Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Proroctvá proti národom

Proroctvo proti Babylonu

1 Proroctvá proti národom
2 Výrok proti Babylonu, ktorý vo videní prijal Izaiáš, Amócov syn. 3 Na pustom vrchu zdvihnite zástavu, hlasno na nich volajte, mávajte rukou, nech vojdú bránami kniežat. 4 Ja som vydal rozkaz svojim zasvätencom a pre svoj hnev som zavolal svojich hrdinov, ktorí jasajú nad mojou velebou. 5 Hukot na vrchoch ako od množstva ľudu, hrmot kráľovstiev zhromaždených národov. To Hospodin zástupov robí prehliadku šíku pripraveného do boja. 6 Prichádzajú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Hospodin a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. 7 Kvíľte, lebo blízko je Hospodinov deň, lebo príde ako skaza od Všemohúceho. 8 Preto sklesnú všetky ruky a ochabne každé ľudské srdce. 9 Preľaknú sa, zachvátia ich kŕče a bolesti, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú pozerať jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom. 10 Hľa, deň Hospodina prichádza, ukrutný, s hrôzou a rozpáleným hnevom, aby urobil zo zeme zborenisko a jej hriešnikov z nej vyhubil! 11 Pretože hviezdy nebies a ich súhvezdia nevydajú svetlo, slnko sa zatmie pri východe a mesiac sa nezaskvie svetlom. 12 Potrestám vo svete zločin a na zločincoch ich vinu. Urobím koniec nadutosti pyšných a pokorím hrdosť násilníkov. 13 Človeka urobím vzácnejším ako rýdze zlato a ľudí sťa zlato z Ofíru. 14 Preto zatrasiem nebesami a zem sa pohne zo svojho miesta pre rozhorčenosť Hospodina zástupov v deň, keď vzplanie jeho hnev. 15 Vtedy sa každý vráti k vlastnému národu ako splašená gazela a ako ovce, ktoré nik nestráži, a každý bude bežať do svojej krajiny. 16 Každý, koho dopadnú, bude prebodnutý a každý, koho dochytia, padne mečom. 17 Pred ich očami im rozdrvia deti, vyplienia im domy a znásilnia ženy. 18 Hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si necenia striebro a v zlate nemajú záľubu. 19 Ich kuše rozdrvia mladíkov a nezľutujú sa nad plodom života, ich oko sa nezmiluje nad deťmi. 20 Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejcov, pochodí, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru. 21 Neobývaný bude navždy, neosídlený po všetky pokolenia; Arab si tam nepostaví stan a pastieri sa tam neusídlia. 22 Bude tam sídliť púštna zver, ich domy zaplnia sovy; budú sa tam zdržiavať pštrosy a besy tam budú poskakovať.