Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

36. kapitola

Výprava Sancheríba proti Jeruzalemu

1 Asýrsky vpád
2 V štrnástom roku kráľa Chizkiju pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným mestám Judska a zaujal ich.36,1-22 2Krľ 18,13-37; 2Krn 32,1-15; Tob 1,15.18 3 Asýrsky kráľ poslal rabšaka36,2 Vysoká vojenská hodnosť, dosl. hlavný pohárnik. z Lachíša ku kráľovi Chizkijovi s početným vojskom do Jeruzalema. Postavil sa pri vodovode Horného rybníka, na ceste, ktorá vedie k Poľu práča.36,2 Iz 7,3 4 Vyšiel k nemu správca paláca Eljakím, syn Chilkiju, pisár Šebna a kancelár Joách, syn Asáfa.36,3 Iz 22,20 5 Rabšake im povedal: „Povedzte Chizkijovi: ‚Takto hovorí veľký kráľ, asýrsky kráľ: Čo je to, do čoho vkladáš dôveru? 6 Nazdávaš sa, že samo slovo je už rada a sila do boja? Na koho sa spoliehaš, že sa búriš proti mne? 7 Spoliehaš sa na tú nalomenú trstinu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa o ňu opiera, vojde do dlane a prepichne ju? Taký je faraón, egyptský kráľ, ku všetkým, ktorí sa na neho spoliehajú.36,6 2Krľ 18,21; Iz 29,1-5; Ez 29,6n 8 Ak mi hovoríš: »Hospodinovi, nášmu Bohu, dôverujeme!« — Či to nie je ten, ktorého výšiny a oltáre odstránil Chizkija a potom povedal Judsku a Jeruzalemu: »Pred týmto oltárom sa budete klaňať?«36,7 2Krľ 18,4 9 Stav sa teda s mojím pánom, asýrskym kráľom! Dám ti dvetisíc koní, si schopný dať na ne jazdcov? 10 Potom ako by si odrazil čo len najmenšieho miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána, aj keď sa spoliehaš na Egypt, na jeho vozy a jazdcov? 11 Či som teraz bez Hospodina pritiahol do tejto krajiny, aby som ju zničil? Veď Hospodin mi povedal: »Vytiahni proti tejto krajine a znič ju.«‘“ 12 Vtedy Eljakím, Šebna a Joách odvetili rabšakovi: „Rozprávaj sa so svojimi služobníkmi po aramejsky, lebo my tak rozumieme. Nehovor s nami po judsky pred ľudom, ktorý je na hradbách!“ 13 Rabšake odpovedal: „Či ma môj pán poslal, aby som hovoril tieto slová tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na múre, aby spolu s vami jedli svoje výkaly a pili svoj moč?“ 14 Potom sa rabšake postavil a mocným hlasom zvolal po judsky: „Čujte slová veľkého kráľa, asýrskeho kráľa! 15 Takto hovorí kráľ: ‚Nech vás Chizkija neklame, lebo vás nemôže oslobodiť. 16 Nech vám Chizkija nedodáva nádej v Hospodina, keď hovorí: »Určite nás Hospodin vyslobodí a toto mesto sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa.« 17 Nepočúvajte Chizkiju, lebo asýrsky kráľ hovorí takto: »Uzavrite so mnou zmluvu a vyjdite ku mne! Potom každý bude jesť svoje hrozno, každý bude jesť svoje figy a každý bude piť vodu zo svojej studne,36,16 1Krľ 5,5; Mich 4,4 18 kým neprídem a neodvediem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc.« 19 Nech vás Chizkija nezavádza, keď hovorí: »Hospodin nás vyslobodí!« Azda niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z rúk asýrskeho kráľa?36,18 Iz 37,12 20 Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajimu? Či vyslobodili Samáriu z mojej ruky? 21 Ktorý zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodil svoju krajinu z mojej ruky? A vari Hospodin vyslobodí Jeruzalem z mojej ruky?‘“ 22 Stíchli a neodpovedali ani slova, lebo tak znel kráľov rozkaz: „Neodpovedajte mu!“