Predchádzajúca kapitola

37. kapitola

Kráľovi poslovia u Jeremiáša

1 Namiesto Jojakímovho syna Konju sa stal kráľom Joziášov syn Cidkija. Babylonský kráľ Nebukadnesar ho ustanovil za kráľa v Judsku.
2 No ani on sám, ani jeho služobníci, ani ľud krajiny nepočúvali slová Hospodina, ktoré oznamoval prostredníctvom proroka Jeremiáša. 3 Tu kráľ Cidkija poslal Šelemjovho syna Jehuchala a kňaza Cefanju, Maasejovho syna, k prorokovi Jeremiášovi s odkazom: „Modli sa za nás k Hospodinovi, nášmu Bohu!“ 4 Jeremiáš sa voľne pohyboval medzi ľudom, ešte ho nedali do väzenia. 5 Vtedy faraónovo vojsko vyrazilo z Egypta. Keď sa však o tom dopočuli Chaldejci, ktorí obliehali Jeruzalem, odtiahli od Jeruzalema. 6 Prorokovi Jeremiášovi zaznelo slovo Hospodina: 7 Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: „Toto povedz judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne vypytovať sa: ‚Hľa, faraónovo vojsko, ktoré vám vyšlo na pomoc, sa vráti do svojej krajiny, do Egypta. 8 Chaldejci sa však vrátia, zaútočia na toto mesto, zaujmú ho a vypália ohňom.‘“ 9 Toto hovorí Hospodin: „Neklamte samých seba, keď si myslíte: ‚Chaldejci od nás konečne odišli.‘ Veď oni neodišli. 10 Aj keby ste porazili celé vojsko Chaldejcov, ktoré bojuje proti vám, a zostalo by z nich niekoľko ranených mužov, každý by sa zdvihol vo svojom stane a ohňom by spálili toto mesto.“

Uväznenie Jeremiáša

11 Keď pred faraónovým vojskom odtiahlo od Jeruzalema vojsko Chaldejcov,
12 Jeremiáš vyšiel z Jeruzalema a chcel odísť do kraja Benjamínovcov, aby tam prevzal dedičný podiel medzi ľudom. 13 Keď bol v Benjamínskej bráne, bol tam veliteľ stráže menom Jirija, syn Šelemju, syna Chananju. Ten zadržal proroka Jeremiáša a vyčítal mu: „Ty chceš prebehnúť k Chaldejcom!“ 14 Jeremiáš odpovedal: „To je lož! Ja nechcem prebehnúť k Chaldejcom!“ Jirija ho však nepočúval, chytil Jeremiáša a zaviedol ho pred kniežatá. 15 Kniežatá sa rozzúrili na Jeremiáša, dali ho zbiť a uvrhli ho do väzenia v dome pisára Jonatána; urobili z neho totiž väznicu. 16 Jeremiáš sa tak dostal do klenutej časti domu s cisternou. Tam musel Jeremiáš zostať mnoho dní. 17 Kráľ Cidkija poslal poňho, dal ho vyviesť a vo svojom dome sa ho kráľ potajomky vypytoval: „Je nejaký výrok od Hospodina?“ Jeremiáš povedal: „Je,“ a ešte dodal: „Dostaneš sa do ruky babylonského kráľa.“ 18 Nato sa Jeremiáš opýtal kráľa Cidkiju: „Čím som sa previnil proti tebe, proti tvojim služobníkom a proti tomuto tvojmu ľudu, že ste ma uvrhli do väzenia? 19 Kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokovali: ‚Babylonský kráľ nepríde proti nám a proti tejto krajine?‘ 20 Teraz, môj pán a kráľ, počúvaj, nech k tebe prenikne moja úpenlivá prosba: Nevráť ma do domu pisára Jonatána, aby som tam nezomrel.“ 21 Kráľ Cidkija vydal rozkaz, aby Jeremiáša držali pod dozorom na nádvorí stráže a z Pekárskej ulice mu denne dávali peceň chleba, kým sa v meste neminie všetok chlieb. Jeremiáš tak zostal na nádvorí stráže.