Predchádzajúca kapitola

48. kapitola

Minulé a budúce veci

1 Čuj toto, Jákobov dom, tí, čo sa volajú Izrael, čo vyšli z lona Júdu, tí, čo prisahajú na meno Hospodina a chvália Boha Izraela, ale nie v pravde a spravodlivosti.
2 Volajú sa podľa svätého mesta, spoliehajú sa na Boha Izraela, ktorý sa volá Hospodin zástupov. 3 „Predchádzajúce veci som oznámil už dávno, vyšli z mojich úst, dal som ich vedieť. Konal som náhle a splnili sa. 4 Vedel som, že si zatvrdený, šľachou zo železa je tvoja šija a tvoje čelo je z bronzu. 5 Oznámil som ti to už dávno. Skôr než sa tak stalo, dal som ti to vedieť, aby si nepovedal: ‚Urobila to moja modla, moja vyrezávaná podoba a moja liata socha to tak prikázali.‘ 6 Počul si to, všimni si všetko! Či práve vy to nemáte oznamovať? Odteraz ti zvestujem nové a skryté veci, o ktorých nevieš. 7 Teraz sa tvoria, nie oddávna, predtým si o nich nepočul, aby si nepovedal: ‚Hľa, vedel som o nich.‘ 8 Ani si nepočul, ani si nevedel, oddávna si si neotvoril uši. Veď som vedel, že si veľmi neverný a od materského lona sa voláš vzbúrencom. 9 Pre svoje meno odďaľujem svoj hnev a kvôli svojej sláve umierňujem sa voči tebe, aby som ťa nezničil. 10 Hľa, čistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy. 11 Kvôli sebe, len kvôli sebe to urobím. Veď ako by sa mohlo znesvätiť moje meno? Svoju slávu inému nedám.

Povolanie Kýra

12 Počúvaj ma, Jákob a Izrael, môj povolaný: Ja som to, ja som prvý a ja som aj posledný.
13 Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesia. Ja som na ne zavolal a povstali spolu. 14 Zhromažďujte sa všetci a čujte: Kto z nich to oznámil? Koho miluje Hospodin, toho túžbu vyplní na Babylone a na potomkoch Chaldejcov. 15 Ja, ja som hovoril a povolal som ho, priviedol som ho a on urobí svoju cestu úspešnou. 16 Poďte ku mne a počujte toto: Nikdy som nehovoril v skrytosti. Od času, čo sa tak deje, som pri tom.“ A teraz Pán, Hospodin, poslal mňa a svojho ducha. 17 Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: „Ja som Hospodin, tvoj Boh. Učím ťa, čo ti osoží, vediem ťa po ceste, ktorou máš ísť. 18 Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny. 19 Tvojho potomstva by bolo ako piesku a plodov tvojho lona ako jeho zrniek. Nebolo by vyhubené ani zničené jeho meno predo mnou.“ 20 Vyjdite z Bábelu a ujdite z Chaldejska. Jasavým hlasom to oznamujte a hlásajte, rozneste to až do končín zeme, hovorte: „Hospodin vykúpil svojho služobníka Jákoba.“ 21 Netrpeli smädom, keď ich viedol po púšti, dal pre nich vyvierať vodu zo skaly, rozštiepil skalu a vystrekla voda. 22 „Niet pokoja!“ hovorí Hospodin bezbožným.