30. kapitola

Budúca spása

1 Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:
2 Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: „Napíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti povedal. 3 Hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď zmením údel svojho ľudu, Izraela i Judska,“ hovorí Hospodin, „a navrátim ich do krajiny, ktorú som dal ich otcom a oni ju prevezmú do vlastníctva.“30,3 Jer 29,14; 31,27 4 Toto sú slová, ktoré hovoril Hospodin o Izraeli a Judsku: 5 Takto hovorí Hospodin: „Počuli sme vystrašený hlas, vládne úzkosť a pokoja niet. 6 Pýtajte sa a pozrite, či môže muž porodiť. Prečo teda vidím, že každý muž má ruky na bedrách ako rodička? Každá tvár sa zmenila, zbledla. 7 Beda, lebo veľký je tento deň, niet mu podobného, čas úzkosti pre Jákoba, ale bude z neho vyslobodený.30,7 Joel 2,11; Sof 1,14n 8 V ten deň,“ znie výrok Hospodina zástupov, „dolámem jarmo, ktoré je na tvojej šiji, a roztrhám tvoje povrazy. Nebudú už slúžiť cudzincom,30,8 Nah 1,13 9 ale budú slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu, a svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im ustanovím.30,9 Jer 23,5; Ez 34,23; Oz 3,5 10 Ty sa však neboj, môj služobník Jákob,“ znie výrok Hospodina, „nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa, vyslobodím ťa z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Jákob sa vráti a bude žiť v pokoji, bez starostí a nik ho nevystraší.30,10 Iz 43,5n; Jer 46,27 11 Ja som s tebou,“ znie výrok Hospodina, „aby som ťa zachránil. Veď skoncujem so všetkými národmi, medzi ktoré som ťa rozptýlil, iba s tebou neskoncujem. Potrestám ťa podľa práva, skutočne ťa nenechám bez trestu.“30,11 Dt 8,5; Jer 10,24; 46,28 12 Toto hovorí Hospodin: „Nezahojiteľný je tvoj úraz a boľavá je tvoja rana.30,12 Jer 15,18 13 Niet nikoho, kto by presadil tvoje právo, niet lieku na tvoj vred, nezaceľuje sa ti. 14 Všetci, čo ťa milovali, na teba zabudli, nevyhľadávajú ťa, veď udrel som ťa ako nepriateľ, prísnym pokarhaním, pre veľkosť tvojej viny a množstvo tvojich hriechov. 15 Čo kričíš pre svoj úraz? Tvoja bolesť je nevyliečiteľná. Pre veľkosť tvojej viny a množstvo tvojich hriechov som ti to urobil. 16 Avšak všetci, čo ťa požierajú, budú zožratí, všetci, čo ťa utláčajú, pôjdu do zajatia, tí, čo ťa plienia, stanú sa korisťou, a všetkých, čo ťa olupujú, vydám za lup.30,16 Iz 33,1; 41,11; Ez 39,10 17 Uzdravím ťa, vyliečim ťa z tvojich rán,“ znie výrok Hospodina, „veď ťa volajú Odohnaná, to je dcéra Siona, ktorú nikto nehľadá.“30,17 Iz 57,18; Jer 33,6

Obnova národa

18 Toto hovorí Hospodin: „Určite zmením údel Jákobových stanov, zľutujem sa nad jeho príbytkami. Mesto bude opäť vybudované na svojom návrší a palác bude stáť na pôvodnom mieste.
19 Bude z nich zaznievať chválospev vďaky a hlas tých, čo sa tešia. Rozmnožím ich, neumenšia sa, dám im takú česť, že nebudú pokladaní za bezvýznamných. 20 Jeho synovia budú ako kedysi, jeho pospolitosť sa upevní predo mnou a potrescem všetkých jeho utláčateľov. 21 Bude mať mocnára z vlastných radov, jeho panovník vyjde z jeho stredu. Pripustím ho k sebe a on sa ku mne priblíži. Veď kto nasadí svoj život, aby sa ku mne priblížil?“ znie výrok Hospodina.30,21 Jer 30,9 22 „Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.“30,22 Jer 7,23 23 Hľa, víchor Hospodina, planie hnev, ženie sa víchrica, ktorá sa krúti nad hlavami svojvoľníkov.30,23-24 Jer 23,19-20 24 Neodvráti sa Hospodinov pálčivý hnev, kým nevykoná a nesplní zámery svojho srdca. Na konci dní to pochopíte.