Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

36. kapitola

Opätovné napísanie Jeremiášovho proroctva

1 Vo štvrtom roku judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna, zaznelo Jeremiášovi od Hospodina toto slovo:36,1-2 Jer 25,1-3; 30,2
2 „Vezmi si knižný zvitok a napíš naň všetky slová, ktoré som ti povedal o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch odo dňa, keď som ti začal hovoriť, odo dní Joziáša až podnes. 3 Keď sa dom Júdu dopočuje o všetkom nešťastí, ktoré mu chystám urobiť, azda sa každý odvráti od svojej zlej cesty. Potom odpustím ich viny a ich hriech.“36,3 Jer 26,3 4 Jeremiáš teda zavolal Barucha, Nerijovho syna, a ten podľa Jeremiášovho rozprávania zapísal do knižného zvitku všetky slová, ktoré Hospodin povedal Jeremiášovi.36,4 Jer 32,12; 45,1 5 Jeremiáš prikázal Baruchovi: „Mne bránia, ja nemôžem ísť do Hospodinovho domu. 6 Choď teda ty a prečítaj zo zvitku, čo si napísal podľa môjho rozprávania, Hospodinove slová pred ľudom v Hospodinovom dome aj pred všetkými Júdovcami, ktorí prídu zo svojich miest v pôstnom dni. 7 Azda prenikne ich úpenlivá prosba pred Hospodina a každý sa odvráti od svojej zlej cesty, lebo veľký je hnev a zlosť, ktorou Hospodin pohrozil tomuto ľudu.“ 8 Nerijov syn Baruch urobil všetko tak, ako mu prikázal prorok Jeremiáš, a v Hospodinovom dome z knihy prečítal Hospodinove slová. 9 V piatom roku judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna, v deviatom mesiaci, vyhlásili pôst pred Hospodinom pre všetok ľud v Jeruzaleme a pre všetok ľud, ktorý prišiel zo svojich judských miest do Jeruzalema. 10 Vtedy v Hospodinovom dome, v izbe Gemarju, syna pisára Šafána, na hornom nádvorí pri vchode do Novej brány Hospodinovho domu, Baruch prečítal z knihy Jeremiášove slová všetkému ľudu.36,10 2Krľ 22,3 11 Michaja, syn Gemarju, syna Šafána, vypočul z knihy všetky Hospodinove slová. 12 Zišiel do kráľovského domu, do pisárovej izby, kde práve zasadali všetky kniežatá: pisár Elišama, Šemajov syn Delaja, Achbórov syn Elnatán, Šafánov syn Gemarja, Chananjov syn Cidkija a všetky ostatné kniežatá.36,12 Jer 26,22 13 Michaja im oznámil všetky slová, ktoré počul, keď ich Baruch z knihy nahlas čítal ľudu. 14 Vtedy všetky kniežatá poslali k Baruchovi Jehudiho, syna Netanju, syna Šelemju, syna Kúšiho, s odkazom: „Zober do ruky zvitok, z ktorého si čítal ľudu, a poď!“ Baruch, Nerijov syn, vzal zvitok do ruky a šiel k nim. 15 Povedali mu: „Sadni si a čítaj pred nami!“ Nato Baruch čítal pred nimi. 16 Keď si vypočuli všetky slová, preľaknutí pozerali jeden na druhého a povedali Baruchovi: „Všetky tieto slová musíme oznámiť kráľovi!“ 17 Vypytovali sa ho: „Povedz nám, ako si napísal všetky tieto slová? Podľa jeho rozprávania?“ 18 Baruch im povedal: „Všetky tieto slová mi povedal a ja som ich atramentom zapísal do knihy.“ 19 Nato kniežatá povedali Baruchovi: „Choď, schovaj sa aj ty, aj Jeremiáš, aby nikto nevedel, kde ste.“ 20 Potom prišli ku kráľovi na nádvorie, zvitok však nechali v izbe pisára Elišamu. So všetkým oboznámili kráľa.36,20 Jer 36,12 21 Kráľ poslal Jehudiho, aby priniesol zvitok. Jehudi ho vzal z izby pisára Elišamu a čítal ho pred kráľom a pred všetkými kniežatami, ktoré stáli vedľa kráľa. 22 Kráľ sedel v zimnom dome — bol deviaty mesiac — a na ohnisku pred ním horel oheň. 23 Keď Jehudi prečítal tri alebo štyri stĺpce, kráľ ich odrezal pisárskym nožom a hádzal do ohňa na ohnisku, kým nezhorel celý zvitok. 24 Kráľ a všetci jeho služobníci, ktorí počúvali všetky tie slová, sa však nezľakli, ani si neroztrhli rúcho. 25 Hoci Elnatán, Delaja a Gemarja naliehali na kráľa, aby zvitok nepálil, neposlúchol ich. 26 Kráľ prikázal Jerachmeelovi, kráľovmu synovi, Serajovi, Azríelovmu synovi, a Šelemjovi, Abdeelovmu synovi, aby chytili pisára Barucha a proroka Jeremiáša. No Hospodin ich ukryl. 27 Keď kráľ spálil zvitok so slovami, ktoré napísal Baruch podľa Jeremiášovho rozprávania, Jeremiášovi zaznelo slovo Hospodina: 28 „Znova si vezmi iný zvitok a napíš naň všetky predchádzajúce slová z prvého zvitku, ktorý spálil judský kráľ Jojakím.36,28 Bar 1,3 29 O judskom kráľovi Jojakímovi povedz: Toto hovorí Hospodin: ‚Ty si spálil ten zvitok a povedal si: »Prečo si naň napísal, že babylonský kráľ určite príde, zničí túto krajinu a odstráni z nej ľud i zver?«‘36,29 Jer 7,20; 32,43 30 Preto o judskom kráľovi Jojakímovi Hospodin hovorí toto: ‚Nebude mať nikoho, kto by zasadol na Dávidov trón, a jeho mŕtvola bude pohodená vo dne na horúčave a v noci na mraze.36,30 Jer 22,18n.30 31 Potrescem jeho, jeho potomstvo i jeho sluhov pre ich previnenia a privediem na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na mužov Judska všetko nešťastie, ktorým som im hrozil, no neposlúchali.‘“ 32 Jeremiáš teda vzal iný zvitok a dal ho pisárovi Baruchovi, Nerijovmu synovi. Ten naň podľa Jeremiášovho rozprávania napísal všetky slová knihy, ktorú judský kráľ Jojakím spálil na ohni, a ešte pridal mnohé podobné slová.