Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

List babylonským zajatcom

1 Toto je znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema do zajatia odvlečeným starcom, kňazom, prorokom a všetkým ľuďom, ktorých Nebukadnesar odvliekol z Jeruzalema do Babylonu.
2 Stalo sa to potom, keď kráľ Jechonja, kráľovná, dvorania, judské a jeruzalemské kniežatá, remeselníci a zámočníci museli opustiť Jeruzalem.29,2 2Krľ 24,14n; Jer 24,1 3 Poslal ho prostredníctvom Šafánovho syna Elasu a Chilkijovho syna Gemarju, ktorých vyslal judský kráľ Cidkija k Nebukadnesarovi, babylonskému kráľovi, do Babylonu: 4 „Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu: 5 ‚Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. 6 Berte si ženy a ploďte synov a dcéry, žeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry, aby plodili synov a dcéry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. 7 Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia, modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho.‘ 8 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: ‚Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, nedajte ani na svoje sny, ktoré sa vám prisnijú,29,8-9 Jer 14,14; 27,16 9 lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Neposlal som ich,‘ znie výrok Hospodina. 10 Takto totiž hovorí Hospodin: ‚Až sa naplní pre Babylon sedemdesiat rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privediem späť na toto miesto.29,10 Jer 25,11-13 11 Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.29,13 Dt 4,29; Iz 55,6; Mt 7,7 14 Dám sa vám nájsť,‘ znie výrok Hospodina, ‚zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozptýlil,‘ znie výrok Hospodina, ‚a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.‘“29,14 Dt 30,5; Jer 30,3.18 15 „Vy hovoríte: ‚Hospodin nám vzbudil prorokov v Babylone.‘ 16 Toto však hovorí Hospodin o kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne, i o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, i o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do zajatia: 17 Toto hovorí Hospodin zástupov: ‚Hľa, ja na nich posielam meč, hlad a mor a spôsobím, že budú ako odporné figy, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť.29,17-18 Dt 28,37; Jer 24,8-10 18 Budem ich stíhať mečom, hladom a morom, spôsobím, že budú pre všetky kráľovstvá zeme predmetom úžasu, kliatby, hrôzy, posmechu a potupy pre všetky národy, kam som ich vyhnal,29,18 Jer 24,9n 19 pretože nepočúvali moje slová,‘ znie výrok Hospodina, ‚keď som im posielal svojich služobníkov, prorokov. Posielal som ich opätovne, ale neposlúchli ste,‘“ znie výrok Hospodina.29,19 Jer 25,4 20 „Tak počujte slovo Hospodina, vy, všetci odvlečení, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu. 21 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, o Achábovi, synovi Kolaju, a Cidkijovi, synovi Maaseju, ktorí vám v mojom mene falošne prorokovali: ‚Vydám ich do ruky babylonského kráľa Nebukadnesara a ten ich zabije pred vašimi očami.29,21 Jer 27,10 22 Z ich prípadu bude odvodená pre všetkých judských zajatcov, ktorí sú v Babylone, táto kliatba: »Nech s tebou Hospodin naloží ako s Cidkijom a ako s Achábom, ktorých babylonský kráľ upražil na ohni, 23 pretože páchali bláznovstvo v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili lživé slovo, ktoré som im neprikázal. Viem to a som toho svedkom,« znie výrok Hospodina.‘“

Jeremiáš proti Šemajovi

24 Nechelámcovi Šemajovi povieš:
25 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: „Pretože si vo svojom mene poslal list všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, i kňazovi Cefanjovi, synovi Maaseju, i všetkým kňazom v tomto znení:29,25 Jer 21,1 26 ‚Hospodin ťa ustanovil za kňaza namiesto kňaza Jojadu, aby si dozeral v Hospodinovom dome na každého šialenca, ktorý sa vydáva za proroka, aby si ho dal do klady a okov.29,26 Jer 20,2; Oz 9,7 27 Prečo si teda nepokarhal Anatóťana Jeremiáša, ktorý vám prorokuje? 28 Veď on nám odkázal do Babylonu: »Bude to dlho trvať! Stavajte domy, bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich plody.«‘“ 29 Kňaz Cefanja osobne prečítal tento list prorokovi Jeremiášovi. 30 Nato zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodina: 31 „Odkáž všetkým zajatcom: Toto hovorí Hospodin o Nechelámcovi Šemajovi: ‚Pretože vám Šemaja prorokoval, hoci som ho neposlal, a zapríčinil, že sa spoliehate na lož, 32 Hospodin hovorí toto: »Hľa, ja potrescem Nechelámca Šemaju a jeho potomstvo. Nebude mať nikoho, kto by býval uprostred tohto ľudu, a neuvidí blaho, ktoré pripravujem pre môj ľud,«‘ znie výrok Hospodina, ‚pretože hlásal vzburu proti Hospodinovi.‘“29,32 Jer 28,16
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk