62. kapitola

Spása Siona

1 Kvôli Sionu nebudem mlčať a kvôli Jeruzalemu nezostanem ticho, kým nevyjde ako jas jeho spravodlivosť a jeho spása nezažiari ako fakľa.
2 Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu. Budú ťa volať novým menom, ktorým ťa označia Hospodinove ústa.62,2 Iz 65,15; Zj 2,17 3 Budeš nádhernou korunou v Hospodinovej ruke, kráľovským turbanom v dlani svojho Boha.62,3 2Tim 4,8 4 Už ti viac nepovedia: „Opustená“ a tvojej krajine: „Spustošená,“ lebo ťa budú volať: „Obľúbená“ a tvoju krajinu: „Vydatá,“ lebo v tebe má Hospodin zaľúbenie a tvoja krajina sa za neho vydá.62,4 Iz 54,6; 60,15; Oz 2,21 5 Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. 6 Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Vy, čo vyznávate Hospodina, nedoprajte si pokoj!62,6 Iz 52,8 7 Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi. 8 Hospodin prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno: „Nevydám viac tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom ani cudzinci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa namáhal.62,8-9 Iz 65,21-22 9 Len tí, čo ho zbierali, budú z neho jesť a budú chváliť Hospodina. Len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätyne.“ 10 Prejdite, prejdite bránami, pripravte cestu pre ľud. Urovnajte, urovnajte chodník, vyberajte kamene a vztýčte zástavu nad národy.62,10 Iz 57,14 11 Hľa, Hospodin oznamuje až po končiny zeme: „Povedzte dcére Siona: ‚Hľa, tvoj spasiteľ prichádza! Hľa, jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním!‘62,11 Iz 40,10; Zach 9,9; Mt 21,5 12 Budú ich volať svätý ľud, vykúpení Hospodina, a teba budú volať Vyhľadávaná, Mesto neopustené.“62,12 Iz 35,10