Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Krajšia budúcnosť Judska a Jeruzalema

1 Hospodinovo slovo zaznelo Jeremiášovi po druhýkrát, keď bol ešte vo väzení na nádvorí stráže:
2 Toto hovorí Hospodin, ktorý tvorí zem, Hospodin, ktorý ju stvárňuje a upevňuje; jeho meno je Hospodin. 3 „Volaj ku mne a odpoviem ti, oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš.“ 4 Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela, o domoch tohto mesta a o domoch judských kráľov, ktoré zrúcali na násypy a proti meču 5 tí, čo idú bojovať proti Chaldejcom, aby ich naplnili mŕtvolami ľudí, ktorých som pobil vo svojom hneve a vo svojej zlosti, pretože som pred týmto mestom zakryl svoju tvár pre ich veľkú zlobu. 6 „Áno, obviažem mu rany, vyliečim, uzdravím a odkryjem im poklady pokoja a pravdy. 7 Zmením údel Judska a údel Izraela a vybudujem ich ako predtým. 8 Očistím ich od každého hriechu, ktorým sa previnili proti mne, a odpustím im všetky hriechy, ktorými sa previnili proti mne, keď odpadli odo mňa. 9 Jeruzalem mi bude na radosť, slávu a chválu pred všetkými národmi zeme, keď počujú o všetkom dobre, ktoré som im preukázal. Budú sa báť a triasť pre všetko dobro a pre všetok pokoj, čo som mu dal.“ 10 Toto hovorí Hospodin: „Na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte, že je pusté, bez ľudí a bez zvierat, v judských mestách a na uliciach Jeruzalema, ktoré sú spustošené, bez ľudí, bez zvierat, bez obyvateľov, ešte bude počuť 11 hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, čo hovoria: ‚Oslavujte Hospodina zástupov, pretože Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky, a tých, ktorí prinášajú obetu vďaky do Hospodinovho domu.‘ Zmením totiž údel krajiny a bude ako na počiatku,“ povedal Hospodin. 12 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Na tomto spustošenom mieste, bez ľudí a zvierat a vo všetkých jeho mestách budú opäť nivy pastierov, na ktorých budú odpočívať stáda. 13 V mestách na Pohorí, v mestách na Nížine i v mestách v Negeve, v krajine Benjamín, v okolí Jeruzalema a v judských mestách budú ešte prechádzať stáda oviec rukami toho, kto ich bude počítať,“ hovorí Hospodin. 14 „Hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď uskutočním to dobré slovo, ktoré som prisľúbil domu Izraela a domu Júdu. 15 V tých dňoch a v tom čase dám Dávidovi vyrásť spravodlivý výhonok, ktorý bude vykonávať v krajine právo a spravodlivosť. 16 V tých dňoch Júda dosiahne spásu, v Jeruzaleme bude bývať v bezpečí a budú ho volať: ‚Hospodin, naša spravodlivosť.‘“ 17 Veď toto hovorí Hospodin: „V tých dňoch Dávidovi nebude chýbať muž, ktorý zasadne na trón domu Izraela, 18 a levitským kňazom nebude chýbať muž v mojej službe, ktorý bude prinášať spaľovanú obetu, páliť pokrmovú obetu a prinášať obetu s hostinou po všetky dni.“ 19 Jeremiášovi zaznelo slovo Hospodina: 20 Toto hovorí Hospodin: „Ak sa môže zrušiť moja zmluva s dňom a moja zmluva s nocou, takže nebude deň a noc v pravom čase, 21 potom sa zruší aj moja zmluva s Dávidom, mojím sluhom, že nebude mať syna, ktorý by kraľoval na jeho tróne, a zmluva s levitskými kňazmi, ktorí mi majú slúžiť. 22 Ako nemožno spočítať zástupy nebies a odmerať piesok mora, tak rozmnožím potomstvo Dávida, môjho sluhu, a levitov, ktorí mi slúžia.“ 23 Jeremiášovi zaznelo slovo Hospodina: 24 „Či si nespozoroval, čo hovorí tento ľud: ‚Dva rody, ktoré si Hospodin vyvolil, tie aj zavrhol?‘ Opovrhujú mojím ľudom a nepovažujú ho ani za pohanský národ.“ 25 Toto hovorí Hospodin: „Ak som neustanovil zmluvu s dňom a nocou, ak som nedal svoje zákony zemi a nebesiam, 26 tak zavrhnem potomstvo Jákoba a svojho sluhu Dávida a z jeho potomstva nevezmem panovníka nad potomstvom Abraháma, Izáka a Jákoba. Zmením však ich údel a zmilujem sa nad nimi.“