Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Jeremiášova odpoveď Cidkijovi

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď kráľ Cidkija poslal k nemu Malkijovho syna Pašchúra a kňaza Cefanju, Maasejovho syna, so žiadosťou:
2 „Dopytuj sa Hospodina o nás, či babylonský kráľ Nebukadnesar zaútočí proti nám, a či Hospodin naloží s nami podľa svojich zázračných skutkov, aby od nás odtiahol.“ 3 Jeremiáš im však povedal: „Toto povedzte Cidkijovi: 4 Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Určite obrátim vo vašich rukách vojnové zbrane, ktorými vy bojujete proti babylonskému kráľovi a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú vonku za múrmi, a zhromaždím ich uprostred tohto mesta. 5 Ja sám budem bojovať proti vám vystretou rukou, mocným ramenom, hnevom, zlosťou a veľkou prchkosťou. 6 Raním obyvateľov tohto mesta, ľudí i dobytok ťažkým morom, takže pomrú. 7 Potom,‘ znie výrok Hospodina, ‚vydám judského kráľa Cidkiju, jeho sluhov i ľud, aj tých, ktorých nepostihol v tomto meste mor, meč alebo hlad, do ruky babylonského kráľa Nebukadnesara, do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, ktorí striehnu na ich život. On ich pobije ostrím meča bez ľútosti, bez súcitu a bez milosrdenstva.‘“

Cesta života a cesta smrti

8 Tomuto ľudu povedz: „Toto hovorí Hospodin: ‚Predkladám vám cestu života a cestu smrti.
9 Kto zostane v tomto meste, zomrie mečom, od hladu alebo na mor. Kto z neho vyjde a vzdá sa Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, zostane nažive; život mu bude korisťou. 10 Obrátil som svoju tvár proti tomuto mestu; nie však s dobrým, ale so zlým úmyslom,‘ znie výrok Hospodina. ‚Dostane sa do ruky babylonského kráľa a ten ho vypáli.‘“

Napomenutie kráľovskému domu

11 Domu judského kráľa povedz: „Počujte slovo Hospodina,
12 Dávidov dom! Toto hovorí Hospodin: ‚Od rána súďte spravodlivo, vyslobodzujte poškodeného z ruky utláčateľa, aby pre zlobu vašich zlých skutkov nevzbĺkol môj hnev ako oheň, nerozhorel sa tak, že ho nikto neuhasí.‘“

Proti mestu

13 „Pozri, som proti tebe, obyvateľka údolia, skala na rovine,“ znie výrok Hospodina. „Vy hovoríte: ‚Kto na nás zaútočí, kto vnikne do našich príbytkov?‘
14 Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov,“ znie výrok Hospodina. „Zapálim oheň v jej lese a ten strávi celé jej okolie.“