Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Holofernesov hnev na Achiora

1 Keď sa utíšil hluk mužov, čo boli okolo zhromaždenej rady, pred celým davom cudzích žoldnierov sa oboril hlavný vojvodca asýrskeho vojska Holofernes na Achiora a na všetkých Moábčanov:
2 „Ktože si ty, Achior, a vy, efrajimskí zapredanci, že sa dnes hráš medzi nami na proroka? Povedal si, že sa nemá bojovať proti rodu Izraela, lebo vraj sa na ich záštitu postaví ich Boh? Veď kto je bohom okrem Nebukadnesara? On pošle svoje sily a vyhubí ich z povrchu zeme. Ich Boh ich nevytrhne.6,2 2Krľ 18,34; Dan 3,15 3 No my, kráľovi služobníci, budeme ich biť, akoby boli jediným mužom. Neodolajú náporu našich koní. 4 Zaplavíme ich nimi. Hory nasiaknu ich krvou a roviny sa zaplnia ich mŕtvolami. Pred naším zrakom neostane ani len stopa po ich nohách, úplne zahynú. Tak hovorí kráľ Nebukadnesar, pán celej zeme. Lebo tak povedal a ani slovo z jeho výroku nevyjde naprázdno.6,4 Jdt 2,5 5 Ty však, Achior, ammónsky zapredanec, ktorý si sa dnes vyrieknutím týchto slov dopustil zrady, neuvidíš do tohto dňa moju tvár, kým nevykonám pomstu nad pokolením tých, čo vyšli z Egypta. 6 Potom, keď sa vrátim, prebodne meč môjho vojska a kopija mojich služobníkov tvoj bok a padneš medzi ich ranených. 7 Moji služobníci ťa odnesú do hôr a položia ťa do jedného z miest, ktoré ležia na svahoch. 8 Nezomrieš hneď, ale budeš zničený spolu s nimi. 9 Ak máš v srdci nejakú nádej, že ich mestá nebudú dobyté, nemusíš sa tváriť tak skľúčene. Povedal som a ani jedno z mojich slov nevyjde nazmar.“

Achior odovzdaný do Betulie

10 Potom Holofernes rozkázal svojim sluhom, čo stáli v jeho stane, aby zadržali Achiora, dopravili ho do Betulie a odovzdali do rúk Izraelitov.
11 Sluhovia ho chytili a viedli von z vojenského tábora na rovinu a z roviny ho viedli do hornatého kraja, až došli k prameňom poniže Betulie. 12 Len čo muži z mesta zbadali, ako vystupujú na vrchol hory, chopili sa zbraní a vyšli z mesta smerom k vrcholu hory. Všetci prakovníci im prekazili výstup tým, že na nich strieľali kamene. 13 Vtedy Holofernesovi sluhovia zostúpili zo svahu, sputnali Achiora a nechali ho ležať na úpätí vrchu. Potom sa vrátili k svojmu pánovi. 14 Izraeliti zostúpili zo svojho mesta, prišli k nemu, rozviazali ho, odviedli ho do Betulie a postavili pred predstaviteľov mesta. 15 V tých dňoch to boli: Michov syn Oziáš zo Šimeónovho kmeňa, Otonielov syn Chabrís a Melchielov syn Charmís. 16 Zvolali všetkých starších mesta a do snemu sa zbehli aj všetci mladíci a ženy. Achiora postavili do stredu všetkého ľudu a Oziáš sa ho vypytoval, čo sa stalo. 17 On im odpovedal a vyrozprával im, o čom sa hovorilo v Holofernesovej vojenskej rade, aj všetko to, čo povedal uprostred asýrskych náčelníkov, aj aké velikášske reči vyslovil Holofernes proti domu Izraela. 18 Vtedy ľud padol tvárou na zem, klaňali sa Bohu a volali: 19 „Pán, Boh neba, pozri na ich nadutosť a zmiluj sa nad naším poníženým rodom. Pohliadni dnes na tvár tých, čo sa ti zasvätili.“ 20 Potešovali Achiora a veľmi ho chválili. 21 Zo zhromaždenia ho Oziáš zaviedol do svojho domu a pre starších mesta vystrojil hostinu. Po celú tú noc vzývali Boha Izraela, aby im pomáhal.