13. kapitola

Podobenstvo o opasku

1 Takto mi povedal Hospodin: „Choď, kúp si ľanový opasok a polož si ho na bedrá, ale nedaj ho do vody.“13,1 1Krľ 20,11; Dan 10,5
2 Kúpil som si teda opasok podľa Hospodinovho slova a položil som si ho na bedrá. 3 Potom mi zaznelo slovo Hospodina po druhý raz takto: 4 „Vezmi si opasok, ktorý si si kúpil a máš ho na bedrách, vstaň, choď k Eufratu a tam ho ukry v skalnej trhline.“ 5 Šiel som, ukryl som ho pri Eufrate, ako mi prikázal Hospodin. 6 Po uplynutí mnohých dní mi Hospodin povedal: „Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ opasok, ktorý som ti ta prikázal ukryť.“ 7 Šiel som teda k Eufratu, vyhrabal som opasok a vzal z miesta, kde som ho ukryl. Opasok už bol skazený, nebol na nič. 8 Vtedy prehovoril ku mne Hospodin: 9 „Takto hovorí Hospodin: ‚Rovnako pokazím pýchu Júdu a veľkú pýchu Jeruzalema. 10 Tento zlý národ, ktorý sa zdráha počúvať moje slová a so zatvrdnutým srdcom chodí za cudzími bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, dopadne ako tento opasok, ktorý nie je súci na nič.13,10 Jer 11,8 11 Veď ako sa vinie opasok na bedrách muža, tak som privinul celý dom Izraela a celý dom Júdu,‘ znie výrok Hospodina, ‚aby bol mojím ľudom, slávou môjho mena, mojím cieľom, mojou ozdobou, ale neposlúchli.‘“

Podobenstvo o džbánoch

12 Povedz im tieto slová: „Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Každý džbán sa naplní vínom.‘“ Nato ti povedia: „Či nevieme, že každý džbán sa naplní vínom?
13 Povedz im: Takto hovorí Hospodin: ‚Hľa, ja uvediem do opitosti všetkých obyvateľov tejto krajiny, kráľov, ktorí sedia na Dávidovom tróne, kňazov a prorokov i všetkých obyvateľov Jeruzalema.13,13 Ž 60,5; Iz 51,21; Jer 25,15-28 14 Roztlčiem ich, muža o muža, otcov i synov spolu,‘ znie výrok Hospodina. ‚Bez ohľadu, bez zhovievavosti, bez ľútosti ich zničím.‘“

Proti pýche

15 Počúvajte, zbystrite sluch, nevystatujte sa, pretože takto hovorí Hospodin:
16 „Vzdajte Hospodinovi, svojmu Bohu, chválu, kým sa nezotmie a kým vám nohy nenarazia na vrchy v súmraku. Budete čakať na svetlo, zmení ho však na tmu, urobí ho temnotou.13,16 Iz 59,9; Am 5,18 17 Ak toto neposlúchnete, v skrytosti bude plakať moja duša a pre vašu pýchu bude usedavo nariekať, moje oči budú roniť slzy, lebo Hospodinovo stádo je v zajatí.“13,17 Jer 8,23

Zajatie Judska

18 Povedz kráľovi a kráľovnej: „Posaďte sa nižšie, pretože vám z hlavy spadne vaša nádherná koruna.13,18-19 2Krľ 24,10-16; Nár 5,16
19 Mestá juhu sú uzavreté, nikto ich neotvorí. Odvlečú celé Judsko, odvlečú úplne.

Zajatie — trest za hriech

20 Pozdvihnite zrak a hľaďte na tých, čo prichádzajú zo severu! Kdeže je stádo, ktoré ti bolo zverené, tvoje nádherné ovce?13,20 Jer 1,14; 4,6
21 Čo povieš, keď sa ti stane, že nad tebou ustanovia za vodcov tých, ktorých si sama učila? Či ťa nezachvátia bolesti rodičky?13,21 2Krľ 19,3; Jer 22,23 22 Ak si povieš: ‚Prečo ma toto postihlo?‘ Pre tvoj veľký hriech zdvihli ti sukne13,22 Alt. okraj, spodná časť rúcha., spôsobili ti násilie.13,22 Iz 5,1; 47,2n; Jer 13,26; 30,15; Ez 5,3; 16,37; Nah 3,5 23 Či môže Kúšijec zmeniť farbu svojej kože a leopard svoje škvrny? Ako dokážete konať dobro vy, navyknutí na zlobu? 24 Rozoženiem ich ako plevy, ktoré poletujú vo vetre z púšte.13,24 Ž 1,4 25 Toto je tvoj lós, tvoj podiel, ktorý som ti vymeral,“ znie výrok Hospodina, „lebo si na mňa zabudla a spoliehala si sa na klamstvo. 26 Ja ti však tvoju sukňu vyhrniem na tvár, aby bolo vidieť tvoju hanbu,13,26 Iz 47,3; Ez 16,35 27 tvoje cudzoložstvá, tvoje erdžania, tvoje hanebné smilstvá! Na kopcoch, na poli videl som tvoje ohavnosti. Beda ti, Jeruzalem, že sa nechceš očistiť! Ako dlho to ešte potrvá?“13,27 Jer 3,6; Múd 14,26