Dve percentá (2 %)

27. kapitola

Babylonské jarmo

1 Na začiatku vlády judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna, zaznelo Jeremiášovi od Hospodina toto slovo:27,1 2Krľ 23,34
2 Takto ku mne prehovoril Hospodin: „Urob si povrazy i jarmo a daj si ich na šiju.27,2 Jer 28,10 3 Pošli ich edómskemu kráľovi, moábskemu kráľovi, ammónskemu kráľovi, týrskemu kráľovi a sidonskému kráľovi prostredníctvom poslov, ktorí prišli do Jeruzalema k judskému kráľovi Cidkijovi,27,3 Jer 25,21n 4 a odovzdaj im pre ich pánov tento príkaz: Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: Svojim pánom povedzte toto: 5 ‚Ja som svojou veľkou mocou a vystretým ramenom utvoril zem, človeka i zver, čo sú na zemi, a dal som ju tomu, komu som chcel.27,5 Jer 32,17; Dan 4,14 6 Ja som však teraz dal všetky tie krajiny do ruky môjho služobníka, babylonského kráľa Nebukadnesara, dal som mu aj poľnú zver, aby mu slúžila.27,6-7 Jer 25,11n; 28,14; Ez 26,7; Dan 2,38 7 Všetky národy majú slúžiť jemu, jeho synovi a jeho vnukovi, kým nepríde čas aj pre jeho krajinu, keď si ju mnohé národy a veľkí králi podmania. 8 Avšak národ alebo kráľovstvo, ktoré nebude chcieť slúžiť jemu, babylonskému kráľovi Nebukadnesarovi, a nevloží šiju do jarma babylonského kráľa, budem trestať mečom, hladom a morom, kým ho úplne nevydám do jeho ruky,‘ znie výrok Hospodina. 9 ‚Vy preto nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, vykladačov snov, hádačov z mrakov a čarodejníkov, ktorí vám hovoria: »Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi.«27,9 Jer 14,13n; 23,16 10 Veď vám prorokujú klamstvo, aby vás vzdialilo z vašej pôdy. Tak vás rozoženiem a zahyniete. 11 Národ však, ktorý vloží svoju šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho pôde,‘ znie výrok Hospodina, ‚bude ju obrábať a na nej bývať.‘“ 12 Judskému kráľovi Cidkijovi som povedal tie isté slová: „Vložte si šiju do jarma babylonského kráľa, slúžte jemu a jeho ľudu a ostanete nažive. 13 Prečo by mal teba i tvoj ľud usmrtiť meč, hlad a mor, ako povedal Hospodin o národe, ktorý nebude slúžiť babylonskému kráľovi? 14 Nepočúvajte reči prorokov, ktorí vám hovoria: ‚Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi.‘ Prorokujú vám klamstvo.27,14-18 Jer 14,14 15 Veď ja som ich neposlal,“ znie výrok Hospodina, „ale oni falošne prorokujú v mojom mene, aby som vás vyhnal a zahynuli by ste vy aj proroci, ktorí vám prorokujú.“ 16 Kňazom a všetkému ľudu som povedal: Toto hovorí Hospodin: „Nepočúvajte slová svojich prorokov, ktorí vám prorokujú: ‚Hľa, nádoby Hospodinovho domu sa čoskoro vrátia z Babylonu.‘ Oni vám prorokujú lož.27,16 2Krn 36,10; Jer 28,3 17 Nepočúvajte ich, slúžte babylonskému kráľovi a ostanete nažive. Prečo by sa toto mesto malo stať zboreniskom? 18 Ak sú proroci a ak majú pri sebe slovo Hospodina, nech radšej naliehavo žiadajú Hospodina zástupov, aby sa do Babylonu nedostali nádoby, ktoré ešte zostali v Hospodinovom dome, v dome judského kráľa a v Jeruzaleme.“ 19 Veď toto hovorí Hospodin zástupov o stĺpoch, o mori, o podvozkoch a o ostatnom náradí, ktoré zostalo v tomto meste27,19 1Krľ 7,15-39; 2Krľ 25,13-17 20 a ktoré nevzal babylonský kráľ Nebukadnesar, keď odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonu judského kráľa Jechonju, Jojakímovho syna, ako aj všetkých šľachticov Judska a Jeruzalema.27,20 2Krľ 7,15; 24,14n 21 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, o nádobách, ktoré zostali v Hospodinovom dome a v dome judského kráľa v Jeruzaleme: 22 „Budú odnesené do Babylonu a tam zostanú až do dňa, keď sa o ne postarám,“ znie výrok Hospodina, „dám ich vyniesť a navrátiť na toto miesto.“27,22 Ezd 1,1-11