Nastavenia
 • Izaiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66

  Záložky

  1 V časoch judského kráľa Acháza, syna Jotáma, Uzzijovho syna, sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, Remaljov syn, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho poraziť.

  Znamenie pre Acháza

  2 Vtedy oznámili Dávidovmu domu: Sýria obsadila Efrajima. Rozochvelo sa jeho srdce i srdce jeho ľudu, ako sa stromy lesa chvejú od vetra. 3 Vtedy Hospodin povedal Izaiášovi: Choďte ty a tvoj syn Šear-Jašúb Hebr. zvyšok sa vráti, resp. obráti v ústrety Acházovi až na koniec vodovodu Horného rybníka, na cestu k Poľu práča. 4 Povedz mu: Daj si pozor a upokoj sa, neboj sa, nech ti srdce neochabne pre tie dve ohorené dymiace polená, pre vášnivý hnev Recína a Aramu T. j. Sýrie a kvôli Remaljovmu synovi. 5 Pretože Aram, Efrajim a syn Remalju sa dohodli proti tebe a povedali si: 6 Vytiahnime proti Judsku a zastrašme ho, získajme ho na svoju stranu a ustanovme v ňom za kráľa Tabeelovho syna! 7 Toto hovorí Pán, Hospodin: Neuskutoční sa to, nestane sa tak, 8 aj keď hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku Recín! O šesťdesiatpäť rokov bude Efrajim zničený, nebude národom, 9 aj keď hlavou Efrajima je Samária a hlavou Samárie syn Remalju! Ak neuveríte, neobstojíte!

  Emanuel

  10 Hospodin dodal pre Acháza tieto slová: 11 Žiadaj si znamenie od Hospodina, svojho Boha, či hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach! 12 Acház však povedal: Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Hospodina. 13 Potom prorok povedal: Počúvaj, dom Dávidov! Či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? 14 Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna Hebr. mladá dievčina; gr. panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. 15 Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého, 16 lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozoznávať zlé od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. 17 Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo odo dňa, keď sa Efrajim odtrhol od Judska — totiž asýrskeho kráľa. 18 V ten deň Hospodin zapíska na muchy, ktoré sú v končinách riek Egypta, a na včely, ktoré sú v Asýrii. 19 Prídu a všetky sa usadia v spustnutých údoliach, v skalných trhlinách, v každom tŕní a na každom pasienku. 20 V ten deň britvou najatou spoza Eufratu Pán asýrskym kráľom oholí hlavu a chlpy nôh, ba ostrihá aj bradu. 21 V ten deň si človek bude chovať kravičku a dve ovečky, 22 pretože budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu. Každý, kto zostane v krajine, bude jesť smotanu a med. 23 V ten deň každé miesto, na ktorom je tisíc viničných kmeňov za tisíc strieborných, zmení sa na tŕnie a bodľačie. 24 Budú tam chodiť so šípmi a s lukom, lebo celá krajina bude tŕním a bodľačím. 25 Na nijaké úbočia okopávané motykou nevkročíš zo strachu pred tŕním a bodľačím. Stanú sa miestom, na ktoré sa vyháňa dobytok, po ktorom šliapu ovce.
 • Izaiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo