Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Porušenie zmluvy

1 Slovo, ktoré zaznelo od Hospodina Jeremiášovi:
2 „Čujte slová tejto zmluvy, hovorte ľuďom Judska a obyvateľom Jeruzalema. 3 Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Prekliaty je človek, ktorý neposlúcha slová tejto zmluvy, 4 ktorú som dal vašim otcom v čase, keď som ich vyviedol z Egypta, zo železnej pece.‘ Vtedy som povedal: ‚Poslúchajte môj hlas, robte všetko, čo som vám prikázal, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.‘ 5 Tak splním prísahu, ktorou som sa zaviazal vašim otcom, že im dám krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ako je to dnes. Vtedy som odpovedal: ‚Amen, Hospodin!‘“ 6 Potom mi Hospodin povedal: „Rozhlás všetky tieto slová v judských mestách a na uliciach Jeruzalema. Tam povieš: ‚Počúvajte slová tejto zmluvy a zachovávajte ich. 7 Veď som veľmi prízvukoval vašim otcom, a to vtedy, keď som ich vyviedol z Egypta, a až po tento deň som stále zdôrazňoval toto: »Poslúchajte môj hlas!« 8 Oni však nepočúvali, ani nezbystrili sluch, ale každý kráčal v tvrdosti svojho zlého srdca. Splním na nich všetky slová tejto zmluvy, ktorú som im dal, aby ju zachovávali, ale nerobili tak.‘“ 9 Hospodin mi povedal: „U Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema sa zistilo sprisahanie. 10 Vrátili sa k hriechom dávnych otcov, odopreli poslúchať moje slová, ba chodili za inými bohmi, aby im slúžili. Dom Izraela a dom Júdu porušili zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami.“ 11 Preto takto hovorí Hospodin: „Zošlem na nich nešťastie, pred ktorým nebudú môcť uniknúť, potom budú ku mne volať, ale nevypočujem ich. 12 Judské mestá a obyvatelia Jeruzalema pôjdu a budú volať o pomoc bohov, ktorým pálili kadidlo; tí ich však v čase nešťastia nezachránia. 13 Koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko oltárov ste postavili Hanbe, oltárov na pálenie kadidla Baalovi. 14 Ty však nepros za tento ľud, nepredkladaj zaň prosbu ani modlitbu, lebo keď budú ku mne volať vo svojom nešťastí, nevypočujem ich. 15 Čo chce môj miláčik v mojom dome, kde iba úklady strojí? Či sľuby a posvätné mäso odstránia tvoje nešťastie, že opäť budeš môcť plesať? 16 Zelenou olivou, okrášlenou krásnym ovocím pomenoval ťa Hospodin. V hukote veľkej búrky zapálil na nej oheň a spálil jej vetvy. 17 Hospodin zástupov, ktorý ťa zasadil, pohrozil ti nešťastím pre zlo domu Izraela a domu Júdu, ktorého sa dopúšťali, aby mňa urážali, a pálili kadidlo Baalovi.“

Úklady rodákov

18 Hospodin ma poučil a pochopil som to, keď mi ukázal ich skutky.
19 Bol som ako krotký baránok vedený na zabitie, ani som nevedel, že stroja proti mne úklady: „Zničme strom v jeho miazge, vykoreňme ho zo zeme živých, aby sa nespomínalo jeho meno.“ 20 Hospodin zástupov, ty súdiš spravodlivo a skúmaš obličky i srdce. Kiežby som uvidel tvoju pomstu na nich, veď tebe som postúpil svoj spor. 21 Preto takto hovorí Hospodin ľuďom v Anatóte, ktorí číhajú na môj život a pritom hovoria: „Neprorokuj v mene Hospodina a nezomrieš našou rukou.“ 22 Preto takto hovorí Hospodin zástupov: „Veru, navštívim ich. Mladíci pomrú mečom, ich synovia a dcéry zas pomrú hladom. 23 Nezostane z nich ani zvyšok, lebo privediem nešťastie na ľudí v Anatóte v roku ich navštívenia.“