Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

28. kapitola

Výstraha Samárii

1 Šestoro beda
2 Beda pyšnej korune opilcov Efrajima, jeho preslávenej kráse, zvädnutej ako kvet, ktorá je na hlave úrodného údolia28,1 Obraz Samárie. ovládaného vínom. 3 Pozrite, Pán má kohosi silného a mocného, podobného lejaku s ľadovcom a ničivej víchrici, je ako príval mohutných zaplavujúcich vôd; Pán ho vrhol na zem.28,2 2Krľ 17,5n 4 Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efrajima, 5 jeho preslávená krása bude vädnúcim kvetom na hlave úrodného údolia; bude ako skorá figa pred zberom. Len čo ju niekto uvidí, chytí ju do ruky a zhltne. 6 V ten deň bude Hospodin zástupov nádhernou korunou a vencom slávy pre zvyšok svojho ľudu.

Výstraha Jeruzalemu

7 Tomu, čo zasadá na súde, vnukne spravodlivosť a dodá silu tým, čo zatlačia boj k bráne.
8 Aj títo blúdia od vína, tackajú sa od opojného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opojného nápoja, sú zmätení z vína, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, pri vynášaní rozsudku sa kníšu. 9 Všetky stoly sú plné zvratkov a špiny, čistého miesta niet. 10 Koho chce viesť k poznaniu? Koho učí chápať posolstvo? Oddojčených? Odstavených od pŕs? 11 Lebo je to príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam.28,10 V hebr. sa používa slovná hračka, ktorou sa opilci posmievali prorokovi. 12 Zajakavou rečou a cudzím jazykom bude hovoriť tomuto národu28,11 Dt 28,49; Jer 5,15 13 ten, čo im hovoril: „Tu je odpočinok, dožičte pokoj unavenému, tu je úľava!“ Ale nechceli počúvať. 14 Preto im zaznie slovo Hospodina: „Príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam!“ Nech si len idú, no zvalia sa dozadu, dolámu sa, padnú do osídla a budú uväznení. 15 Preto počúvajte Hospodinovo slovo, posmievači, čo vládnete nad týmto ľudom v Jeruzaleme. 16 Pretože vy hovoríte: „Uzavreli sme zmluvu so smrťou, dohodu sme urobili s podsvetím. Aj keď tu bude práskajúci bič, nezasiahne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočisko a skrývame sa za lož.“ 17 Preto takto hovorí Pán, Hospodin: „Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.28,16 Rim 9,33; 10,11 18 Právo ustanovím ako mieru a spravodlivosť ako váhu, ľadovec zmetie útočisko lží a úkryt zaplavia vody.28,17 Am 5,24; 9,5; 2Mak 4,34 19 Vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď na vás príde plieskajúci bič, budete ním ubití. 20 Kedykoľvek vás postihne, zachváti vás, lebo ráno čo ráno, vo dne i v noci na vás doľahne; bude ťažké porozumieť posolstvu.“ 21 Lôžko je prikrátke, nedá sa na ňom vystrieť, prikrývka je úzka, nedá sa ňou prikryť. 22 Veď Hospodin povstane ako na vrchu Peracím28,21 Miesto víťazstva Dávida nad Filištíncami. a rozohní sa ako v údolí Gibeón, aby uskutočnil svoje dielo, zvláštne dielo, aby vykonal svoju prácu — nezvyčajnú prácu.28,21 Joz 10,10; 2Sam 5,20; 1Krn 14,11.16

Podobenstvo o roľníkovi

23 Nevysmievajte sa však, aby vám nespevneli putá, lebo som počul o skaze, o tom, čo rozhodol Pán, Hospodin zástupov, nad celou zemou.28,22 Iz 10,22n
24 Dávajte pozor a počúvajte môj hlas, sústreďte sa a počúvajte moju reč! 25 Ak chce oráč siať, či celý deň len orie, brázdi a bráni svoju pôdu? 26 Či nerozhodí kôpor a neroztrúsi rascu, keď vyrovná jej povrch, či nezaseje pšenicu a jačmeň na označené miesto a špaldu k medzi? 27 Správne ho učí, poúča jeho Boh. 28 Veď kôpor sa nemláti mláťačkou ani koleso voza sa nekrúti po rasci, ale prútom sa vytĺka kôpor, palicou rasca. 29 Obilie na chlieb treba pomlieť, veď sa nemôže len donekonečna mlátiť, ak sa naň aj nasmerujú kolesá vozov i kone, nepomelú ho.