Predchádzajúca kapitola

43. kapitola

1 A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. 2 Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. 3 Veď ja som Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ. Dal som Egypt ako výkupné za teba, Kúš a Sábu namiesto teba. 4 Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý, milujem ťa, ľudí dám namiesto teba a národy za tvoj život. 5 Neboj sa, veď som s tebou, tvoje potomstvo privediem od východu, zhromaždím ťa od západu. 6 Severu poviem: ‚Vydaj!‘ A juhu: ‚Nedrž!‘ Priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme, 7 všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil.

Hospodin je jediný Boh

8 Vyveď slepý ľud, hoci má oči, a hluchých, hoci majú uši.
9 Nech sa spolu zhromaždia všetky národy a nech sa zídu ľudia. Kto z nich to oznámi? Nech nám zvestujú prvé veci, nech si postavia svedkov a obhája sa. Nech počúvajú a povedia: ‚Je to pravda.‘ 10 Vy ste mi svedkami,“ znie výrok Hospodina, „môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste spoznali, uverili mi a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený boh a ani po mne nebude. 11 Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa. 12 Ja som oznamoval, zachraňoval a zvestoval, a niet medzi vami cudzieho boha. Vy ste mi svedkami,“ znie výrok Hospodina, „ja som Boh. 13 A odteraz ním budem, niet nikoho, kto by čokoľvek vytrhol z mojej ruky. Kto zvráti to, čo urobím?“

Nové stvorenie

14 Takto hovorí Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: „Pošlem pre vás do Babylonu, odstránim všetky závory a jasot Chaldejcov zmením na nárek.
15 Ja som Hospodin, váš Svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ.“ 16 Takto hovorí Hospodin, ktorý urobil cestu cez more a chodník cez divé vody, 17 ktorý vyvádza vozy, kone a mocné zástupy: Ležia spolu, nevstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. 18 „Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. 19 Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. 20 Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. 21 Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu.

Nevďačný Izrael

22 Nevzýval si ma, Jákob, bol si zo mňa unavený, Izrael.
23 Nepriniesol si mi baránka na spaľované obety a svojimi obetami s hostinou si ma neuctieval. Neobťažoval som ťa pokrmovou obetou a nezaťažoval som ťa spaľovaním kadidla. 24 Nekúpil si mi vonnú trstinu za peniaze, tukom svojich obiet s hostinou si ma nenasýtil, ale obťažoval si ma svojimi hriechmi a unavoval si ma svojimi neprávosťami. 25 Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. 26 Pripomeň mi to, súďme sa spolu, ty hovor, aby si sa obhájil. 27 Tvoj prvý otec zhrešil a tvoji prostredníci ma zradili. 28 Znesvätil som tvoje sväté kniežatá, do kliatby som dal Jákoba a Izrael na potupu.“