26. kapitola

Proroctvá spásy pre Izrael a Júdu a scény zo života Jeremiáša

Reč v chráme

1 Na začiatku vlády judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna, zaznelo od Hospodina toto slovo:26,1 2Krľ 23,34-37
2 Toto hovorí Hospodin: „Postav sa na nádvorie Hospodinovho domu a povedz proti všetkým judským mestám, ktoré sa prichádzajú pokloniť do Hospodinovho domu, všetky slová, ktoré som ti rozkázal povedať proti nim. Nevynechaj ani slovo! 3 Možno poslúchnu a každý sa vráti zo svojej zlej cesty a ja oľutujem nešťastie, ktoré zamýšľam dopustiť na nich pre ich zlé skutky.26,3 Jer 18,8; 36,3 4 Povieš im: Toto hovorí Hospodin: ‚Ak ma nebudete poslúchať, aby ste konali podľa môjho zákona, ktorý som vám predložil, 5 ak nebudete počúvať slová mojich služobníkov, prorokov, ktorých vám ustavične posielam, hoci ich nepočúvate,26,5 Jer 25,4 6 tak urobím tomuto domu ako Šilu a toto mesto urobím kliatbou pre všetky národy zeme.‘“26,6 2Krľ 25,9; Jer 7,12 7 Kňazi, proroci a všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť všetky tieto slová v Hospodinovom dome. 8 Keď Jeremiáš oznámil, čo mu kázal povedať Hospodin všetkému ľudu, chytili ho kňazi, proroci a všetok ľud a povedali: „Musíš zomrieť! 9 Prečo si prorokoval v Hospodinovom mene, že sa tomuto domu stane ako Šilu a že toto mesto spustne a bude neobývané?“ Všetok ľud, ktorý bol v Hospodinovom dome, sa zhromaždil okolo Jeremiáša. 10 Keď sa judské kniežatá dopočuli o týchto slovách, vybrali sa z kráľovského paláca do Hospodinovho domu a posadili sa pri vchode Novej brány Hospodinovho domu. 11 Vtedy kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: „Tento muž si zaslúži rozsudok smrti, pretože prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši.“26,11 Mt 26,66; Sk 6,13 12 Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: „Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli. 13 Teraz napravte svoje cesty a svoje skutky a poslúchnite hlas Hospodina, svojho Boha. Potom Hospodin oľutuje nešťastie, ktoré vyslovil proti vám.26,13 Jer 7,3; 18,8; 21,9 14 Ja som predsa vo vašich rukách, urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. 15 Len si dobre uvedomte, že ak ma usmrtíte, uvalíte nevinnú krv na seba, na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo Hospodin ma k vám naozaj poslal, aby som vám verejne povedal všetky tieto slová.“26,15 Ex 23,7; Mt 27,4.25 16 Nato kniežatá a všetok ľud povedali kňazom a prorokom: „Tento človek si nezasluhuje smrť, lebo k nám hovoril v mene Hospodina, nášho Boha.“ 17 Spomedzi starších krajiny povstali muži a povedali všetkému zhromaždenému ľudu: 18 „V dňoch judského kráľa Chizkiju bol prorokom Micheáš z Morešetu. Ten povedal všetkému judskému ľudu: Toto hovorí Hospodin zástupov: ‚Sion zorú ako pole, Jeruzalem bude rumoviskom a chrámový vrch lesným rumoviskom.‘26,18 Mich 1,1; 3,12 19 Usmrtil ho azda judský kráľ Chizkija alebo niekto z Judska? Či sa nebál Hospodina a neprosil ho, takže Hospodin oľutoval nešťastie, ktoré vyslovil proti nim? Či máme urobiť taký veľký zločin proti sebe samým?“26,19 Jer 18,8

Smrť proroka Uriju

20 Aj iný muž prorokoval v mene Hospodina, totiž Šemajov syn Urija z Kirjat-Jearímu. Ten prorokoval proti tomuto mestu a proti tejto krajine rovnako, ako hovoril Jeremiáš.26,20 Joz 15,9
21 Jeho slová počul kráľ Jojakím, všetci jeho dôstojníci a všetky kniežatá. Kráľ sa ho usiloval usmrtiť. Keď sa to Urija dopočul, bál sa a ušiel do Egypta. 22 Kráľ Jojakím poslal svojich ľudí do Egypta, a to Achbórovho syna Elnatána a s ním iných mužov. 23 Tí vyviedli Uriju z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Jojakímovi. Ten ho dal usmrtiť mečom a jeho mŕtvolu dal hodiť do hrobu obyčajných ľudí. 24 Šafánov syn Achikám však držal ochrannú ruku nad Jeremiášom, aby ho nevydali do rúk ľudu na usmrtenie.26,24 2Krľ 22,12.14; 25,22