Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

48. kapitola

Minulé a budúce veci

1 Čuj toto, Jákobov dom, tí, čo sa volajú Izrael, čo vyšli z lona Júdu, tí, čo prisahajú na meno Hospodina a chvália Boha Izraela, ale nie v pravde a spravodlivosti.48,1 Iz 51,1
2 Volajú sa podľa svätého mesta, spoliehajú sa na Boha Izraela, ktorý sa volá Hospodin zástupov. 3 „Predchádzajúce veci som oznámil už dávno, vyšli z mojich úst, dal som ich vedieť. Konal som náhle a splnili sa. 4 Vedel som, že si zatvrdený, šľachou zo železa je tvoja šija a tvoje čelo je z bronzu.48,4 Ex 32,9 5 Oznámil som ti to už dávno. Skôr než sa tak stalo, dal som ti to vedieť, aby si nepovedal: ‚Urobila to moja modla, moja vyrezávaná podoba a moja liata socha to tak prikázali.‘ 6 Počul si to, všimni si všetko! Či práve vy to nemáte oznamovať? Odteraz ti zvestujem nové a skryté veci, o ktorých nevieš. 7 Teraz sa tvoria, nie oddávna, predtým si o nich nepočul, aby si nepovedal: ‚Hľa, vedel som o nich.‘48,7 Dt 5,2n 8 Ani si nepočul, ani si nevedel, oddávna si si neotvoril uši. Veď som vedel, že si veľmi neverný a od materského lona sa voláš vzbúrencom. 9 Pre svoje meno odďaľujem svoj hnev a kvôli svojej sláve umierňujem sa voči tebe, aby som ťa nezničil. 10 Hľa, čistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.48,10 Dt 4,20 11 Kvôli sebe, len kvôli sebe to urobím. Veď ako by sa mohlo znesvätiť moje meno? Svoju slávu inému nedám.48,11 Iz 42,8

Povolanie Kýra

12 Počúvaj ma, Jákob a Izrael, môj povolaný: Ja som to, ja som prvý a ja som aj posledný.
13 Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesia. Ja som na ne zavolal a povstali spolu. 14 Zhromažďujte sa všetci a čujte: Kto z nich to oznámil? Koho miluje Hospodin, toho túžbu vyplní na Babylone a na potomkoch Chaldejcov.48,14 Iz 41,2 15 Ja, ja som hovoril a povolal som ho, priviedol som ho a on urobí svoju cestu úspešnou. 16 Poďte ku mne a počujte toto: Nikdy som nehovoril v skrytosti. Od času, čo sa tak deje, som pri tom.“ A teraz Pán, Hospodin, poslal mňa a svojho ducha.48,16 Iz 45,19 17 Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: „Ja som Hospodin, tvoj Boh. Učím ťa, čo ti osoží, vediem ťa po ceste, ktorou máš ísť. 18 Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.48,18 Dt 5,29 19 Tvojho potomstva by bolo ako piesku a plodov tvojho lona ako jeho zrniek. Nebolo by vyhubené ani zničené jeho meno predo mnou.“48,19 Gn 22,17 20 Vyjdite z Bábelu a ujdite z Chaldejska. Jasavým hlasom to oznamujte a hlásajte, rozneste to až do končín zeme, hovorte: „Hospodin vykúpil svojho služobníka Jákoba.“48,20 Jer 51,6; Jdt 5,6n; Zj 18,4 21 Netrpeli smädom, keď ich viedol po púšti, dal pre nich vyvierať vodu zo skaly, rozštiepil skalu a vystrekla voda.48,21 Ex 17,6 22 „Niet pokoja!“ hovorí Hospodin bezbožným.48,22 Iz 57,21