Nato Cidkija povedal Jeremiášovi: „Nezomrieš, ak sa nikto nedozvie o týchto slovách. 25 Ak sa kniežatá dopočujú, že som s tebou hovoril, prídu k tebe a budú sa ťa vypytovať: ‚Povedz nám, čo si hovoril kráľovi, a aj to, čo hovoril kráľ; netaj to pred nami, neusmrtíme ťa,‘ 26 vtedy im povedz: ‚Kráľovi som predložil prosbu, aby ma neposielal späť do Jonatánovho domu, aby som tam nezomrel.‘“ 27 Všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa. On im však povedal všetko tak, ako mu kázal kráľ. Ponechali ho na pokoji, odišli od neho, pretože nikto z nich nepočul ten rozhovor s kráľom. 28 Jeremiáš potom zostal na nádvorí stráže až do dňa, keď sa zmocnili Jeruzalema. Toto sa stalo počas dobývania Jeruzalema.38,28 Jer 37,21