Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

37. kapitola

Izaiáš povzbudzuje kráľa

1 Keď si to kráľ Chizkija vypočul, roztrhol si šaty, obliekol si vrecovinu a šiel do Hospodinovho domu.37,1-38 2Krľ 19,1-37; 2Krn 32,16-22
2 Potom poslal správcu paláca Eljakíma, pisára Šebnu a starších z kňazov oblečených do vrecoviny k prorokovi Izaiášovi, synovi Amóca. 3 Povedali mu: „Takto hovorí Chizkija: ‚Tento deň je deň úzkosti, trestu a hanby, lebo deti sú pripravené vyjsť z lona, ale niet sily na pôrod.37,3 Iz 22,5; Sir 48,17.22 4 Možno Hospodin, tvoj Boh, počuje slová rabšaka, ktorého poslal asýrsky kráľ, jeho pán, aby potupil živého Boha, a potrestá ho za slová, ktoré počul Hospodin, tvoj Boh. Pomodli sa za zvyšok, ktorý tu ešte je.‘“ 5 Keď prišli služobníci kráľa Chizkiju k Izaiášovi, 6 ten im povedal: „Toto povedzte svojmu pánovi: ‚Takto hovorí Hospodin: »Nemaj strach z rečí, čo si počul, ktorými sa mi rúhali pážatá asýrskeho kráľa. 7 Hľa, ja vkladám do neho ducha, že keď počuje správu, vráti sa do svojej krajiny a dám mu padnúť mečom vo vlastnej krajine.«‘“ 8 Keď sa rabšake vrátil, našiel asýrskeho kráľa bojovať proti Libne; dopočul sa totiž, že odtiahol z Lachíša. 9 O kúšskom kráľovi Tirhakovi počul: „Vytiahol do boja proti tebe!“ Keď sa dozvedel, poslal k Chizkijovi poslov s odkazom: 10 „Judskému kráľovi Chizkijovi povedzte toto: ‚Nedaj sa zneužiť svojím Bohom, na ktorého sa spoliehaš v domnienke, že Jeruzalem sa nedostane do rúk asýrskeho kráľa. 11 Sám si počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, keď vykonali na nich vojnovú kliatbu. A ty by si mal byť vyslobodený? 12 Či bohovia tých národov, ktorým priniesli skazu moji otcovia, mohli vyslobodiť Gozán, Charán, Recef, synov Edena v Telassáre?37,12 Iz 36,18 13 Kde je kráľ Chamátu, kráľ Arpádu a kráľ mesta Sefarvajim alebo Heny a Ivvy?‘“

Chizkijova modlitba

14 Chizkija prevzal písmo z ruky poslov, prečítal ho, potom vystúpil do Hospodinovho domu a rozprestrel ho pred Hospodinom.
15 A Chizkija sa modlil k Hospodinovi takto: 16 „Hospodin zástupov, Boh Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty jediný si Boh nad všetkými kráľovstvami zeme, ty si utvoril nebesia i zem. 17 Hospodin, nakloň svoje ucho a počúvaj! Hospodin, otvor svoje oči a pozri; počuj všetky Sancheríbove slová, ktoré odkázal, aby sa rúhal živému Bohu. 18 Vskutku, Hospodin, asýrski králi zničili všetky krajiny a ich zem. 19 Ich bôžikov pohádzali do ohňa, lebo oni nie sú Boh, ale sú dielo ľudských rúk, drevo a kameň, preto ich mohli zničiť. 20 Tak teda, Hospodin, náš Boh, vysloboď nás z jeho ruky, nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že ty, Hospodin, si jediný.“37,20 Dan 6,27

Izaiáš oznamuje záchranu

21 Vtedy Izaiáš, Amócov syn, poslal Chizkijovi odkaz: „Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Prosil si ma kvôli asýrskemu kráľovi Sancheríbovi.
22 Toto je slovo, ktoré povedal Hospodin o ňom: ‚Pohŕda tebou, posmieva sa ti, panna, dcéra Siona, pokyvuje za tebou hlavou, dcéra Jeruzalema. 23 Komu si sa rúhal a posmieval? Proti komu si zvyšoval svoj hlas a pyšne dvíhal svoje oči? Proti Svätému Izraela! 24 Prostredníctvom svojich sluhov si sa rúhal svojmu Pánovi a povedal si: »S množstvom svojich vozov som vystúpil na najvyššie vrchy, na najvzdialenejšiu časť Libanona. Zoťal som jeho vysoké cédre, jeho vyberané cyprusy. Vystúpil som na jeho najvyšší končiar a do jeho hustého lesa.37,24 Iz 14,8 25 Kopal som a pil som vodu, šľapajami nôh som vysušil všetky rieky Egypta.« 26 Nepočul si o tom? Oddávna som to pripravoval. Od dávnych dní som to zamýšľal a teraz som to uskutočnil: preto si mohol zmeniť opevnené mestá na spustnuté zrúcaniny. 27 Ich obyvatelia boli bezmocní, triasli sa a vyšli na hanbu, boli ako poľná tráva, ako čerstvá zeleň, ako burina na strechách, čo uschne skôr, než vyrastie. 28 Ja viem o tvojom odpočinku, o tvojom príchode i odchode, aj o tom, ako si zúril proti mne. 29 Pretože si zúril proti mne a tvoja nadutosť sa mi dostala do uší, vložím ti do nosa svoj krúžok a do úst svoju uzdu a privediem ťa späť po ceste, ktorou si šiel.‘ 30 A toto bude znamením: Tento rok budete jesť, čo vyrastie bez sejby, druhý rok, čo vyrastie nadivoko, ale na tretí rok sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich ovocie. 31 Zvyšok Júdovho domu, ktorý zostal, dole zapustí korene a hore prinesie ovocie. 32 Lebo z Jeruzalema vzíde zvyšok a z vrchu Sion zostatok tých, čo prežili. Vykoná to horlivosť Hospodina zástupov.“37,32 Iz 9,6 33 Preto takto hovorí Hospodin o asýrskom kráľovi: „Nevkročí do tohto mesta, ani šíp ta nevystrelí, ani štítom naň nezaútočí, ani násyp proti nemu nenavŕši. 34 Vráti sa po ceste, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí,“ znie výrok Hospodina. 35 „Budem brániť toto mesto, aby som ho zachránil kvôli sebe samému a kvôli Dávidovi, svojmu služobníkovi.“ 36 Vtedy vyšiel Hospodinov anjel a v asýrskom tábore pozabíjal stoosemdesiatpäťtisíc ľudí. Keď ľudia skoro ráno vstali, všade boli samé mŕtvoly.37,36 Iz 17,14; 31,8 37 Potom sa asýrsky kráľ Sancheríb pobral a vrátil sa bývať do Ninive. 38 Keď sa raz klaňal v chráme svojho boha Nisrócha, jeho synovia Adrammelech a Sarecer ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Po ňom panoval jeho syn Esar-Chaddón.