Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Prorokov symbolický čin

1 V roku, keď do Ašdódu prišiel tartan, ktorého ta poslal asýrsky kráľ Sargon, bojoval proti Ašdódu a zmocnil sa ho.
2 V tom čase prehovoril Hospodin prostredníctvom Izaiáša, Amócovho syna, takto: „Choď, vyzleč si vrecovinu z bedier, vyzuj si obuv z nôh!“ On tak urobil a chodil nahý a bosý. 3 Vtedy Hospodin povedal: „Ako môj služobník Izaiáš chodil nahý a bosý tri roky na znamenie a ako predzvesť pre Egypt a Kúš, 4 tak nahých a bosých s odhaleným zadkom odvedie asýrsky kráľ egyptských zajatcov a kúšskych presídlencov, mladíkov i starcov na hanbu Egypta. 5 Vydesia sa a budú sa hanbiť za Kúš, svoju nádej, a za Egypt, svoju ozdobu. 6 Obyvatelia pobrežia v ten deň povedia: ‚Tak sa to skončilo s našou nádejou, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby sme boli oslobodení od asýrskeho kráľa. Akože by sme my sami unikli?‘“