Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Prorokov syn znamením

1 Hospodin mi povedal: „Vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu čitateľným písmom: Mahér-Šalál-Cháš-Baz8,1 Hebr. Rýchla korisť, náhly lup.!“
2 Privolal som si hodnoverných svedkov, kňazov Uriju a Jeberechjovho syna Zecharju. 3 Keď som sa potom priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Hospodin mi povedal: „Nazvi ho Mahér-Šalál-Cháš-Baz! 4 Prv než chlapec bude vedieť zavolať: ‚Otec môj, mama moja!‘, odnesú bohatstvo z Damasku a korisť zo Samárie pred asýrskeho kráľa.“8,4 2Krľ 16,9; Iz 7,16

Vody Šilóachu

5 Hospodin dodal pre mňa ešte tieto slová:
6 „Pretože tento ľud zavrhol vody Šilóachu, ktoré tečú tíško, a teší sa z Recína a Remaljovho syna, 7 preto, hľa, Pán privedie na nich dravé a veľké vody Eufratu — asýrskeho kráľa s celou jeho slávou, vystúpi nad svoje riečiská a pretečie všetky svoje brehy. 8 Zabočí do Judska, rozvodní sa a preleje cez brehy, bude siahať až po krk a rozpäté ramená naplnia tvoju krajinu, Emanuel, po celej šírke.8,8 Iz 7,14

Nádej v Bohu

9 Spolčujte sa, národy, zúrte, deste sa, počúvajte všetky diaľavy sveta, zbrojte, ale deste sa, zbrojte, ale deste sa!
10 Pripravujte plán, ale stroskotá, navrhnite niečo, ale neuskutoční sa to, pretože Boh je s nami.“ 11 Takto mi povedal Hospodin, keď ma mocne uchopil za ruku a varoval ma, aby som nešiel cestou tohto ľudu. 12 „Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním a čoho sa bojí, vy sa nebojte ani sa nestrachujte! 13 Hospodina zástupov pokladajte za svätého, jeho sa bojte a pred ním sa strachujte!8,13 Mt 10,28 14 On bude svätyňou a kameňom úrazu, skalou na potknutie pre obidva domy Izraela, sieťou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema.8,14 Lk 2,34; Rim 9,33; 1Pt 2,8 15 Mnohí sa oň potknú, padnú a rozbijú sa, padnú do pasce a chytia sa.“

Dočasné zmĺknutie proroka

16 Zamlč svedectvo a zapečať náuku medzi mojimi učeníkmi.8,16 Dan 12,4
17 Budem čakať na Hospodina, ktorý si zakryl tvár pred Jákobovým domom, a budem dúfať v neho. 18 Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Hospodin, sme v Izraeli znakmi a znameniami od Hospodina zástupov, ktorý býva na vrchu Sion.8,18 Iz 7,3; 8,3; Heb 2,13 19 Keď vám povedia: „Dopytujte sa duchov zomrelých a veštcov, ktorí šuškajú a šepocú,“ tak im povedzte: „Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych, aby živí8,19 2Krľ 1,3 20 mali náuku a svedectvo?!“ Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých niet úsvitu. 21 Prejde krajinou zaťažený a hladný, a keď bude vyhladovaný, rozhnevá sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi i svojmu Bohu. Pozrie sa hore, 22 potom sa pozrie na zem a vidí len úzkosť a tmu, tiesnivú temnotu a strašnú temnotu.

Mesiášske kráľovstvo

23 Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Predtým bola znevážená krajina Zebulún a Naftali, potom sa však preslávi prímorskou cestou, Zajordánskom a pohanskou Galileou.8,23 2Krľ 15,29; Mt 4,12-15