Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Mesiášske kráľovstvo

1 Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok.
2 Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. 3 V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, 4 ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v krajine. Palicou svojich úst bude biť násilníkov, dychom svojich pier usmrtí bezbožníka. 5 Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. 6 Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa. Teliatko, levíča a vykŕmený vôl budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať. 7 Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mláďatá budú spolu polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl. 8 Nemluvňa sa bude hrať nad dierou zmije a bábätko rukou siahne do diery vretenice. 9 Nikde na mojom svätom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more napĺňa vodami. 10 V ten deň začnú prúdiť národy ku koreňu Izaja, ktorý sa týči ako zástava pre národy a jeho príbytok sa stane slávnym. 11 V ten deň Pán opäť pozdvihne ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostal v Asýrii a Egypte, v Patróse a Kúši, v Eláme a Šinári, v Chamáte a na ostrovoch mora. 12 Vztýči zástavu pre národy, zhromaždí rozohnaných z Izraela a roztrúsených z Judska pozbiera zo štyroch svetových strán. 13 Pominie žiarlivosť Efrajima, nepriatelia Judska budú vyhubení, Efrajim nebude žiarliť na Judsko a Judsko nebude utláčať Efrajim. 14 Vrhnú sa na plecia Filištíncov na západe, spolu olúpia synov Východu; Edóm a Moábsko budú ziskom ich rúk a synovia Ammóna ich budú poslúchať. 15 Hospodin vysuší záliv egyptského mora, zaženie sa rukou proti Eufratu a svojím horúcim vetrom ho rozbije na sedem potokov, takže ho bude možné prejsť v sandáloch. 16 Takú cestu bude mať zvyšok jeho ľudu, čo zostane v Asýrii, akú mal Izrael, keď vychádzal z Egypta.