Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Proroctvá spásy pre Izrael a Júdu a scény zo života Jeremiáša

Reč v chráme

1 Na začiatku vlády judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna, zaznelo od Hospodina toto slovo:26,1 2Krľ 23,34-37
2 Toto hovorí Hospodin: „Postav sa na nádvorie Hospodinovho domu a povedz proti všetkým judským mestám, ktoré sa prichádzajú pokloniť do Hospodinovho domu, všetky slová, ktoré som ti rozkázal povedať proti nim. Nevynechaj ani slovo! 3 Možno poslúchnu a každý sa vráti zo svojej zlej cesty a ja oľutujem nešťastie, ktoré zamýšľam dopustiť na nich pre ich zlé skutky.26,3 Jer 18,8; 36,3 4 Povieš im: Toto hovorí Hospodin: ‚Ak ma nebudete poslúchať, aby ste konali podľa môjho zákona, ktorý som vám predložil, 5 ak nebudete počúvať slová mojich služobníkov, prorokov, ktorých vám ustavične posielam, hoci ich nepočúvate,26,5 Jer 25,4 6 tak urobím tomuto domu ako Šilu a toto mesto urobím kliatbou pre všetky národy zeme.‘“26,6 2Krľ 25,9; Jer 7,12 7 Kňazi, proroci a všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť všetky tieto slová v Hospodinovom dome. 8 Keď Jeremiáš oznámil, čo mu kázal povedať Hospodin všetkému ľudu, chytili ho kňazi, proroci a všetok ľud a povedali: „Musíš zomrieť! 9 Prečo si prorokoval v Hospodinovom mene, že sa tomuto domu stane ako Šilu a že toto mesto spustne a bude neobývané?“ Všetok ľud, ktorý bol v Hospodinovom dome, sa zhromaždil okolo Jeremiáša. 10 Keď sa judské kniežatá dopočuli o týchto slovách, vybrali sa z kráľovského paláca do Hospodinovho domu a posadili sa pri vchode Novej brány Hospodinovho domu. 11 Vtedy kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: „Tento muž si zaslúži rozsudok smrti, pretože prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši.“26,11 Mt 26,66; Sk 6,13 12 Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: „Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli. 13 Teraz napravte svoje cesty a svoje skutky a poslúchnite hlas Hospodina, svojho Boha. Potom Hospodin oľutuje nešťastie, ktoré vyslovil proti vám.26,13 Jer 7,3; 18,8; 21,9 14 Ja som predsa vo vašich rukách, urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. 15 Len si dobre uvedomte, že ak ma usmrtíte, uvalíte nevinnú krv na seba, na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo Hospodin ma k vám naozaj poslal, aby som vám verejne povedal všetky tieto slová.“26,15 Ex 23,7; Mt 27,4.25 16 Nato kniežatá a všetok ľud povedali kňazom a prorokom: „Tento človek si nezasluhuje smrť, lebo k nám hovoril v mene Hospodina, nášho Boha.“ 17 Spomedzi starších krajiny povstali muži a povedali všetkému zhromaždenému ľudu: 18 „V dňoch judského kráľa Chizkiju bol prorokom Micheáš z Morešetu. Ten povedal všetkému judskému ľudu: Toto hovorí Hospodin zástupov: ‚Sion zorú ako pole, Jeruzalem bude rumoviskom a chrámový vrch lesným rumoviskom.‘26,18 Mich 1,1; 3,12 19 Usmrtil ho azda judský kráľ Chizkija alebo niekto z Judska? Či sa nebál Hospodina a neprosil ho, takže Hospodin oľutoval nešťastie, ktoré vyslovil proti nim? Či máme urobiť taký veľký zločin proti sebe samým?“26,19 Jer 18,8

Smrť proroka Uriju

20 Aj iný muž prorokoval v mene Hospodina, totiž Šemajov syn Urija z Kirjat-Jearímu. Ten prorokoval proti tomuto mestu a proti tejto krajine rovnako, ako hovoril Jeremiáš.26,20 Joz 15,9
21 Jeho slová počul kráľ Jojakím, všetci jeho dôstojníci a všetky kniežatá. Kráľ sa ho usiloval usmrtiť. Keď sa to Urija dopočul, bál sa a ušiel do Egypta. 22 Kráľ Jojakím poslal svojich ľudí do Egypta, a to Achbórovho syna Elnatána a s ním iných mužov. 23 Tí vyviedli Uriju z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Jojakímovi. Ten ho dal usmrtiť mečom a jeho mŕtvolu dal hodiť do hrobu obyčajných ľudí. 24 Šafánov syn Achikám však držal ochrannú ruku nad Jeremiášom, aby ho nevydali do rúk ľudu na usmrtenie.26,24 2Krľ 22,12.14; 25,22
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk