Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

Predpoveď o babylonskom zajatí

1 Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi o celom judskom ľude vo štvrtom roku judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna — bol to prvý rok babylonského kráľa Nebukadnesara —,25,1 Jer 36,1
2 a ktoré prorok Jeremiáš oznámil všetkému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema: 3 „Od trinásteho roka judského kráľa Joziáša, Amónovho syna, až dodnes je to dvadsaťtri rokov, čo mi zaznievalo Hospodinovo slovo. Hovoril som vám ho bez prestania, ale nepočúvali ste ma.25,3 Jer 1,2; 35,15; 36,2 4 Hospodin k vám stále posielal všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale vy ste ich neposlúchali ani ste nezbystrili sluch, aby ste počuli:25,4 2Krn 36,15n; Jer 7,25n; 11,7n; 26,5; 29,19; 44,4n; Mt 23,34 5 ‚Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov, potom budete bývať v krajine, ktorú dal Hospodin vám a vašim otcom na večné veky.25,5 2Krľ 17,13; Jer 3,22; 18,11 6 Nechoďte za cudzími bohmi, aby ste im slúžili a klaňali sa im, nedráždite ma výtvorom svojich rúk a ja vám nebudem robiť zle.‘25,6 Jer 7,6 7 Vy ste ma však neposlúchali,“ znie výrok Hospodina, „ale hnevali ste ma výtvorom svojich rúk na vaše nešťastie.“ 8 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Pretože ste nepočúvali moje slová, 9 pošlem po všetky kmene severu,“ znie výrok Hospodina, „aj po babylonského kráľa Nebukadnesara, môjho sluhu, a privediem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom a proti okolitým národom, uvalím na nich kliatbu a obrátim ich na hrôzu, posmech a trvalé pustošenie.25,9 Lv 26,32; Jer 27,6 10 Odstránim spomedzi nich hlas plesania, hlas radosti, hlas ženícha, hlas nevesty, zvuk mlynského kameňa a svetlo lampy.25,10 Jer 7,34; 16,9; Zj 18,23 11 Celá táto krajina sa stane púšťou a hrôzou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi.25,11 2Krn 36,21 12 Keď sa naplní tých sedemdesiat rokov, potrescem babylonského kráľa a ten ľud,“ znie výrok Hospodina, „pre ich hriech, ako aj krajinu Chaldejcov, a premením ju na večnú pustatinu.25,12 Jer 29,10; Dan 9,1n 13 Na tú krajinu zošlem na vyplnenie všetkých mojich slov, ktoré som vyslovil proti nej, všetko, čo je napísané v tejto knihe, ako prorok Jeremiáš prorokoval proti všetkým národom. 14 Zotročia ich mnohé národy a mocní králi a tak im odplatím podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk“.25,14 Jer 27,7; 50,29

Boží hnev proti národom

15 Toto mi povedal Hospodin, Boh Izraela: „Vezmi z mojej ruky tento kalich s vínom hnevu a daj z neho piť všetkým národom, ku ktorým ťa posielam.25,15 Jer 51,7; Zj 14,10
16 Napijú sa, budú sa tackať a budú šalieť pred mečom, ktorý na nich pošlem.“ 17 Vzal som teda kalich z Hospodinovej ruky a napojil som všetky národy, ku ktorým ma Hospodin poslal: 18 Jeruzalem, mestá Judska, jeho kráľov i kniežatá, aby som ich premenil na rumovisko, na predmet údesu, posmechu a kliatby, ako je to dnes. 19 Napojil som i faraóna, egyptského kráľa, jeho služobníkov, jeho kniežatá a všetok jeho ľud,25,19 Jer 46,25 20 celú zmiešaninu národov, všetkých kráľov krajiny Úc, všetkých kráľov krajiny Filištíncov, Aškalón, Gazu, Ekrón a zvyšky Ašdódu, 21 Edóm, Moáb a Ammónčanov, 22 všetkých kráľov Týru, všetkých kráľov Sidonu, kráľov pobrežia, ktoré je za morom; 23 Dedán, Temu, Búz a všetkých, ktorí si holia sluchy,25,23 Jer 9,24 24 všetkých kráľov Arábie a všetkých kráľov zmiešaných národov, ktoré obývajú púšť; 25 všetkých kráľov Zimri, všetkých kráľov Elámu a všetkých kráľov Médska; 26 všetkých kráľov severu, blízkych i od seba vzdialených, a všetky kráľovstvá sveta, ktoré sú na povrchu zeme. Kráľ Šešach25,26 Šešach je kryptogram hebr. mena Bábel, v ktorom sa písmená od začiatku hebr. abecedy nahrádzajú písmenami od konca abecedy: prvé posledným, druhé predposledným, atď. však bude piť po nich.25,26 Jer 51,41 27 Povieš im: „Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: ‚Pite a opite sa, dávte a padnite, takže nepovstanete pre meč, ktorý posielam na vás.‘ 28 Ak sa budú zdráhať vziať si z tvojej ruky kalich a piť, potom im povieš: Toto hovorí Hospodin zástupov: ‚Musíte piť! 29 Hľa, v meste, ktoré sa nazýva podľa môjho mena, začínam s pohromou a vy by ste mali byť ušetrení? Nebudete ušetrení, lebo ja privolám meč proti všetkým obyvateľom zeme,‘“ znie výrok Hospodina zástupov.25,29 Jer 49,12; 51,7; Ez 9,6; 1Pt 4,17 30 Ty im prorokuj všetky tieto slová a povedz im: „Hospodin skríkne z výsosti, zo svojho svätého príbytku vydá svoj hlas, hlasne skríkne nad svojou nivou, veselo zvolá ako lisovači hrozna na všetkých obyvateľov zeme.25,30 Oz 11,10; Joel 4,16; Am 1,2 31 Dunenie prenikne až do končín zeme, lebo Hospodin má spor s národmi, súdi sa s každým telom, svojvoľníkov vydá meču,“ znie výrok Hospodina. 32 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Hľa, pohroma ide z národa na národ, veľká búrka sa dvíha od končín zeme.“ 33 V ten deň budú Hospodinom prebodnutí ležať od jedného konca zeme až po druhý; neoplačú ich, nepozbierajú ani nepochovajú, budú hnojom na povrchu poľa.25,33 Jer 9,21; 16,4 34 Kvíľte, pastieri, a kričte, zvíjajte sa, vodcovia stáda, pretože sa naplnil čas, aby vás zarezali; rozprášim vás a budete padať ako vzácne nádoby.25,34 Jer 23,1 35 Niet útočiska pre pastierov ani úniku pre vodcov stáda. 36 Čuj krik pastierov, kvílenie vodcov stáda, lebo Hospodin pustoší ich pastvu, 37 hynú pokojné nivy pre pálčivý Hospodinov hnev. 38 Lev opustil svoju húštinu, lebo ich krajina sa stala pustatinou pre ničiaci meč a pre jeho pálčivý hnev.25,38 Jer 4,7