Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Porada u Holofernesa a Achiorova zrada

1 Hlavnému veliteľovi asýrskeho vojska Holofernesovi oznámili, že synovia Izraela sa pripravili na boj, že uzavreli priechody cez pohorie, opevnili každý končiar vysokého horstva a že na rovinách nakládli zátarasy.
2 On sa nesmierne rozhneval, zvolal všetkých moábskych predákov a ammónskych vojvodcov i všetkých satrapov pobrežia. 3 Povedal im: „Povedzte mi, Kanaánčania, čo je to za ľud, ktorý sídli v hornatom kraji? Kto sú tí, čo obývajú mestá, a koľko majú vojska? V čom je ich sila a moc, kto je nad nimi kráľom, ktorý vedie ich vojská? 4 Prečo spomedzi všetkých obyvateľov západu práve oni odmietli vyjsť mi v ústrety?“ 5 Odpovedal mu Achior, vodca všetkých Ammónčanov: „Nech môj pán počuje slovo z úst svojho otroka. Poviem ti pravdu o ľude, čo býva v tomto hornatom kraji vedľa teba. Lož nevyjde z úst tvojho otroka. 6 Títo ľudia sú potomkami Chaldejcov. 7 Najprv prišli bývať do Mezopotámie, pretože sa nechceli pridŕžať bohov svojich otcov, ktorí boli v krajine Chaldejcov.5,7 Gn 11,31; 12,1 8 Opustili náboženstvo svojich predkov a klaňali sa nebeskému Bohu, Bohu, ktorého spoznali. Chaldejci ich vyhodili spred tváre svojich bohov a oni utiekli do Mezopotámie a ako cudzinci tam ostali dlhý čas. 9 Ich Boh im povedal, aby odišli zo svojho bydliska a putovali do krajiny Kanaán. Tam sa usadili a tam nadobudli množstvo zlata a striebra i veľmi početné stáda. 10 Potom zostúpili do Egypta, lebo územie kanaánskej krajiny zachvátil hlad, a usadili sa tam, kým nachádzali obživu. Tam sa veľmi rozmnožili, takže sa ich rod nedal ani spočítať.5,10 Gn 41,54; 46,6; Ex 1,7 11 Vtedy sa kráľ Egypta postavil proti nim, zneužíval ich a nútil do výroby tehál. Ponižovali ich a urobili z nich otrokov.5,11 Ex 1,11; 13,14 12 I volali k svojmu Bohu a ten bil celú egyptskú krajinu ranami, na ktoré nebolo lieku. Vtedy ich Egypťania vyhnali spred svojej tváre.5,12 Ex 7,14; 12,29 13 A Boh pred nimi vysušil Červené more5,13 Ex 14,15 14 a vyviedol ich na cestu k Sinaju a do Kadéš-Barnéy. Potom vyhnali všetkých obyvateľov púšte,5,14 Ex 17,8; 19,1; Nm 13,26; 20,1; 21,1 15 usídlili sa v krajine Amorejčanov a svojou mocou vyhubili všetkých Chešbónčanov. Keď prekročili Jordán, zaujali celý hornatý kraj.5,15 Nm 21,21; Joz 8,1 16 Zahnali od seba Kanaánčanov, Perizzejcov, Jebúsejov, Síchemčanov i všetkých Girgašejov a na dlhý čas sa usídlili v krajine.5,16 Joz 24,11 17 Kým nezhrešili proti svojmu Bohu, mali sa dobre, pretože je s nimi Boh, ktorý nenávidí neprávosť.5,17 Dt 28,1 18 Keď sa však odchýlili od cesty, ktorú im určil, boli úplne vyničení v mnohých dlhotrvajúcich vojnách a ako zajatci odvlečení do krajiny, ktorá nebola ich krajinou. Chrám ich Boha bol zrovnaný so zemou a ich miest sa zmocnili nepriatelia.5,18 Nm 21,8; 2Krľ 17,5; Jdt 2,11 19 No teraz, keď sa obrátili opäť k svojmu Bohu, vrátili sa z vyhnanstva, kde žili rozptýlení. Zaujali Jeruzalem, kde je ich svätyňa, a znova sa usídlili v hornatom kraji, pretože bol pustý.5,19 Ezd 1,1 20 A tak teda, vládca a pán, ak sa tento ľud dopúšťa hriechu nevedomosti a ak hrešia proti svojmu Bohu a presvedčíme sa, že urážajú Boha, vytiahneme a budeme bojovať proti nim. 21 Ale ak niet neprávosti v ich národe, nech ich môj pán nechá tak, aby sa azda na ich obranu nepostavil ich Pán a ich Boh, ktorý je nad nimi, a my budeme mať hanbu pred celým svetom.“ 22 Keď Achior skončil túto reč, všetok ľud, ktorý stál okolo stanu, šomral. Holofernesovi vysokí dôstojníci a všetci obyvatelia prímoria a Moábu hovorili, že ho treba na kusy rozsekať. 23 Povedali: „Nebudeme sa predsa báť Izraelitov! Veď je to ľud, čo nemá ani silu, ani schopnosť klásť tvrdý odpor. 24 Preto sa dajme do toho, vládca Holofernes, a oni budú pre celé tvoje vojsko iba malou korisťou.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk