Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Prorokov syn znamením

1 Hospodin mi povedal: „Vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu čitateľným písmom: Mahér-Šalál-Cháš-Baz!“
2 Privolal som si hodnoverných svedkov, kňazov Uriju a Jeberechjovho syna Zecharju. 3 Keď som sa potom priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Hospodin mi povedal: „Nazvi ho Mahér-Šalál-Cháš-Baz! 4 Prv než chlapec bude vedieť zavolať: ‚Otec môj, mama moja!‘, odnesú bohatstvo z Damasku a korisť zo Samárie pred asýrskeho kráľa.“

Vody Šilóachu

5 Hospodin dodal pre mňa ešte tieto slová:
6 „Pretože tento ľud zavrhol vody Šilóachu, ktoré tečú tíško, a teší sa z Recína a Remaljovho syna, 7 preto, hľa, Pán privedie na nich dravé a veľké vody Eufratu — asýrskeho kráľa s celou jeho slávou, vystúpi nad svoje riečiská a pretečie všetky svoje brehy. 8 Zabočí do Judska, rozvodní sa a preleje cez brehy, bude siahať až po krk a rozpäté ramená naplnia tvoju krajinu, Emanuel, po celej šírke.

Nádej v Bohu

9 Spolčujte sa, národy, zúrte, deste sa, počúvajte všetky diaľavy sveta, zbrojte, ale deste sa, zbrojte, ale deste sa!
10 Pripravujte plán, ale stroskotá, navrhnite niečo, ale neuskutoční sa to, pretože Boh je s nami.“ 11 Takto mi povedal Hospodin, keď ma mocne uchopil za ruku a varoval ma, aby som nešiel cestou tohto ľudu. 12 „Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním a čoho sa bojí, vy sa nebojte ani sa nestrachujte! 13 Hospodina zástupov pokladajte za svätého, jeho sa bojte a pred ním sa strachujte! 14 On bude svätyňou a kameňom úrazu, skalou na potknutie pre obidva domy Izraela, sieťou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. 15 Mnohí sa oň potknú, padnú a rozbijú sa, padnú do pasce a chytia sa.“

Dočasné zmĺknutie proroka

16 Zamlč svedectvo a zapečať náuku medzi mojimi učeníkmi.
17 Budem čakať na Hospodina, ktorý si zakryl tvár pred Jákobovým domom, a budem dúfať v neho. 18 Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Hospodin, sme v Izraeli znakmi a znameniami od Hospodina zástupov, ktorý býva na vrchu Sion. 19 Keď vám povedia: „Dopytujte sa duchov zomrelých a veštcov, ktorí šuškajú a šepocú,“ tak im povedzte: „Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych, aby živí 20 mali náuku a svedectvo?!“ Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých niet úsvitu. 21 Prejde krajinou zaťažený a hladný, a keď bude vyhladovaný, rozhnevá sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi i svojmu Bohu. Pozrie sa hore, 22 potom sa pozrie na zem a vidí len úzkosť a tmu, tiesnivú temnotu a strašnú temnotu.

Mesiášske kráľovstvo

23 Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Predtým bola znevážená krajina Zebulún a Naftali, potom sa však preslávi prímorskou cestou, Zajordánskom a pohanskou Galileou.