Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

List babylonským zajatcom

1 Toto je znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema do zajatia odvlečeným starcom, kňazom, prorokom a všetkým ľuďom, ktorých Nebukadnesar odvliekol z Jeruzalema do Babylonu.
2 Stalo sa to potom, keď kráľ Jechonja, kráľovná, dvorania, judské a jeruzalemské kniežatá, remeselníci a zámočníci museli opustiť Jeruzalem. 3 Poslal ho prostredníctvom Šafánovho syna Elasu a Chilkijovho syna Gemarju, ktorých vyslal judský kráľ Cidkija k Nebukadnesarovi, babylonskému kráľovi, do Babylonu: 4 „Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu: 5 ‚Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. 6 Berte si ženy a ploďte synov a dcéry, žeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry, aby plodili synov a dcéry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. 7 Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia, modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho.‘ 8 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: ‚Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, nedajte ani na svoje sny, ktoré sa vám prisnijú, 9 lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Neposlal som ich,‘ znie výrok Hospodina. 10 Takto totiž hovorí Hospodin: ‚Až sa naplní pre Babylon sedemdesiat rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privediem späť na toto miesto. 11 Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom. 14 Dám sa vám nájsť,‘ znie výrok Hospodina, ‚zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozptýlil,‘ znie výrok Hospodina, ‚a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.‘“ 15 „Vy hovoríte: ‚Hospodin nám vzbudil prorokov v Babylone.‘ 16 Toto však hovorí Hospodin o kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne, i o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, i o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do zajatia: 17 Toto hovorí Hospodin zástupov: ‚Hľa, ja na nich posielam meč, hlad a mor a spôsobím, že budú ako odporné figy, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť. 18 Budem ich stíhať mečom, hladom a morom, spôsobím, že budú pre všetky kráľovstvá zeme predmetom úžasu, kliatby, hrôzy, posmechu a potupy pre všetky národy, kam som ich vyhnal, 19 pretože nepočúvali moje slová,‘ znie výrok Hospodina, ‚keď som im posielal svojich služobníkov, prorokov. Posielal som ich opätovne, ale neposlúchli ste,‘“ znie výrok Hospodina. 20 „Tak počujte slovo Hospodina, vy, všetci odvlečení, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu. 21 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, o Achábovi, synovi Kolaju, a Cidkijovi, synovi Maaseju, ktorí vám v mojom mene falošne prorokovali: ‚Vydám ich do ruky babylonského kráľa Nebukadnesara a ten ich zabije pred vašimi očami. 22 Z ich prípadu bude odvodená pre všetkých judských zajatcov, ktorí sú v Babylone, táto kliatba: »Nech s tebou Hospodin naloží ako s Cidkijom a ako s Achábom, ktorých babylonský kráľ upražil na ohni, 23 pretože páchali bláznovstvo v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili lživé slovo, ktoré som im neprikázal. Viem to a som toho svedkom,« znie výrok Hospodina.‘“

Jeremiáš proti Šemajovi

24 Nechelámcovi Šemajovi povieš:
25 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: „Pretože si vo svojom mene poslal list všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, i kňazovi Cefanjovi, synovi Maaseju, i všetkým kňazom v tomto znení: 26 ‚Hospodin ťa ustanovil za kňaza namiesto kňaza Jojadu, aby si dozeral v Hospodinovom dome na každého šialenca, ktorý sa vydáva za proroka, aby si ho dal do klady a okov. 27 Prečo si teda nepokarhal Anatóťana Jeremiáša, ktorý vám prorokuje? 28 Veď on nám odkázal do Babylonu: »Bude to dlho trvať! Stavajte domy, bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich plody.«‘“ 29 Kňaz Cefanja osobne prečítal tento list prorokovi Jeremiášovi. 30 Nato zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodina: 31 „Odkáž všetkým zajatcom: Toto hovorí Hospodin o Nechelámcovi Šemajovi: ‚Pretože vám Šemaja prorokoval, hoci som ho neposlal, a zapríčinil, že sa spoliehate na lož, 32 Hospodin hovorí toto: »Hľa, ja potrescem Nechelámca Šemaju a jeho potomstvo. Nebude mať nikoho, kto by býval uprostred tohto ľudu, a neuvidí blaho, ktoré pripravujem pre môj ľud,«‘ znie výrok Hospodina, ‚pretože hlásal vzburu proti Hospodinovi.‘“