Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Sľubný začiatok

1 Slovo Hospodina mi zaznelo takto:
2 „Choď a krič do uší Jeruzalema: ‚Toto hovorí Hospodin: Spomínam si na lásku tvojej mladosti, na ľúbosť z čias tvojich zásnub, keď si ma nasledoval po púšti v krajine bez siatiny.2,2 Oz 2,16; 13,5 3 Izrael bol svätým Hospodinovi, prvotinou jeho úrody, všetci, čo z nej jedli, museli za to pykať, nešťastie ich postihlo,‘“ znie výrok Hospodina.2,3 Ex 28,36; Jk 1,18

Vierolomnosť

4 Čujte slovo Hospodina, dom Jákobov i všetky rody domu Izraela!
5 Takto hovorí Hospodin: „Akú neprávosť na mne našli vaši otcovia, že sa vzdialili odo mňa? Šli za márnosťou a vyšli na márnosť.2,5 2Krľ 17,15; Mich 6,3 6 Nehovorili: ‚Kde je Hospodin, ktorý nás vyviedol z Egypta, ktorý nás viedol po púšti, po krajine stepí a roklín, po krajine vyprahnutej a temnej, po krajine, ktorou nikto neprejde, ktorú človek neobýva?‘2,6 Ex 20,2; Dt 8,15 7 Voviedol som vás do krajiny sadov, aby ste sa živili jej plodmi a dobrotami. Prišli ste a moju krajinu ste poškvrnili, moje dedičstvo ste zohavili.2,7 Dt 1,25; 8,7; Sdc 2,1n 8 Kňazi sa nepýtali: ‚Kde je Hospodin?‘ Hoci sa vyznali v zákone, mňa nepoznali, pastieri sa proti mne vzbúrili, proroci v mene Baala veštili a chodili za tými, čo nie sú ničím osožní. 9 Preto sa ešte budem s vami pravotiť,“ znie výrok Hospodina, „i s deťmi vašich detí sa budem pravotiť.

Veľkosť viny

10 Prejdite ostrovy Kittejcov a rozhliadnite sa, pošlite do Kedáru a skúmajte dôkladne, všimnite si, či sa niečo také stalo.
11 Či si nejaký národ zmenil bohov? — Hoci to ani bohovia neboli. Môj ľud však zamenil svoju slávu za čosi, čo neosoží.2,11 Ž 106,20; Rim 1,23 12 Žasnite nad tým, nebesá, zhrozte sa úžasne,“ znie výrok Hospodina. 13 „Dvoch zločinov sa dopustil môj ľud, mňa opustil, prameň živej vody, aby si vykopal cisterny, cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu.2,13 Ž 36,10; Jer 17,13

Následky nevernosti

14 Či je Izrael otrokom alebo doma narodeným sluhom? Prečo sa stal korisťou?
15 Levy naňho revú, ozývajú sa. Jeho krajinu obrátili na pustatinu, jeho mestá sú vypálené a neobývané.2,15 Iz 5,29; Jer 4,7 16 Aj synovia Memfisu2,16 Hebr. Nóf. a Tachpanchésu ťa vypásli až po temeno.2,16 Jer 44,1 17 Či ti to nezapríčinilo tvoje odpadnutie od Hospodina, tvojho Boha, keď ťa viedol cestou? 18 Načo ideš do Egypta? Napiť sa azda vody z Nílu? Načo ideš do Asýrie? Napiť sa azda vody z Eufratu? 19 Tvoja zloba ťa potrestá a tvoje nevernosti ťa skárajú. Spoznaj a viď, aké trpké a zlé je to, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a nemáš zo mňa strach,“ znie výrok Pána, Hospodina zástupov.

Modloslužba

20 „Už dávno si polámala svoje jarmo, roztrhala si svoje putá a povedala si: ‚Nebudem otročiť!‘ Na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom sa rozvaľuješ, ty neviestka.2,20 Jer 3,6; Ez 6,13; Oz 4,13; Sir 23,17
21 Zasadil som ťa ako šľachtený vinič, len pravé semeno. Ako si sa mi mohla premeniť na planý a cudzí vinič?2,21 Ž 80,9; Iz 5,2 22 Keby si sa umyla aj lúhom a použila veľa mydla, škvrna tvojej viny zostane predo mnou,“ znie výrok môjho Pána, Hospodina. 23 „Ako môžeš hovoriť: ‚Nepoškvrnila som sa, za baalmi som nechodila?‘ Pozri na svoju cestu v údolí, spoznaj, čo si urobila, ty ľahká ťava, čo strečkuje po ceste, 24 divá oslica, navyknutá na púšť, čo v roztúženosti vetrí, kto ju uspokojí v jej ruji? Kto ju hľadá, neunaví sa, nájde ju v jej mesiaci. 25 Daj si pozor, aby si nezostala bosá a tvoje hrdlo nevysmädlo. Ty však hovoríš: ‚Darmo je! Nie! Veď milujem cudzincov a budem za nimi chodiť.‘

Následky modlárstva

26 Ako sa zahanbí prichytený zlodej, tak sa zahanbí dom Izraela, oni, ich králi, kniežatá, ich kňazi i proroci,
27 ktorí drevu hovoria: ‚Ty si môj otec‘ a skale: ‚Ty si ma zrodila.‘ Ku mne sa však obracajú chrbtom, a nie tvárou. Ak sa im zle vodí, vtedy volajú: ‚Povstaň a zachráň nás!‘ 28 Kde sú tvoji bohovia, čo si si urobil? Nech vstanú a zachránia ťa, keď budeš v núdzi! Koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Judsko!2,28 Sdc 10,14; Jer 11,13 29 Prečo sa so mnou pravotíte? Všetci ste sa mi spreneverili,“ znie výrok Hospodina. 30 „Darmo som bil vašich synov, neprijali moje napomenutie. Váš meč požieral vašich prorokov ako dravý lev.“2,30 1Krľ 13,24; 20,36 31 Toto pokolenie, vy si všímajte slovo Hospodina: „Stal som sa azda pre Izrael púšťou alebo krajinou strašných temnôt? Ľud môj, prečo hovoríš: ‚Chceme byť voľní, už nepôjdeme k tebe?‘ 32 Či panna zabudne na svoju ozdobu, nevesta na svoj opasok? Môj ľud však zabudol na mňa už od dávnych dní.2,32 Iz 49,18

Boží súd

33 Ako dobre si len upravuješ cestu, aby si vyhľadala lásku! Tak si si aj na zločiny navykla na svojich cestách.
34 Aj na obrubách ti našli krv nevinných chudobných, hoci si ich nepristihla pri vlámaní. Napriek tomu všetkému hovoríš:2,34 Dt 19,10; Jer 26,20-23; Mt 5,12; Mk 12,5 35 ‚Som nevinná, jeho hnev sa odvrátil odo mňa.‘ Tu som, posúdim ťa, pretože tvrdíš: ‚Nezhrešila som.‘2,35 Iz 43,26; Jer 1,14 36 Čo sa tak veľmi náhliš zmeniť svoju cestu? Aj s Egyptom vyjdeš na hanbu, ako si vyšla na hanbu s Asýriou.2,36 2Krľ 23,33-35; Iz 30,3 37 Aj odtiaľ vyjdeš s rukami nad hlavou. Keďže Hospodin zavrhol tvoje opory, s nimi neuspeješ.“