Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Proti zlým pastierom

1 „Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňajú stádo mojej pastviny,“ znie výrok Hospodina.23,1 Jer 10,21; Ez 34,2; Zach 11,3
2 Preto hovorí Hospodin, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud: „Vy ste rozohnali a rozptýlili moje stádo a nedohliadali ste naň. Ja vás navštívim pre vaše zlé skutky,“ znie výrok Hospodina. 3 „Ja pozbieram zvyšky svojho stáda zo všetkých krajín, kam som ich roztrúsil, a opäť ich privediem na ich pastvu, bude sa im dariť a rozmnožia sa.23,3 Jer 29,14 4 Dám im pastierov, ktorí ich budú pásť, nebudú sa viac obávať alebo strachovať a nebude z nich chýbať,“ znie výrok Hospodina.23,4 Jer 3,15

Dávidov potomok

5 „Hľa, prídu dni,“ znie výrok Hospodina, „že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Bude panovať ako kráľ, bude si múdro počínať a v krajine bude konať podľa práva.23,5-6 Dt 33,28; Iz 4,2; Jer 33,14-16; Zach 3,8
6 Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať v bezpečí. Toto je meno, ktorým sa budú volať: ‚Hospodin je naša spravodlivosť.‘23,6 Dt 33,28; Jer 33,16 7 Preto hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď už nebudú hovoriť: ‚Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela z Egypta,‘23,7-8 Jer 16,14-15 8 ale: ‚Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo Izraelovho domu zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozohnal.‘ Vrátia sa do vlastnej krajiny.“

Výroky o falošných prorokoch

9 O prorokoch: Srdce mi puká v hrudi, trasú sa mi všetky kosti, som ako opitý človek, ako muž premožený vínom pred Hospodinom a pred jeho svätými slovami.
10 Veď zem je preplnená cudzoložníkmi, pre kliatbu smúti krajina, vysychajú stepné pastviny. Náhlia sa za zlým, ich silou je bezprávie.23,10 Jer 12,4 11 „Veď prorok i kňaz sa znesvätili, ba aj v mojom dome som našiel ich bezprávie,“ znie výrok Hospodina.23,11 Jer 5,31; 8,10 12 „Preto ich cesta bude klzká, v tme sa potknú a padnú na nej. Zošlem na nich nešťastie v roku ich potrestania,“ znie výrok Hospodina.23,12 Ž 35,6 13 „U prorokov Samárie som síce videl neprístojnú vec: prorokovali v mene Baala a zavádzali môj ľud, Izrael.23,13-14 Dt 18,20-22 14 No u jeruzalemských prorokov som videl ohavnosť: dopúšťali sa cudzoložstva a podvodu, utvrdzovali zločincov, aby nezanechali hriech. Pre mňa sú všetci ako Sodoma a jeho obyvatelia ako Gomora.“23,14 Ez 13,22 15 Preto Hospodin zástupov hovorí o prorokoch toto: „Veru nakŕmim ich palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od jeruzalemských prorokov prešla bezbožnosť na celú krajinu.“23,15 Jer 9,14 16 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú, oni vás totiž zavádzajú. Hovoria iba vidinu vlastného srdca, ale nie to, čo je z Hospodinových úst.23,16 Jer 14,14; Ez 13,12; Mt 7,15 17 Tým, ktorí opovrhujú Hospodinovým slovom, stále hovoria: ‚Budete mať pokoj!‘ Každému, kto kráča so zatvrdnutým srdcom, hovoria: ‚Nepríde na vás pohroma!‘23,17 Jer 6,14 18 Veď kto stál v Hospodinovej rade, aby videl a počul jeho slovo? Kto si všímal a počúval jeho slovo?23,18 Iz 40,13; Rim 11,34 19 Hľa, Hospodinova víchrica! Vzplanul hnev a víchor zúri nad hlavou bezbožníkov.23,19-20 Jer 30,23-24 20 Hospodinov hnev sa neodvráti, kým nevykoná a nesplní plány svojho srdca. V posledných dňoch to jasne pochopíte! 21 Neposlal som týchto prorokov, oni sa však ponáhľajú; nehovoril som k nim, oni predsa prorokujú.23,21 Jer 14,14 22 Keby boli medzi mojimi radcami, oznámili by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od ich zlej cesty a od ich zlých skutkov. 23 Som Bohom iba zblízka?“ znie výrok Hospodina, „a zďaleka už nie som Boh? 24 Ak sa niekto akokoľvek skryje, či ho nevidím?“ znie výrok Hospodina. „Či ja nenapĺňam nebesá i zem?“ znie výrok Hospodina.23,24 Jób 34,22; Ž 139,7-12 25 „Počul som, čo hovoria proroci, ktorí prorokujú v mojom mene klamstvo. Hovoria: ‚Mal som sen! Mal som sen!‘ 26 Dokedy to bude takto? Je azda niečo v srdci prorokov, ktorí prorokujú klamstvo, čo sami vymysleli? 27 Nazdávajú sa, že svojimi snami, ktoré si medzi sebou rozprávajú, uvedú moje meno v mojom ľude do zabudnutia, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Baala?23,27 Sdc 3,7 28 Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva iba sen, kto však má moje slovo, nech moje slovo podáva pravdivo. Čo má spoločné slama so zrnom?“ znie výrok Hospodina. 29 „Či nie je moje slovo ako oheň,“ znie výrok Hospodina, „a ako kladivo, čo drví skalu?23,29 Heb 4,12 30 Preto ja som proti prorokom,“ znie výrok Hospodina, „ktorí si navzájom kradnú moje slová. 31 Som proti prorokom,“ znie výrok Hospodina, „ktorí svoju reč prednášajú ako môj výrok. 32 Som proti tým prorokom, ktorí snívajú lži,“ znie výrok Hospodina, „rozprávajú o nich a môj ľud svojím klamstvom a chvastúnstvom uvádzajú do omylu. Ja som ich predsa neposlal ani nepoveril a vôbec tomuto ľudu nebudú na osoh,“ znie výrok Hospodina.23,32 Jer 14,14; Múd 18,19

Hospodinovo bremeno

33 „Ak sa ťa spýta tento ľud, prorok alebo kňaz: ‚Čo je Hospodinovo bremeno?,‘ odpovieš im: ‚Vy ste bremeno, preto vás odhodím,‘“ znie výrok Hospodina.
34 „Keď prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie: ‚Bremeno Hospodina!,‘ potrestám toho človeka i jeho dom. 35 Takto navzájom medzi sebou hovorte: ‚Čo odpovedal Hospodin? Čo povedal Hospodin?‘ 36 Hospodinovo bremeno viac nespomínajte, lebo pre každého je bremenom jeho slovo. Prekrútili ste slová živého Boha, Hospodina zástupov, nášho Boha. 37 Toto povieš prorokovi: ‚Čo ti odpovedal Hospodin?‘ alebo: ‚Čo povedal Hospodin?‘ 38 Ak však budete hovoriť: ‚Bremeno Hospodina,‘ tak Hospodin odpovie: ‚Keďže ste použili toto slovo — »Bremeno Hospodina«, hoci som vám zakázal, aby ste hovorili: »Bremeno Hospodina«, 39 určite zodvihnem a odhodím od seba vás i mesto, ktoré som dal vám i vašim otcom. 40 Zahrniem vás večnou hanbou a večnou potupou, na ktorú sa nezabudne.‘“23,40 Jer 20,11
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk