Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

Mesiášske kráľovstvo

1 Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok.11,1 Iz 4,2; Rim 15,12; Zj 22,16
2 Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne.11,2 Jn 1,32-34 3 V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, 4 ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v krajine. Palicou svojich úst bude biť násilníkov, dychom svojich pier usmrtí bezbožníka.11,4 2Tes 2,8 5 Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. 6 Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa. Teliatko, levíča a vykŕmený vôl budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať.11,6 Iz 65,25; Oz 2,20 7 Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mláďatá budú spolu polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl. 8 Nemluvňa sa bude hrať nad dierou zmije a bábätko rukou siahne do diery vretenice. 9 Nikde na mojom svätom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more napĺňa vodami.11,9 Jer 31,34 10 V ten deň začnú prúdiť národy ku koreňu Izaja, ktorý sa týči ako zástava pre národy a jeho príbytok sa stane slávnym.11,10 Rim 15,12 11 V ten deň Pán opäť pozdvihne ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostal v Asýrii a Egypte, v Patróse a Kúši, v Eláme a Šinári, v Chamáte a na ostrovoch mora.11,11-13 Ez 37,21n 12 Vztýči zástavu pre národy, zhromaždí rozohnaných z Izraela a roztrúsených z Judska pozbiera zo štyroch svetových strán. 13 Pominie žiarlivosť Efrajima, nepriatelia Judska budú vyhubení, Efrajim nebude žiarliť na Judsko a Judsko nebude utláčať Efrajim. 14 Vrhnú sa na plecia Filištíncov na západe, spolu olúpia synov Východu; Edóm a Moábsko budú ziskom ich rúk a synovia Ammóna ich budú poslúchať. 15 Hospodin vysuší záliv egyptského mora, zaženie sa rukou proti Eufratu a svojím horúcim vetrom ho rozbije na sedem potokov, takže ho bude možné prejsť v sandáloch.11,15 Ex 14,29 16 Takú cestu bude mať zvyšok jeho ľudu, čo zostane v Asýrii, akú mal Izrael, keď vychádzal z Egypta.