Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

35. kapitola

Návrat verných na Sion

1 Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, púšť a rozkvitni ako šafran!35,1 Iz 32,15
2 Prekvitať bude a plesať, áno, zaplesá a zajasá, prijme slávu Libanonu, nádheru Karmelu a Šarónu. Ony uvidia Hospodinovu slávu, velebu nášho Boha. 3 Pozdvihnite ochabnuté ruky, upevňujte podlomené kolená!35,3 Jób 4,4; Iz 42,3; Heb 12,12 4 Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa! Pozrite, váš Boh! Príde s pomstou, Božou odplatou, on sám príde, aby vás zachránil.“ 5 Vtedy sa otvoria oči slepých aj uši hluchých sa otvoria.35,5 Iz 29,18; Mt 11,5; Lk 7,22 6 Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zaplesá, lebo vyvrú vody na púšti a potoky na pustatine. 7 Vyschnutá zem sa stane jazerom, vyprahnutá pôda prameňom vôd a na mieste, kde odpočívali šakaly, bude tráva, tŕstie a šašina. 8 Bude tam chodník, cesta, tá, čo sa bude volať svätou cestou, po ktorej nečistý neprejde, bude iba pre môj ľud, čo po nej pôjde, a jednoduchí na nej nezblúdia.35,8-10 Iz 56,3-8; Jer 31,8 9 Nebude tam lev a nevstúpi na ňu dravá zver; nijaká sa tam nenájde, iba vykúpení tade pôjdu. 10 Vrátia sa tí, ktorých vyslobodil Hospodin, s jasotom prídu na Sion. Večná radosť bude na ich tvárach, veselosť a jasot získajú a pominie smútok a vzdychanie.35,10 Iz 51,11; Zj 21,4