Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

30. kapitola

Egypt nie je záchranou pre Izrael

1 „Beda odbojným synom, ktorí snujú plány, ale bezo mňa,“ znie výrok Hospodina, „uzatvárajú spojenectvo, ale nie v mojom duchu, takže hromadia hriech na hriech.30,1 Iz 1,2
2 Zostupujú do Egypta bez toho, aby sa ma pýtali, hľadajú silu a útočisko u faraóna a skrývajú sa v tieni Egypta.30,2 2Krľ 18,21 3 Útočisko u faraóna vám bude na hanbu a skrýša v tieni Egypta na potupu. 4 Jeho kniežatá sú v Coane30,4 Porov. pozn. k Iz 19,11. a jeho poslovia sa dostali do Chanésu, 5 všetci sa sklamú v národe, ktorý im neosoží; nebude im na pomoc ani na prospech, ale na hanbu a potupu.“ 6 Výrok o zvieratách Negevu30,6 Cez Negev viedla cesta z Judska do Egypta.: Cez krajinu úzkosti a strachu, kde žije lev i levica, vretenica a okrídlený drak30,6 V hebr. texte je výraz pre serafa (porov. Iz 6,2)., na chrbtoch oslov vlečú svoje bohatstvo a na hrboch tiav svoje poklady k národu, čo im neosoží.30,6 Dt 8,15 7 Egypt je ničota a jeho pomoc prázdnota, preto som mu dal meno Nehybný plaz30,7 Hebr. Rahab — morská obluda alebo symbol Egypta..30,7 Ž 89,11 8 Teraz choď, napíš to pred nimi na tabuľku, zaznač to do knihy a zostane to v budúcich dňoch ako svedectvo naveky! 9 Veď je to národ odbojný, sú to lživí synovia, synovia, čo nechcú počuť poučenie Hospodina,30,9 Sk 7,51 10 čo vravia vidcom: „Nedívajte sa!“ a tým, čo majú dar videnia: „Neukazujte nám, čo je správne, len nám pochlebujte a zavádzajte nás,30,10 Am 2,12; 7,12 11 odstúpte z cesty, uhnite z chodníka, odstráňte spred nás Svätého Izraela!“ 12 Veď takto hovorí Svätý Izraela: „Preto, že ste opovrhli týmto slovom, dúfate v násilie a zvrátenosť a spoliehate sa na ne. 13 Táto neprávosť sa vám stane otvorenou trhlinou na vysokom múre, čo sa už-už zosype, jeho pád príde zrazu a náhle. 14 Rozbije sa ako hlinený krčah, neľútostne tresknutý, takže sa v jeho črepoch nenájde úlomok na odoberanie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky.“ 15 Takto hovorí Pán, Hospodin, Svätý Izraela: „V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v stíšení a dôvere bude vaša sila, ale vy nechcete,30,15 Ex 14,14 16 hovoríte: ‚Nie! Utečme na koňoch!‘ — Budete teda utekať! ‚Na rýchlych koňoch uháňajme!‘ Rýchli budú aj vaši prenasledovatelia! 17 Tisíc z vás zuteká pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich utečiete všetci, kým nezostanete ako opustený stožiar na vrchole hory a ako znak na pahorku.“30,17 Dt 32,30

Omilostenie Jeruzalema

18 Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilostil, veď Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú.30,18 Oz 11,8
19 Ľud na Sione, ty, čo bývaš v Jeruzaleme, nebudeš viac plakať. Iste sa nad tebou zľutuje, keď budeš k nemu volať; keď ťa bude počuť, odpovie ti.30,19 Iz 65,24 20 Pán vám síce dával chlieb úzkosti a vodu útlaku, ale tvoj učiteľ sa už neschová. Na vlastné oči uvidíš svojho učiteľa 21 a na vlastné uši budeš počuť za sebou slovo: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“, hoci ty by si chcel ísť napravo alebo naľavo.30,21 Dt 5,32; 28,14; Prís 4,27 22 Nečistými sa ti stanú tvoje modly potiahnuté striebrom a pozlátené uliate sošky. Ako nečisté ich odhodíš a povieš: „Von!“30,22 Iz 27,9 23 Zošle dážď na tvoje osivo, ktoré zaseješ na poli, a chlieb z úrody poľa bude výdatný a výživný. V ten deň sa bude pásť tvoje stádo na šírej lúke. 24 Voly a osly, čo obrábajú zem, budú žrať výdatné solené krmivo zo zrna preosiateho lopatou a vejačkou. 25 Na každom vysokom vrchu a na každom vyvýšenom kopci budú potoky, vodné prúdy v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. 26 Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka, svetlo slnka bude sedemkrát silnejšie ako svetlo siedmich dní; v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a vylieči mu uštedrené rany.

Súd nad Asýriou

27 Hľa, Hospodinovo meno prichádza zďaleka, — jeho planúci hnev je ako ťažký kúdol, jeho pery sú plné hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň,
28 jeho dych je ako rozvodnený potok, čo siaha až po krk, aby ničivým otrasom zatriasol národmi a na čeľuste národov nasadil uzdu, čo ich privedie k poblúdeniu. 29 Budete spievať ako v noci, keď sa svätí sviatok, a zo srdca sa budete radovať ako ten, čo kráča s flautou na Hospodinov vrch ku Skale Izraela.30,29 Dt 16,14; Ž 42,5 30 Hospodin sa ohlási svojím vznešeným hlasom a ukáže, ako jeho rameno spočinie v prudkom hneve a v plameni stravujúceho ohňa, v prietrži mračien a v krupobití. 31 Asýria sa zdesí Hospodinovho hlasu, keď udrie palicou;30,31 Iz 10,24n 32 a každý úder palice, ktorý jej zasadí Hospodin, bude sprevádzať zvuk bubnov a hárf. V prudkom boji bude proti nim bojovať.30,32 Iz 14,24n 33 Oddávna je už prichystané miesto na spálenie, aj pre kráľa je pripravené, je to hlboké ohnisko s veľkou hŕbou dreva, ktoré Hospodinov dych rozpáli ako prúd síry.