31. kapitola

Proti spojenectvu s Egyptom

1 Beda tým, čo zostupujú po pomoc do Egypta, spoliehajú sa na kone, zakladajú si na vozoch, lebo ich je mnoho, a na jazdcoch, lebo sú veľmi mocní, ale u Svätého v Izraeli pomoc nehľadajú, Hospodina sa nedopytujú.31,1 Ž 20,8; Iz 30,1n
2 Lenže aj on je múdry. Privedie zlo, svoje slová neodvolá; povstane proti domu zločincov a proti pomocníkom páchateľov zla.31,2 Nm 23,19; Am 3,6 3 Egypťania sú ľudia, nie Boh, ich kone sú telo, nie duch. Až Hospodin vystrie svoju ruku, potkne sa pomocník, padne aj ten, komu pomáhal, a všetci spolu zahynú. 4 Hospodin prehovoril ku mne takto: „Ako lev i levíča ručia nad svojou korisťou — hoci by na nich kričali mnohí pastieri, ich hlasu sa nezľaknú a pred ich krikom sa nestiahnu —, tak zostúpi Hospodin zástupov, aby bojoval na vrchu Sion, na jeho vyvýšenine.31,4 Iz 14,32 5 Ako vznášajúce sa vtáky, tak zatieni Hospodin zástupov Jeruzalem, ochráni ho a vyslobodí, ušetrí ho a zachráni.31,5 Dt 32,11n; Mt 23,37 6 Synovia Izraela, vráťte sa k tomu, od ktorého ste sa úplne odvrátili,31,6 Jer 3,12 7 lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, ktorých zhotovili vaše ruky na hriech.31,7 Iz 2,20 8 Asýria padne, ale nie mečom človeka, strávi ju meč, ale nie ľudský. Aj keď unikla meču, jej mládenci budú zotročení. 9 Jej skala sa od hrôzy rozsype, jej vodcov predesí zástava,“ znie výrok Hospodina, ktorý má oheň na Sione, pec má v Jeruzaleme.31,9 Dt 32,31