23. kapitola

Proti zlým pastierom

1 „Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňajú stádo mojej pastviny,“ znie výrok Hospodina.23,1 Jer 10,21; Ez 34,2; Zach 11,3
2 Preto hovorí Hospodin, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud: „Vy ste rozohnali a rozptýlili moje stádo a nedohliadali ste naň. Ja vás navštívim pre vaše zlé skutky,“ znie výrok Hospodina. 3 „Ja pozbieram zvyšky svojho stáda zo všetkých krajín, kam som ich roztrúsil, a opäť ich privediem na ich pastvu, bude sa im dariť a rozmnožia sa.23,3 Jer 29,14 4 Dám im pastierov, ktorí ich budú pásť, nebudú sa viac obávať alebo strachovať a nebude z nich chýbať,“ znie výrok Hospodina.23,4 Jer 3,15

Dávidov potomok

5 „Hľa, prídu dni,“ znie výrok Hospodina, „že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Bude panovať ako kráľ, bude si múdro počínať a v krajine bude konať podľa práva.23,5-6 Dt 33,28; Iz 4,2; Jer 33,14-16; Zach 3,8
6 Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať v bezpečí. Toto je meno, ktorým sa budú volať: ‚Hospodin je naša spravodlivosť.‘23,6 Dt 33,28; Jer 33,16 7 Preto hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď už nebudú hovoriť: ‚Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela z Egypta,‘23,7-8 Jer 16,14-15 8 ale: ‚Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo Izraelovho domu zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozohnal.‘ Vrátia sa do vlastnej krajiny.“

Výroky o falošných prorokoch

9 O prorokoch: Srdce mi puká v hrudi, trasú sa mi všetky kosti, som ako opitý človek, ako muž premožený vínom pred Hospodinom a pred jeho svätými slovami.
10 Veď zem je preplnená cudzoložníkmi, pre kliatbu smúti krajina, vysychajú stepné pastviny. Náhlia sa za zlým, ich silou je bezprávie.23,10 Jer 12,4 11 „Veď prorok i kňaz sa znesvätili, ba aj v mojom dome som našiel ich bezprávie,“ znie výrok Hospodina.23,11 Jer 5,31; 8,10 12 „Preto ich cesta bude klzká, v tme sa potknú a padnú na nej. Zošlem na nich nešťastie v roku ich potrestania,“ znie výrok Hospodina.23,12 Ž 35,6 13 „U prorokov Samárie som síce videl neprístojnú vec: prorokovali v mene Baala a zavádzali môj ľud, Izrael.23,13-14 Dt 18,20-22 14 No u jeruzalemských prorokov som videl ohavnosť: dopúšťali sa cudzoložstva a podvodu, utvrdzovali zločincov, aby nezanechali hriech. Pre mňa sú všetci ako Sodoma a jeho obyvatelia ako Gomora.“23,14 Ez 13,22 15 Preto Hospodin zástupov hovorí o prorokoch toto: „Veru nakŕmim ich palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od jeruzalemských prorokov prešla bezbožnosť na celú krajinu.“23,15 Jer 9,14 16 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú, oni vás totiž zavádzajú. Hovoria iba vidinu vlastného srdca, ale nie to, čo je z Hospodinových úst.23,16 Jer 14,14; Ez 13,12; Mt 7,15 17 Tým, ktorí opovrhujú Hospodinovým slovom, stále hovoria: ‚Budete mať pokoj!‘ Každému, kto kráča so zatvrdnutým srdcom, hovoria: ‚Nepríde na vás pohroma!‘23,17 Jer 6,14 18 Veď kto stál v Hospodinovej rade, aby videl a počul jeho slovo? Kto si všímal a počúval jeho slovo?23,18 Iz 40,13; Rim 11,34 19 Hľa, Hospodinova víchrica! Vzplanul hnev a víchor zúri nad hlavou bezbožníkov.23,19-20 Jer 30,23-24 20 Hospodinov hnev sa neodvráti, kým nevykoná a nesplní plány svojho srdca. V posledných dňoch to jasne pochopíte! 21 Neposlal som týchto prorokov, oni sa však ponáhľajú; nehovoril som k nim, oni predsa prorokujú.23,21 Jer 14,14 22 Keby boli medzi mojimi radcami, oznámili by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od ich zlej cesty a od ich zlých skutkov. 23 Som Bohom iba zblízka?“ znie výrok Hospodina, „a zďaleka už nie som Boh? 24 Ak sa niekto akokoľvek skryje, či ho nevidím?“ znie výrok Hospodina. „Či ja nenapĺňam nebesá i zem?“ znie výrok Hospodina.23,24 Jób 34,22; Ž 139,7-12 25 „Počul som, čo hovoria proroci, ktorí prorokujú v mojom mene klamstvo. Hovoria: ‚Mal som sen! Mal som sen!‘ 26 Dokedy to bude takto? Je azda niečo v srdci prorokov, ktorí prorokujú klamstvo, čo sami vymysleli? 27 Nazdávajú sa, že svojimi snami, ktoré si medzi sebou rozprávajú, uvedú moje meno v mojom ľude do zabudnutia, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Baala?23,27 Sdc 3,7 28 Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva iba sen, kto však má moje slovo, nech moje slovo podáva pravdivo. Čo má spoločné slama so zrnom?“ znie výrok Hospodina. 29 „Či nie je moje slovo ako oheň,“ znie výrok Hospodina, „a ako kladivo, čo drví skalu?23,29 Heb 4,12 30 Preto ja som proti prorokom,“ znie výrok Hospodina, „ktorí si navzájom kradnú moje slová. 31 Som proti prorokom,“ znie výrok Hospodina, „ktorí svoju reč prednášajú ako môj výrok. 32 Som proti tým prorokom, ktorí snívajú lži,“ znie výrok Hospodina, „rozprávajú o nich a môj ľud svojím klamstvom a chvastúnstvom uvádzajú do omylu. Ja som ich predsa neposlal ani nepoveril a vôbec tomuto ľudu nebudú na osoh,“ znie výrok Hospodina.23,32 Jer 14,14; Múd 18,19

Hospodinovo bremeno

33 „Ak sa ťa spýta tento ľud, prorok alebo kňaz: ‚Čo je Hospodinovo bremeno?,‘ odpovieš im: ‚Vy ste bremeno, preto vás odhodím,‘“ znie výrok Hospodina.
34 „Keď prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie: ‚Bremeno Hospodina!,‘ potrestám toho človeka i jeho dom. 35 Takto navzájom medzi sebou hovorte: ‚Čo odpovedal Hospodin? Čo povedal Hospodin?‘ 36 Hospodinovo bremeno viac nespomínajte, lebo pre každého je bremenom jeho slovo. Prekrútili ste slová živého Boha, Hospodina zástupov, nášho Boha. 37 Toto povieš prorokovi: ‚Čo ti odpovedal Hospodin?‘ alebo: ‚Čo povedal Hospodin?‘ 38 Ak však budete hovoriť: ‚Bremeno Hospodina,‘ tak Hospodin odpovie: ‚Keďže ste použili toto slovo — »Bremeno Hospodina«, hoci som vám zakázal, aby ste hovorili: »Bremeno Hospodina«, 39 určite zodvihnem a odhodím od seba vás i mesto, ktoré som dal vám i vašim otcom. 40 Zahrniem vás večnou hanbou a večnou potupou, na ktorú sa nezabudne.‘“23,40 Jer 20,11