Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Výstraha Samárii

1 Šestoro beda
2 Beda pyšnej korune opilcov Efrajima, jeho preslávenej kráse, zvädnutej ako kvet, ktorá je na hlave úrodného údolia28,1 Obraz Samárie. ovládaného vínom. 3 Pozrite, Pán má kohosi silného a mocného, podobného lejaku s ľadovcom a ničivej víchrici, je ako príval mohutných zaplavujúcich vôd; Pán ho vrhol na zem.28,2 2Krľ 17,5n 4 Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efrajima, 5 jeho preslávená krása bude vädnúcim kvetom na hlave úrodného údolia; bude ako skorá figa pred zberom. Len čo ju niekto uvidí, chytí ju do ruky a zhltne. 6 V ten deň bude Hospodin zástupov nádhernou korunou a vencom slávy pre zvyšok svojho ľudu.

Výstraha Jeruzalemu

7 Tomu, čo zasadá na súde, vnukne spravodlivosť a dodá silu tým, čo zatlačia boj k bráne.
8 Aj títo blúdia od vína, tackajú sa od opojného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opojného nápoja, sú zmätení z vína, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, pri vynášaní rozsudku sa kníšu. 9 Všetky stoly sú plné zvratkov a špiny, čistého miesta niet. 10 Koho chce viesť k poznaniu? Koho učí chápať posolstvo? Oddojčených? Odstavených od pŕs? 11 Lebo je to príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam.28,10 V hebr. sa používa slovná hračka, ktorou sa opilci posmievali prorokovi. 12 Zajakavou rečou a cudzím jazykom bude hovoriť tomuto národu28,11 Dt 28,49; Jer 5,15 13 ten, čo im hovoril: „Tu je odpočinok, dožičte pokoj unavenému, tu je úľava!“ Ale nechceli počúvať. 14 Preto im zaznie slovo Hospodina: „Príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam!“ Nech si len idú, no zvalia sa dozadu, dolámu sa, padnú do osídla a budú uväznení. 15 Preto počúvajte Hospodinovo slovo, posmievači, čo vládnete nad týmto ľudom v Jeruzaleme. 16 Pretože vy hovoríte: „Uzavreli sme zmluvu so smrťou, dohodu sme urobili s podsvetím. Aj keď tu bude práskajúci bič, nezasiahne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočisko a skrývame sa za lož.“ 17 Preto takto hovorí Pán, Hospodin: „Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.28,16 Rim 9,33; 10,11 18 Právo ustanovím ako mieru a spravodlivosť ako váhu, ľadovec zmetie útočisko lží a úkryt zaplavia vody.28,17 Am 5,24; 9,5; 2Mak 4,34 19 Vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď na vás príde plieskajúci bič, budete ním ubití. 20 Kedykoľvek vás postihne, zachváti vás, lebo ráno čo ráno, vo dne i v noci na vás doľahne; bude ťažké porozumieť posolstvu.“ 21 Lôžko je prikrátke, nedá sa na ňom vystrieť, prikrývka je úzka, nedá sa ňou prikryť. 22 Veď Hospodin povstane ako na vrchu Peracím28,21 Miesto víťazstva Dávida nad Filištíncami. a rozohní sa ako v údolí Gibeón, aby uskutočnil svoje dielo, zvláštne dielo, aby vykonal svoju prácu — nezvyčajnú prácu.28,21 Joz 10,10; 2Sam 5,20; 1Krn 14,11.16

Podobenstvo o roľníkovi

23 Nevysmievajte sa však, aby vám nespevneli putá, lebo som počul o skaze, o tom, čo rozhodol Pán, Hospodin zástupov, nad celou zemou.28,22 Iz 10,22n
24 Dávajte pozor a počúvajte môj hlas, sústreďte sa a počúvajte moju reč! 25 Ak chce oráč siať, či celý deň len orie, brázdi a bráni svoju pôdu? 26 Či nerozhodí kôpor a neroztrúsi rascu, keď vyrovná jej povrch, či nezaseje pšenicu a jačmeň na označené miesto a špaldu k medzi? 27 Správne ho učí, poúča jeho Boh. 28 Veď kôpor sa nemláti mláťačkou ani koleso voza sa nekrúti po rasci, ale prútom sa vytĺka kôpor, palicou rasca. 29 Obilie na chlieb treba pomlieť, veď sa nemôže len donekonečna mlátiť, ak sa naň aj nasmerujú kolesá vozov i kone, nepomelú ho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk