Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Obliehanie Betulie

1 Na druhý deň rozkázal Holofernes celému svojmu vojsku a celému svojmu ľudu, tým, čo sa pridali k nemu ako spojenci, aby vyrazili proti Betulii, aby obsadili výstupy do hornatého kraja a začali boj proti Izraelitom.
2 V ten deň vyrazili všetci bojaschopní muži. Ich bojová sila pozostávala zo stosedemdesiattisíc pešiakov a dvanásťtisíc jazdcov. Okrem toho mali vozatajstvo a mužov, ktorí ich sprevádzali pešo; tých bolo veľmi veľké množstvo. 3 Utáborili sa v údolí blízko Betulie pri prameni a roztiahli sa do šírky smerom k Dotánu až po Belbaim a do dĺžky od Betulie až po Kyamón, ktorý leží oproti Esdrelónu. 4 Keď Izraeliti videli ich množstvo, veľmi sa naľakali a povedali každý svojmu susedovi: „Tí teraz vycicajú celú krajinu a ich ťarchu neunesú ani vysoké vrchy, ani doliny, ani vyvýšeniny.“ 5 Všetci sa chopili svojich zbraní, zapálili ohne na vežiach a ostali tam celú noc strážiť. 6 Na druhý deň Holofernes vyviedol celú svoju jazdu tak, aby ju videli Izraeliti bývajúci v Betulii. 7 Preskúmal prístupové cesty k mestu, poobchádzal pramene vôd a obsadil ich. Postavil k nim oddiely bojovníkov, ale sám sa vrátil k svojmu vojsku. 8 Vtedy k nemu pristúpili všetci náčelníci Ezávových synov a všetci vodcovia moábskeho ľudu i vojvodcovia z prímoria a povedali: 9 „Vypočuj, vládca, naše slová, aby tvoje vojsko neutrpelo ťažké straty. 10 Tento ľud Izraelitov sa totiž nespolieha na svoje kopije, ale na výšiny vrchov, v ktorých bývajú. Veď naozaj nie je ľahké vystúpiť na vrcholy ich hôr.7,10 1Krľ 20,23 11 Preto teraz, vládca, nebojuj proti nim v otvorenom boji a z tvojho vojska nepadne ani jediný muž. 12 Ostaň vo svojom tábore a nechaj tam aj všetkých mužov zo svojho vojska. Iba tvoji sluhovia nech sa zmocnia vodného prameňa, ktorý vyviera na úpätí vrchu, 13 pretože odtiaľ nosia vodu všetci, čo bývajú v Betulii. Tak ich zničí smäd a oni svoje mesto vydajú. My však a naše vojsko vystúpime na blízke končiare hôr a utáboríme sa tam. Budeme strážiť, aby z mesta nevyšiel ani jeden muž. 14 Tak zahynú od hladu i so svojimi ženami a deťmi, a skôr než na nich dopadne meč, budú ležať na uliciach pred svojimi domami. 15 Takto sa im odplatíš krutým trestom za to, že sa ti vzopreli a nevyšli ti pokojne v ústrety.“ 16 Ich slová sa zapáčili Holofernesovi i všetkým jeho služobníkom. Rozkázal konať, ako navrhli. 17 Oddiel Ammónčanov a päťtisíc Asýrčanov s nimi vyrazili, utáborili sa v údolí a zmocnili sa vôd i vodných prameňov Izraelitov. 18 Synovia Ezáva a Ammóna sa vydali na cestu a utáborili sa na výšine oproti Dotánu. Niekoľkých spomedzi seba poslali na juhovýchod smerom k Egrebélu, ktorý je blízko Chúsu pri potoku Mochmúr. Ostatné asýrske vojsko sa utáborilo na rovine a pokryli celú krajinu. Ich stany a vojenské oddiely utvorili obrovský tábor; bolo ich veľké množstvo.

Nedostatok vody v Betulii a zúfalstvo obyvateľov

19 Izraeliti volali k Pánovi, svojmu Bohu, lebo ich ducha ovládla malomyseľnosť. Obkľúčili ich totiž všetci ich nepriatelia a nemali možnosť úniku.
20 Celý asýrsky tábor, pešiaci, vozy a jazdci ostali okolo nich tridsaťštyri dní. Všetkým obyvateľom Betulie sa minuli zásoby vody zo všetkých nádob. 21 Vyprázdňovali sa aj cisterny a voda im nestačila už ani na jeden deň na to, aby sa nadostač napili, aj keď ju dávali na prídel. 22 Deti už padali do mdlôb, aj ženy a mládenci chradli od smädu a padali na uliciach mesta a v priechodoch brán, lebo už boli celí vysilení. 23 Vtedy sa zhromaždil všetok ľud k Oziášovi a k predstaviteľom mesta, mladíci, ženy i deti hlasno kričali a volali pred všetkými staršími:7,23 Ex 15,24; 17,3 24 „Nech Boh súdi medzi vami a nami, že ste nám veľmi ukrivdili, keď ste s Asýrčanmi nerokovali o mieri. 25 Nám už niet pomoci, lebo Boh nás vydal do ich rúk, aby sme tu ležali pred nimi vysmädnutí a celkom zničení. 26 Zavolajte ich a vydajte teraz celé mesto napospas Holofernesovmu ľudu a celému jeho vojsku. 27 Pre nás je lepšie, aby sme sa stali ich korisťou. Budeme síce otrokmi, ale budeme žiť. Naše oči nebudú musieť pozerať na zomieranie našich maličkých ani na to, ako sa vytráca život z našich žien a detí. 28 Za svedka proti vám voláme nebo, zem aj nášho Boha a Pána našich otcov, ktorý nás trestá podľa našich hriechov a hriechov našich otcov. Prosíme, aby dnes nenaložil s nami tak, ako sme to opísali.“7,28 Ex 20,5; Ž 106,6 29 Uprostred zhromaždenia prepukol veľký plač. Všetci mocným hlasom volali k Pánovi, svojmu Bohu. 30 Vtedy im Oziáš povedal: „Vzchopte sa, bratia. Vydržme ešte päť dní. Dovtedy Pán, náš Boh, obráti svoje milosrdenstvo k nám; on nás natrvalo neopustí.7,30 1Sam 11,3 31 Keď však tie dni pominú a nepríde nám pomoc, urobím podľa vašich slov.“ 32 Potom rozpustil ľud do ich stanovíšť. Odišli teda na hradby a na veže svojho mesta. Ženy a deti poslali domov. V meste zavládla veľká skľúčenosť.