Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

Výrok proti Egyptu

1 Výrok proti Egyptu: Hľa, Hospodin sa nesie na rýchlom oblaku a ide do Egypta. Modly Egypta sa pred ním trasú a srdce Egypta sa v hrudi roztápa.
2 „Popudím Egypťanov medzi sebou, budú bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. 3 Egypt stratí odvahu, prekazím ich plány a prídu sa vyzvedať k modlám, k zaklínačom, vyvolávačom duchov a veštcom. 4 Vydám Egypt do rúk krutých pánov, mocný kráľ bude nad nimi vládnuť,“ znie výrok Pána, Hospodina zástupov. 5 Budú vysušené vody mora, rieka úplne vyschne. 6 Jej prítoky budú páchnuť, rieky Egypta klesnú a vyschnú, šachorie a trstina zvädnú. 7 Pri Níle aj pri ústí Nílu budú pusté miesta, všetok porast Nílu uschne, zmizne, viac ho nebude. 8 Rybári budú žialiť, smútiť budú všetci, čo hádžu udicu do Nílu, tí, čo spúšťajú sieť na vodu, budú chradnúť. 9 Zahanbia sa tí, čo spracúvajú ľan, zblednú tí, čo ho češú a pradú. 10 Zdrvení budú tí, čo ho majú tkať, všetci, čo pracujú za mzdu, budú zarmútení. 11 Aké sú len bláznivé kniežatá Coanu19,11 Tanis, hlavné mesto Hyksósov., ako hlúpo radia múdri radcovia faraóna. Ako môžete vravieť faraónovi: „Som syn mudrcov, syn dávnych kráľov?“19,11 Nm 13,22; Ž 78,12.43; Iz 19,13; 30,4; Ez 30,14; Jdt 1,7-10 12 Kdeže sú tvoji mudrci? Nech ti oznámia a dajú vedieť, ako rozhodol Hospodin zástupov o Egypte. 13 Zbláznili sa kniežatá Coanu, kniežatá Memfisu19,13 Hebr. Nóf. sa dali zviesť, tí, čo boli oporou jeho kmeňov, zavádzajú Egypt. 14 Hospodin zamiešal medzi nich ducha rozvratu, nechajú zblúdiť Egypt vo všetkom jeho konaní, sú ako opilec, ktorý sa tacká v tom, čo vyvrátil. 15 Egyptu sa nepodarí nijaké dielo, či ho vykoná hlava alebo chvost, palmová ratolesť alebo trstina. 16 V ten deň bude Egypt ako ženy; bude sa triasť a báť hroziacej ruky Hospodina zástupov, ktorou sa zaženie proti nemu. 17 Judská krajina bude pre Egypt postrachom; keď ju pred ním niekto čo len spomenie, bude sa báť, pretože Hospodin zástupov takto o ňom rozhodol. 18 V ten deň bude v egyptskej krajine päť miest, ktoré budú hovoriť kanaánskym jazykom a prisahať na Hospodina zástupov; jedno z nich sa bude volať Zničené mesto19,18 V hebr. slovná hračka k egyptskému Mestu Slnka (gr. Heliopolis)..19,18 Jer 12,16 19 V ten deň bude Hospodinov oltár v strede egyptskej krajiny a Hospodinov posvätný stĺp pri jej hranici. 20 Bude znamením a svedectvom Hospodinovi zástupov v egyptskej krajine: Ak budú proti utláčateľom volať k Hospodinovi, pošle im záchrancu, aby ich bránil a vyslobodil.19,20 Sdc 2,16-18 21 Hospodin sa dá poznať Egypťanom. V ten deň Egypťania spoznajú Hospodina a budú mu slúžiť obetami a darmi, dajú Hospodinovi sľuby a splnia ich.19,21 Iz 66,19 22 Hospodin bude biť Egypťanov, bude ich biť, ale ich aj uzdraví. Obrátia sa totiž k Pánovi; nechá sa nimi uprosiť a uzdraví ich.19,22 Oz 6,1 23 V ten deň bude viesť cesta z Egypta do Asýrie, takže Asýrčania budú chodiť do Egypta a Egypťania do Asýrie; Egypťania spolu s Asýrčanmi budú slúžiť Pánovi. 24 V ten deň bude Izrael tretí popri Egypte a Asýrii; budú uprostred zeme požehnaním,19,24-25 Dt 32,43; Rim 15,10 25 ktorým bude žehnať Hospodin zástupov: „Buď požehnaný, môj ľud Egypt, i dielo mojich rúk, Asýria, a moje dedičstvo, Izrael.“