Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

27. kapitola

Babylonské jarmo

1 Na začiatku vlády judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna, zaznelo Jeremiášovi od Hospodina toto slovo:27,1 2Krľ 23,34
2 Takto ku mne prehovoril Hospodin: „Urob si povrazy i jarmo a daj si ich na šiju.27,2 Jer 28,10 3 Pošli ich edómskemu kráľovi, moábskemu kráľovi, ammónskemu kráľovi, týrskemu kráľovi a sidonskému kráľovi prostredníctvom poslov, ktorí prišli do Jeruzalema k judskému kráľovi Cidkijovi,27,3 Jer 25,21n 4 a odovzdaj im pre ich pánov tento príkaz: Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: Svojim pánom povedzte toto: 5 ‚Ja som svojou veľkou mocou a vystretým ramenom utvoril zem, človeka i zver, čo sú na zemi, a dal som ju tomu, komu som chcel.27,5 Jer 32,17; Dan 4,14 6 Ja som však teraz dal všetky tie krajiny do ruky môjho služobníka, babylonského kráľa Nebukadnesara, dal som mu aj poľnú zver, aby mu slúžila.27,6-7 Jer 25,11n; 28,14; Ez 26,7; Dan 2,38 7 Všetky národy majú slúžiť jemu, jeho synovi a jeho vnukovi, kým nepríde čas aj pre jeho krajinu, keď si ju mnohé národy a veľkí králi podmania. 8 Avšak národ alebo kráľovstvo, ktoré nebude chcieť slúžiť jemu, babylonskému kráľovi Nebukadnesarovi, a nevloží šiju do jarma babylonského kráľa, budem trestať mečom, hladom a morom, kým ho úplne nevydám do jeho ruky,‘ znie výrok Hospodina. 9 ‚Vy preto nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, vykladačov snov, hádačov z mrakov a čarodejníkov, ktorí vám hovoria: »Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi.«27,9 Jer 14,13n; 23,16 10 Veď vám prorokujú klamstvo, aby vás vzdialilo z vašej pôdy. Tak vás rozoženiem a zahyniete. 11 Národ však, ktorý vloží svoju šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho pôde,‘ znie výrok Hospodina, ‚bude ju obrábať a na nej bývať.‘“ 12 Judskému kráľovi Cidkijovi som povedal tie isté slová: „Vložte si šiju do jarma babylonského kráľa, slúžte jemu a jeho ľudu a ostanete nažive. 13 Prečo by mal teba i tvoj ľud usmrtiť meč, hlad a mor, ako povedal Hospodin o národe, ktorý nebude slúžiť babylonskému kráľovi? 14 Nepočúvajte reči prorokov, ktorí vám hovoria: ‚Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi.‘ Prorokujú vám klamstvo.27,14-18 Jer 14,14 15 Veď ja som ich neposlal,“ znie výrok Hospodina, „ale oni falošne prorokujú v mojom mene, aby som vás vyhnal a zahynuli by ste vy aj proroci, ktorí vám prorokujú.“ 16 Kňazom a všetkému ľudu som povedal: Toto hovorí Hospodin: „Nepočúvajte slová svojich prorokov, ktorí vám prorokujú: ‚Hľa, nádoby Hospodinovho domu sa čoskoro vrátia z Babylonu.‘ Oni vám prorokujú lož.27,16 2Krn 36,10; Jer 28,3 17 Nepočúvajte ich, slúžte babylonskému kráľovi a ostanete nažive. Prečo by sa toto mesto malo stať zboreniskom? 18 Ak sú proroci a ak majú pri sebe slovo Hospodina, nech radšej naliehavo žiadajú Hospodina zástupov, aby sa do Babylonu nedostali nádoby, ktoré ešte zostali v Hospodinovom dome, v dome judského kráľa a v Jeruzaleme.“ 19 Veď toto hovorí Hospodin zástupov o stĺpoch, o mori, o podvozkoch a o ostatnom náradí, ktoré zostalo v tomto meste27,19 1Krľ 7,15-39; 2Krľ 25,13-17 20 a ktoré nevzal babylonský kráľ Nebukadnesar, keď odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonu judského kráľa Jechonju, Jojakímovho syna, ako aj všetkých šľachticov Judska a Jeruzalema.27,20 2Krľ 7,15; 24,14n 21 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, o nádobách, ktoré zostali v Hospodinovom dome a v dome judského kráľa v Jeruzaleme: 22 „Budú odnesené do Babylonu a tam zostanú až do dňa, keď sa o ne postarám,“ znie výrok Hospodina, „dám ich vyniesť a navrátiť na toto miesto.“27,22 Ezd 1,1-11