21. kapitola

Jeremiášova odpoveď Cidkijovi

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď kráľ Cidkija poslal k nemu Malkijovho syna Pašchúra a kňaza Cefanju, Maasejovho syna, so žiadosťou:21,1 Jer 29,25; 37,3; 39,1-10; 52,24
2 „Dopytuj sa Hospodina o nás, či babylonský kráľ Nebukadnesar zaútočí proti nám, a či Hospodin naloží s nami podľa svojich zázračných skutkov, aby od nás odtiahol.“21,2 Sdc 18,5; Jdt 1,5 3 Jeremiáš im však povedal: „Toto povedzte Cidkijovi: 4 Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Určite obrátim vo vašich rukách vojnové zbrane, ktorými vy bojujete proti babylonskému kráľovi a proti Chaldejcom21,4 Hebr. Kasdím., ktorí vás obliehajú vonku za múrmi, a zhromaždím ich uprostred tohto mesta. 5 Ja sám budem bojovať proti vám vystretou rukou, mocným ramenom, hnevom, zlosťou a veľkou prchkosťou. 6 Raním obyvateľov tohto mesta, ľudí i dobytok ťažkým morom, takže pomrú. 7 Potom,‘ znie výrok Hospodina, ‚vydám judského kráľa Cidkiju, jeho sluhov i ľud, aj tých, ktorých nepostihol v tomto meste mor, meč alebo hlad, do ruky babylonského kráľa Nebukadnesara, do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, ktorí striehnu na ich život. On ich pobije ostrím meča bez ľútosti, bez súcitu a bez milosrdenstva.‘“

Cesta života a cesta smrti

8 Tomuto ľudu povedz: „Toto hovorí Hospodin: ‚Predkladám vám cestu života a cestu smrti.21,8 Dt 30,15
9 Kto zostane v tomto meste, zomrie mečom, od hladu alebo na mor. Kto z neho vyjde a vzdá sa Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, zostane nažive; život mu bude korisťou.21,9 Jer 38,2 10 Obrátil som svoju tvár proti tomuto mestu; nie však s dobrým, ale so zlým úmyslom,‘ znie výrok Hospodina. ‚Dostane sa do ruky babylonského kráľa a ten ho vypáli.‘“21,10 Jer 34,2

Napomenutie kráľovskému domu

11 Domu judského kráľa povedz: „Počujte slovo Hospodina,
12 Dávidov dom! Toto hovorí Hospodin: ‚Od rána súďte spravodlivo, vyslobodzujte poškodeného z ruky utláčateľa, aby pre zlobu vašich zlých skutkov nevzbĺkol môj hnev ako oheň, nerozhorel sa tak, že ho nikto neuhasí.‘“21,12 Jer 7,20; 22,3

Proti mestu

13 „Pozri, som proti tebe, obyvateľka údolia, skala na rovine,“ znie výrok Hospodina. „Vy hovoríte: ‚Kto na nás zaútočí, kto vnikne do našich príbytkov?‘
14 Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov,“ znie výrok Hospodina. „Zapálim oheň v jej lese a ten strávi celé jej okolie.“21,14 Iz 3,10; Ez 21,3