Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Jeremiáš a Chananja

1 V tom istom roku, na začiatku vlády judského kráľa Cidkiju, v piatom mesiaci štvrtého roka, povedal mi Chananja, Azzúrov syn, prorok z Gibeónu, v Hospodinovom dome v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu:
2 „Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: ‚Zlomil som jarmo babylonského kráľa. 3 O dva roky vrátim na toto miesto všetky nádoby Hospodinovho domu, ktoré vzal z tohto miesta babylonský kráľ Nebukadnesar a odniesol do Babylonu. 4 Judského kráľa Jechonju, Jojakímovho syna, a všetkých judských zajatcov, ktorí odišli do Babylonu, privediem späť na toto miesto,‘ znie výrok Hospodina, ‚lebo zlámem jarmo babylonského kráľa.‘“ 5 Nato prorok Jeremiáš v prítomnosti kňazov a všetkých ľudí, ktorí stáli v Hospodinovom dome, oslovil proroka Chananju. 6 Prorok Jeremiáš povedal: „Amen! Kiež tak urobí Hospodin! Nech Hospodin dá, aby sa splnili tvoje slová, ktoré si prorokoval, aby sa vrátili všetky nádoby Hospodinovho domu a všetci zajatci z Babylonu na toto miesto. 7 Vypočuj si však toto slovo, ktoré ja hovorím verejne tebe i všetkému ľudu: 8 Odpradávna boli predo mnou a pred tebou proroci, ktorí prorokovali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. 9 Až keď sa splní prorocká predpoveď, spozná sa, či proroka, ktorý predpovedal pokoj, poslal naozaj Hospodin.“ 10 Vtedy prorok Chananja vzal jarmo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho. 11 V prítomnosti všetkého ľudu Chananja povedal: „Toto hovorí Hospodin: ‚Takto zlámem do dvoch rokov jarmo babylonského kráľa Nebukadnesara, ktoré je na šiji všetkých národov.‘“ Nato prorok Jeremiáš odišiel svojou cestou. 12 Po tom, čo prorok Chananja zlámal jarmo, ktoré bolo na šiji proroka Jeremiáša, prehovoril Hospodin k Jeremiášovi: 13 „Choď a Chananjovi povedz toto: Toto hovorí Hospodin: ‚Drevené jarmo si zlámal. Namiesto neho však urobím jarmo železné.‘ 14 Veď toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: ‚Železné jarmo položím na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili babylonskému kráľovi Nebukadnesarovi. Budú mu teda slúžiť. Dal som mu aj poľnú zver.‘“ 15 Prorok Jeremiáš povedal prorokovi Chananjovi: „Počúvaj, Chananja, Hospodin ťa neposlal, ty si však zapríčinil, že sa tento ľud spolieha na lož. 16 Preto Hospodin hovorí toto: ‚Hľa, ja ťa odstránim z povrchu zeme. Ešte v tomto roku zomrieš, pretože si hlásal vzburu proti Hospodinovi.‘“ 17 Prorok Chananja zomrel v siedmom mesiaci toho istého roka.