14. kapitola

Pád babylonského kráľa

1 Hospodin sa zmiluje nad Jákobom a znova si vyvolí Izrael a dá im odpočinúť v ich vlastnej krajine. Cudzinci sa k nim pripoja a pridajú sa k Jákobovmu domu.14,1 Iz 56,3; Zach 2,15
2 Národy ich vezmú a privedú na ich miesto. Dom Izraelov si z nich na pôde Hospodina urobí sluhov a slúžky; zajmú tých, čo ich zajali, a budú utláčať svojich utláčateľov.14,2 Iz 49,22; Zach 14,16 3 V deň, keď ti Hospodin dá odpočinúť od únavy, zmätku a ukrutného otroctva, ktorým ťa zotročil, 4 prednesieš túto posmešnú pieseň proti babylonskému kráľovi a povieš: „Pozri, ako skončil tyran, ako sa skončilo násilie!“ 5 Hospodin zlomil prút bezbožníkov a žezlo vladárov, 6 čo zlostne bilo národy neprestajnými údermi, podmaňovalo si v hneve národy neľútostným sužovaním. 7 Oddychuje, odpočíva celá zem, prepuká jasotom. 8 Aj cyprusy a libanonské cédre sa tešia kvôli tebe, od chvíle, čo si padol, hovoria si: „Nepríde k nám už drevorubač.“ 9 Zospodu sa podsvetie14,9 Hebr. šeól. znepokojí kvôli tebe a vyjde ti v ústrety, keď prídeš, kvôli tebe zobudí tiene všetkých mŕtvych mocnárov zeme, zdvihne z trónov všetkých kráľov národov. 10 Títo všetci sa ozvú, prehovoria k tebe: „Aj ty si bez sily ako my, stal si sa nám podobným! 11 Do podsvetia je zvrhnutá tvoja hrdosť za zvuku tvojich hárf. Pod tebou lezie chrobač a červy sú tvojou prikrývkou.“14,11 Ez 32,18n 12 Ako si padla z neba, žiarivá zornička! Zrazený si na zemi, vládca nad národmi! 13 Veď v srdci si si povedal: „Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe14,13 Mýtické sídlo bohov..14,13 Ž 48,3; Ez 28,14; 2Tes 2,4 14 Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k Najvyššiemu.“ 15 Do podsvetia si však zvrhnutý, do najhlbšej jamy. 16 Tí, čo ťa uzrú, obzrú si ťa a pomyslia si o tebe: „Vari toto je ten muž, čo rozbúril zem, zatriasol kráľovstvami, 17 čo svet obrátil na pustatinu, jeho mestá zrúcal a svojich väzňov neprepustil?“ 18 Všetci králi národov bez výnimky spočívajú v sláve, každý vo svojom dome. 19 Ty si však vyhodený zo svojho hrobu ako odporná ratolesť, pokrytá zabitými, prebodnutými mečom, ktorých hodili do kamennej jamy ako pošliapanú mŕtvolu.14,19 Iz 34,3 20 Nepridružíš sa k nim v hrobe, lebo si zničil vlastnú krajinu, svoj vlastný ľud si vyvraždil. Nikdy nik nespomenie potomstvo zločincov. 21 Postavte popravisko jeho synom pre vinu ich otcov, aby nepovstali a nepodmanili si zem a nezaplnili svet mestami.14,21 Ex 20,5; Ez 18,20 22 „Povstanem proti nim,“ znie výrok Hospodina zástupov, „a vyhubím v Babylone meno tých, čo zostali, rod i potomstvo,“ znie výrok Hospodina, 23 „a obrátim ho na príbytok ježov a na mláky vôd a vymetiem ho ničiacou metlou,“ znie výrok Hospodina zástupov.

Pád Asýrie

24 Takto prisahal Hospodin zástupov: „Ako som zamýšľal, tak sa stane a ako som rozhodol, tak aj bude,
25 že zlomím Asýriu v mojej krajine, na mojich vrchoch ju pošliapem, takže sa vzdiali od nich jej jarmo a jej bremeno spadne z ich ramien.“14,25 Jer 30,8 26 Toto je ustanovenie platné pre celú zem a ruka vystretá proti všetkým národom. 27 Hospodin zástupov rozhodol, ktože to prekazí? Jeho ruka je vystretá, ktože ju odvráti?

Výrok proti Filištínsku

28 V roku smrti kráľa Acháza odznel tento výrok:14,28 2Krľ 16,20; 2Krn 28,27
29 „Neteš sa ty, Filištínsko celé, že sa zlomil prút toho, čo ťa bil, lebo z koreňa hada vyjde vretenica a jej plodom bude okrídlený drak.14,29 Jer 47,1 30 Potom budú prvorodení pásť bedárov a chudobní budú sídliť v bezpečí, tvoj koreň však hladom usmrtím a tvojich pozostalých pozabíjam. 31 Kvíľ, brána, plač, mesto, des sa celé Filištínsko, lebo zo severu prichádza dym a nikto neodchádza z jeho šíkov.“ 32 A aká bude odpoveď poslom tohto národa? To, že Hospodin založil Sion a na ňom sa ukryjú biedni jeho ľudu.