7. kapitola

Kniha o Emanuelovi

Znamenie pre Acháza

1 V časoch judského kráľa Acháza, syna Jotáma, Uzzijovho syna, sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, Remaljov syn, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho poraziť.7,1 2Krľ 16,5-9
2 Vtedy oznámili Dávidovmu domu: „Sýria obsadila Efrajima.“ Rozochvelo sa jeho srdce i srdce jeho ľudu, ako sa stromy lesa chvejú od vetra. 3 Vtedy Hospodin povedal Izaiášovi: „Choďte ty a tvoj syn Šear-Jašúb7,3 Hebr. Zvyšok sa vráti, resp. obráti. v ústrety Acházovi až na koniec vodovodu Horného rybníka, na cestu k Poľu práča.7,3 Iz 36,2 4 Povedz mu: ‚Daj si pozor a upokoj sa, neboj sa, nech ti srdce neochabne pre tie dve ohorené dymiace polená, pre vášnivý hnev Recína a Aramu7,4 T. j. Sýrie. a kvôli Remaljovmu synovi. 5 Pretože Aram, Efrajim a syn Remalju sa dohodli proti tebe a povedali si: 6 »Vytiahnime proti Judsku a zastrašme ho, získajme ho na svoju stranu a ustanovme v ňom za kráľa Tabeelovho syna!«‘ 7 Toto hovorí Pán, Hospodin: ‚Neuskutoční sa to, nestane sa tak, 8 aj keď hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku Recín! O šesťdesiatpäť rokov bude Efrajim zničený, nebude národom, 9 aj keď hlavou Efrajima je Samária a hlavou Samárie syn Remalju! Ak neuveríte, neobstojíte!‘“7,9 Ex 14,14; 2Krn 20,20; 2Mak 11,13

Emanuel

10 Hospodin dodal pre Acháza tieto slová:
11 „Žiadaj si znamenie od Hospodina, svojho Boha, či hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach!“ 12 Acház však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Hospodina.“ 13 Potom prorok povedal: „Počúvaj, dom Dávidov! Či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? 14 Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna7,14 Hebr. mladá dievčina; gr. panna. počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.7,14 Mt 1,23 15 Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého, 16 lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozoznávať zlé od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš.7,16 Iz 8,4 17 Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo odo dňa, keď sa Efrajim odtrhol od Judska — totiž asýrskeho kráľa.“ 18 V ten deň Hospodin zapíska na muchy, ktoré sú v končinách riek Egypta, a na včely, ktoré sú v Asýrii. 19 Prídu a všetky sa usadia v spustnutých údoliach, v skalných trhlinách, v každom tŕní a na každom pasienku. 20 V ten deň britvou najatou spoza Eufratu Pán asýrskym kráľom oholí hlavu a chlpy nôh, ba ostrihá aj bradu.7,20 2Krľ 15,29 21 V ten deň si človek bude chovať kravičku a dve ovečky, 22 pretože budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu. Každý, kto zostane v krajine, bude jesť smotanu a med. 23 V ten deň každé miesto, na ktorom je tisíc viničných kmeňov za tisíc strieborných, zmení sa na tŕnie a bodľačie. 24 Budú tam chodiť so šípmi a s lukom, lebo celá krajina bude tŕním a bodľačím. 25 Na nijaké úbočia okopávané motykou nevkročíš zo strachu pred tŕním a bodľačím. Stanú sa miestom, na ktoré sa vyháňa dobytok, po ktorom šliapu ovce.