Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

31. kapitola

1 „V tom čase,“ znie výrok Hospodina, „budem Bohom všetkým rodom Izraela a ony budú mojím ľudom.“31,1 Jer 7,23

Milosť zachráni národ

2 Toto hovorí Hospodin: „Na púšti našiel milosť národ, ktorý unikol meču. Izrael šiel, aby dosiahol svoj odpočinok.“
3 Zďaleka sa mi zjavil Hospodin: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň. 4 Opäť ťa vybudujem, budeš vystavaná, izraelská panna. Znova sa ozdobíš svojimi bubnami, vyjdeš tancovať v kole tých, čo sa tešia. 5 Opäť budeš vysádzať vinice na vrchoch Samárie. Tí, čo budú sadiť, budú aj užívať. 6 Príde deň, keď budú kričať strážnici na Efrajimskom pohorí: ‚Hor sa, vystúpme na Sion, k Hospodinovi, nášmu Bohu!‘“31,6 Iz 2,3

Návrat zo zajatia

7 Toto hovorí Hospodin: „Radostne jasajte nad Jákobom, plesajte nad popredným národom! Oznamujte, oslavujte a hovorte: ‚Hospodin vyslobodil svoj ľud, zvyšok Izraela.‘
8 Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a zhromaždím ich z končín zeme. Bude medzi nimi slepý a chromý, tehotná žena i rodička; vrátia sa ako veľký zástup.31,8 Dt 30,4; Iz 35,8-10; Ez 34,16 9 Prídu s plačom, s prosbou o zmilovanie. Povediem ich a privediem ich k potokom vôd, po rovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som otec Izraela a Efrajim je môj prvorodený.31,9 Ex 4,22; Jer 50,4; 2Kor 6,18

Zmena žiaľu na radosť

10 Národy, čujte slovo Hospodina, zvestujte ho na ďalekých ostrovoch a hovorte: ‚Ten, čo Izrael rozptýlil, ho zhromaždí, a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.‘31,10 Iz 40,11; 1Mak 11,38
11 Pretože Hospodin vykúpil Jákoba a vyslobodil ho z ruky silnejšieho, ako je on. 12 Prídu a zaplesajú na výšine Siona, budú sa hrnúť k dobrote Hospodina, k obiliu, muštu a oleju, k mláďatám oviec a dobytka. Ich duša bude ako zavlažená záhrada, už sa nebudú trápiť.31,12 Iz 58,11 13 Vtedy sa bude tešiť panna v tanci, mladíci a starci pospolu. Ich smútok obrátim na radosť, po žiali ich poteším a rozveselím. 14 Kňazov občerstvím najlepšími vecami a môj ľud sa nasýti mojím dobrodením,“ znie výrok Hospodina.

Ráchelin žiaľ

15 Toto hovorí Hospodin: „Čuj, v Ráme počuť nariekanie, prehorký plač. Ráchel oplakáva svojich synov, nedá sa potešiť pre svojich synov, lebo ich už niet.“31,15 Gn 35,16-20; 1Sam 10,2; Mt 2,18
16 Toto hovorí Hospodin: „Zadrž vzlykanie i slzy v očiach, lebo tvoja námaha dostane odmenu,“ znie výrok Hospodina, „vrátia sa z nepriateľskej krajiny. 17 Tvoje potomstvo má nádej,“ znie výrok Hospodina, „synovia sa vrátia na svoje územie. 18 Zreteľne počujem nariekať Efrajim: ‚Karhal si ma a ja som sa dal karhať ako neskrotený býček. Priveď ma späť a navrátim sa, veď ty si Hospodin, môj Boh. 19 Keď som sa odvrátil, obanoval som to, keď som to pochopil, bil som sa po bedrách, hanbil som sa, červenal, lebo som niesol hanbu svojej mladosti.‘ 20 Či nie je Efrajim mojím drahým synom alebo roztomilým dieťaťom? Kedykoľvek hovorím proti nemu, musím si ho pripomínať, preto sa moje vnútro kvôli nemu chveje, musím sa nad ním zmilovať,“ znie výrok Hospodina.31,20 Iz 49,15; Oz 11,8

Výzva k návratu

21 Postav si míľniky, urob si smerovky! Premýšľaj nad upravenou cestou, nad cestou, po ktorej si šla. Vráť sa, izraelská panna, vráť sa do týchto svojich miest!
22 Dokedy budeš blúdiť, odpadlícka dcéra? Čosi nové stvorí Hospodin v krajine: žena sa bude uchádzať o muža.

Požehnanie budúcich čias

23 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: „V judskej krajine a v jej mestách až zmením ich údel, ešte budú hovoriť toto slovo: ‚Niva spravodlivosti, posvätný vrch, nech ťa požehná Hospodin!‘31,23 Zach 8,3
24 Budú tam bývať spolu Júda a všetky jeho mestá, roľníci aj tí, čo tiahnu so stádami. 25 Občerstvím unavenú dušu a každú roztúženú dušu uspokojím. 26 Nato som sa zobudil a poobzeral — môj sen bol sladký. 27 Hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď obsejem dom Izraela a dom Júdu semenom ľudí a semenom zvierat.31,27 Jer 24,6; 30,3 28 Ako som nad nimi bdel, keď som mal vytrhávať, rúcať, plieniť, ničiť a privodiť nešťastie, tak budem bdieť, keď budem mať budovať a sadiť,“ znie výrok Hospodina.31,28 Jer 1,10; 44,27; 45,4 29 „V tých dňoch nebudú viac hovoriť: ‚Otcovia jedli nezrelé hrozno a synom stŕpli zuby.‘31,29 Nár 5,7; Ez 18,2 30 Každý zomrie pre svoj hriech, každému človeku stŕpnu zuby, keď bude jesť nezrelé hrozno.31,30 Ez 18,4

Nová zmluva

31 Hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.31,31-33 Dt 6,4-7; Ez 11,19; Heb 8,8-10; 10,16n
32 Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich Pánom,“ znie výrok Hospodina. 33 „Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch,“ znie výrok Hospodina. „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom. 34 Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: ‚Poznajte Hospodina!‘, lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho,“ znie výrok Hospodina, „pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať.“31,34 Iz 43,25; Jer 33,8; Jn 6,45; Heb 8,11n

Nový národ

35 Toto hovorí Hospodin, ktorý dáva dňu slnko za svetlo, noci určuje mesiac a hviezdy, aby svietili, vzdúva more, takže hučia jeho vlny, Hospodin zástupov je jeho meno:31,35 Gn 1,14-18; Ž 136,8n; Iz 51,15
36 „Ak sa tieto poriadky spredo mňa stratia,“ znie výrok Hospodina, „potom aj potomstvo Izraela prestane byť národom predo mnou po všetky dni.“31,36 Jer 33,25n; Rim 11,1 37 Toto hovorí Hospodin: „Ak sa dajú zmerať hore nebesá a dolu preskúmať základy zeme, potom ja zavrhnem celé potomstvo Izraela pre všetko, čo urobili,“ znie výrok Hospodina.

Nový Jeruzalem

38 „Hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď bude mesto vystavané pre Hospodina od veže Chananel až po Nárožnú bránu31,38 Neh 3,1; Zach 14,10
39 a meracia šnúra sa potiahne ďalej ku kopcu Garéb a zakrúti sa ku Goe. 40 Celé Údolie mŕtvol a obetného popola, všetky polia až po potok Kidrón a po roh Konskej brány na východ, budú zasvätené Hospodinovi. Nikdy už nebudú zbúrané a zrúcané.“