Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Poslušnosť Rechábovcov

1 Slovo, ktoré v dňoch judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna, zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:
2 „Choď k domu Rechábovcov, prehovor s nimi, zaveď ich do Hospodinovho domu, do niektorej z jeho miestností, a ponúkni ich vínom.“ 3 Vzal som teda Jaazanju, syna Jirmeju, syna Chabaccinju a jeho bratov, všetkých jeho synov a celú rodinu Rechábovcov 4 a priviedol som ich do Hospodinovho domu, do miestnosti synov Božieho muža Chanána, Jigdaljovho syna, ktorá bola vedľa miestnosti kniežat, nad izbou strážcu prahu Maaseju, Šallúmovho syna. 5 Predložil som pred synov domu Rechábovcov plné čaše vína i kalichy a vyzval som ich: „Pite víno!“ 6 Povedali mi: „Nepijeme víno. Rechábov syn Jonadáb, náš otec, nám povedal: ‚Nikdy nepite víno, ani vy, ani vaši synovia, 7 ani nestavajte domy, nesejte semeno, nesaďte a nevlastnite vinice, bývajte v stanoch po všetky vaše dni, aby ste sa dožili mnohých dní tu na zemi, na ktorej ste pútnici.‘ 8 Poslúchame hlas nášho otca Jonadába, Rechábovho syna, vo všetkom, čo nám prikázal, preto po celý život nepijeme víno ani my, ani naši synovia, ani naše ženy, ani naše dcéry, 9 ani nestaviame domy na bývanie, nemáme vinice, ani polia, ani osivo. 10 Bývame v stanoch, poslúchame a konáme všetko, čo nám prikázal náš otec Jonadáb. 11 Keď však vojsko babylonského kráľa Nebukadnesara pritiahlo proti krajine, povedali sme: ‚Poďte, vojdime do Jeruzalema pred vojskom Chaldejcov a pred vojskom Sýrčanov,‘ a tak sme zostali v Jeruzaleme.“ 12 Jeremiášovi zaznelo Hospodinovo slovo: 13 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: „Choď a povedz mužom Judska a obyvateľom Jeruzalema: ‚Či si nechcete vziať poučenie a nebudete počúvať moje slová?‘ znie výrok Hospodina. 14 ‚Príkaz Rechábovho syna Jonadába, ktorý zakázal svojim synom piť víno, sa zachováva až podnes, pretože poslúchajú príkaz svojho otca. Ja k vám neustále hovorím, ale ma neposlúchate. 15 Stále k vám posielam svojich služobníkov, prorokov, s odkazom: »Odvráťte sa všetci od svojej zlej cesty, napravte svoje skutky a nechoďte za cudzími bohmi, aby ste im slúžili. Potom budete bývať v krajine, ktorú som dal vám i vašim otcom.« Vy ste však nezbystrili sluch a neposlúchali ste ma. 16 Synovia Jonadába, Rechábovho syna, zachovávali príkaz svojho otca, ktorý im dal, ale tento ľud ma neposlúchal.‘“ 17 Preto toto hovorí Hospodin, Boh zástupov, Boh Izraela: „Na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema dopustím všetko nešťastie, ktorým som im hrozil, pretože som k nim hovoril, ale neposlúchali, volal som, ale neodpovedali.“ 18 Domu Rechábovcov však Jeremiáš povedal: Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: „Pretože ste poslúchali príkaz svojho otca Jonadába a všetko ste konali tak, ako vám prikázal, 19 takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: ‚Rod Jonadába, Rechábovho syna, ktorý mi slúži po celý život, nevyhynie.‘“