Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

37. kapitola

Kráľovi poslovia u Jeremiáša

1 Namiesto Jojakímovho syna Konju sa stal kráľom Joziášov syn Cidkija. Babylonský kráľ Nebukadnesar ho ustanovil za kráľa v Judsku.37,1 2Krľ 24,17
2 No ani on sám, ani jeho služobníci, ani ľud krajiny nepočúvali slová Hospodina, ktoré oznamoval prostredníctvom proroka Jeremiáša. 3 Tu kráľ Cidkija poslal Šelemjovho syna Jehuchala a kňaza Cefanju, Maasejovho syna, k prorokovi Jeremiášovi s odkazom: „Modli sa za nás k Hospodinovi, nášmu Bohu!“37,3 Jer 42,2 4 Jeremiáš sa voľne pohyboval medzi ľudom, ešte ho nedali do väzenia. 5 Vtedy faraónovo vojsko vyrazilo z Egypta. Keď sa však o tom dopočuli Chaldejci, ktorí obliehali Jeruzalem, odtiahli od Jeruzalema. 6 Prorokovi Jeremiášovi zaznelo slovo Hospodina: 7 Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: „Toto povedz judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne vypytovať sa: ‚Hľa, faraónovo vojsko, ktoré vám vyšlo na pomoc, sa vráti do svojej krajiny, do Egypta. 8 Chaldejci sa však vrátia, zaútočia na toto mesto, zaujmú ho a vypália ohňom.‘“37,8 Jer 34,22 9 Toto hovorí Hospodin: „Neklamte samých seba, keď si myslíte: ‚Chaldejci od nás konečne odišli.‘ Veď oni neodišli. 10 Aj keby ste porazili celé vojsko Chaldejcov, ktoré bojuje proti vám, a zostalo by z nich niekoľko ranených mužov, každý by sa zdvihol vo svojom stane a ohňom by spálili toto mesto.“

Uväznenie Jeremiáša

11 Keď pred faraónovým vojskom odtiahlo od Jeruzalema vojsko Chaldejcov,
12 Jeremiáš vyšiel z Jeruzalema a chcel odísť do kraja Benjamínovcov, aby tam prevzal dedičný podiel medzi ľudom.37,12 Jer 32,8n 13 Keď bol v Benjamínskej bráne, bol tam veliteľ stráže menom Jirija, syn Šelemju, syna Chananju. Ten zadržal proroka Jeremiáša a vyčítal mu: „Ty chceš prebehnúť k Chaldejcom!“ 14 Jeremiáš odpovedal: „To je lož! Ja nechcem prebehnúť k Chaldejcom!“ Jirija ho však nepočúval, chytil Jeremiáša a zaviedol ho pred kniežatá. 15 Kniežatá sa rozzúrili na Jeremiáša, dali ho zbiť a uvrhli ho do väzenia v dome pisára Jonatána; urobili z neho totiž väznicu.37,15 Jer 20,2 16 Jeremiáš sa tak dostal do klenutej časti domu s cisternou. Tam musel Jeremiáš zostať mnoho dní. 17 Kráľ Cidkija poslal poňho, dal ho vyviesť a vo svojom dome sa ho kráľ potajomky vypytoval: „Je nejaký výrok od Hospodina?“ Jeremiáš povedal: „Je,“ a ešte dodal: „Dostaneš sa do ruky babylonského kráľa.“37,17 Jer 34,21 18 Nato sa Jeremiáš opýtal kráľa Cidkiju: „Čím som sa previnil proti tebe, proti tvojim služobníkom a proti tomuto tvojmu ľudu, že ste ma uvrhli do väzenia? 19 Kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokovali: ‚Babylonský kráľ nepríde proti nám a proti tejto krajine?‘ 20 Teraz, môj pán a kráľ, počúvaj, nech k tebe prenikne moja úpenlivá prosba: Nevráť ma do domu pisára Jonatána, aby som tam nezomrel.“37,20 Jer 37,15 21 Kráľ Cidkija vydal rozkaz, aby Jeremiáša držali pod dozorom na nádvorí stráže a z Pekárskej ulice mu denne dávali peceň chleba, kým sa v meste neminie všetok chlieb. Jeremiáš tak zostal na nádvorí stráže.37,21 Jer 32,2; 38,9.28