Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

EDÓM A SION

SÚD NAD EDÓMOM

1 Národy, pristúpte a počúvajte, načúvajte, ľudia! Nech počúva zem a to, čo ju napĺňa, svet a všetko, čo z neho vzišlo.
2 Lebo Hospodin je nahnevaný na všetky národy, je rozhorčený na všetky ich vojská, podrobil ich kliatbe záhuby, vydal ich na zabitie. 3 Ich zabití budú pohodení, z ich mŕtvol bude vychádzať zápach, vrchy rozmoknú od ich krvi. 4 Všetky nebeské zástupy ochabnú, nebesia sa zvinú ako zvitok a celé ich vojsko zoslabne, ako keď vädne lístie z viniča a padá ako z figovníka. 5 Veď môj meč v nebesiach sa už dosť opojil, hľa, dopadne na Edóm, aby súdil ľud určený na záhubu. 6 Meč Hospodina sa presýtil krvou, stučnel z tuku, z krvi býkov a capov, z tuku obličiek baranov, lebo Hospodin koná obetu v Bocre a veľké krviprelievanie v edómskej krajine. 7 Padnú s nimi aj byvoly, býčky i býky, ich zem presiakne krvou a ich pôda sa zasýti tukom. 8 Veď prišiel deň Hospodinovej pomsty, rok odplaty pre spor Siona. 9 Jeho potoky sa zmenia na smolu, prach na síru a jeho krajina bude horieť ako smola. 10 V noci ani vo dne nevyhasne, neustále bude z nej vystupovať dym, z pokolenia na pokolenie bude pustá, nik cez ňu už nikdy neprejde. 11 Zaujme ju pelikán a jež, sova a krkavec budú v nej bývať, roztiahne nad ňou meraciu šnúru pustoty a olovnicu prázdnoty. 12 Jej veľmoži budú volať: „Niet kráľovstva!“ A všetky jej kniežatá zmiznú. 13 Tŕním zarastú jej paláce, pŕhľavou a bodľačím jej pevnosti, bude príbytkom šakalov a obydlím pštrosov. 14 Zíde sa púštna zver s hyenami, bes zavolá na svojho druha, utiahne sa tam lilít a odpočinie si. 15 Zahniezdi sa tam sova, znesie vajcia, vyliahnu sa mláďatá a zoskupí ich k sebe. Zaiste sa tam zhromaždia supy jeden po druhom. 16 Skúmajte v Hospodinovej knihe a čítajte: Nikto z nich nebude chýbať, vzájomne sa nebudú vyhľadávať, lebo to prikázali Hospodinove ústa a jeho duch ich zhromaždil. 17 On sám ich vylosoval, jeho ruka im meracou šnúrou rozdelila krajinu. Navždy ju budú vlastniť, z pokolenia na pokolenie tam budú bývať.