Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Beda tým, čo ustanovujú nespravodlivé zákony, a pisárom, ktorí horlivo vypisujú rozkazy utláčať, 2 aby úbožiakom odopreli prístup k súdu a biednych môjho ľudu obrali o právo, aby sa vdovy stali ich korisťou a mohli olúpiť siroty.10,2 Ex 22,21; Dt 24,17; Prís 22,22 3 Čo však urobíte v deň trestu a pri skaze, čo príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a komu zanecháte svoje bohatstvo? 4 Nič iné im nezostáva, len sa zohnúť medzi väzňami alebo padnúť medzi zabitých. Napriek tomu všetkému sa však neodvracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vystretá.

Hrozba Asýrii

5 Beda Asýrii, ktorá je palicou môjho hnevu, ten prút v jej rukách — to je môj hnev.10,5 Mich 7,11-13
6 Posielam ju na bezbožný národ, proti môjmu ľudu, na ktorý sa hnevám a prikazujem jej, aby ho ukoristila ako korisť a ulúpila ako lup, aby ho pošliapala ako blato na uliciach. 7 No Asýria tak neuvažuje, jej srdce tak nerozmýšľa, ale zamýšľa zničiť a vyhubiť nemálo národov. 8 Lebo hovorí: „Nie sú všetky moje kniežatá dovedna kráľmi? 9 Nie je Kalno ako Karkemiš? Nie je Chamát ako Arpád? Nie je Samária ako Damask?“ 10 Ak zasiahla moja ruka kráľovstvá bôžikov, hoci mali viac modiel ako Jeruzalem a Samária,10,10-11 2Krľ 18,33-35 11 ako som urobil Samárii a jej modlám, či tak neurobím Jeruzalemu a jeho modlám? 12 Keď Pán dokončí celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, potrestá pyšný výplod srdca asýrskeho kráľa a povýšenecký pohľad jeho očí.10,12 Iz 37,36 13 Pretože povedala: „Konala som silou svojej ruky a svojou múdrosťou, lebo som rozumná. Odstránila som hranice ich národov, ukoristila som ich poklady a ako krutovládca som zvrhla tých, čo sedeli na tróne. 14 Moja ruka našla bohatstvá národov ako hniezdo a ako sa rabujú opustené vajcia, tak som vyrabovala celú krajinu. Nebolo toho, čo by zatrepotal krídlami, otvoril zobák a zapišťal.“ 15 Môže sa sekera povyšovať nad toho, kto ňou rúbe, a píla vyvyšovať nad toho, kto ju ťahá? Ako keby palica hýbala tými, čo ju dvíhajú, a prút dvíhal toho, kto nie je drevom!10,15 Iz 10,5 16 Preto Pán, Hospodin zástupov, zošle chradnutie na jej vypasených a pod jej slávou bude blčať oheň ako požiar. 17 Svetlo Izraela bude ohňom a jeho Svätý bude plameňom, bude horieť a za jediný deň strávi jej tŕnie a bodľač 10,17 Dt 4,24; Heb 12,29 18 aj slávu jej lesa a ovocného sadu, počnúc dušou a končiac telom, ako keď chorý chradne. 19 Zvyšok stromov z jej lesa bude počtom taký, že ho spočíta aj dieťa. 20 V ten deň sa zvyšok Izraela a zachránení z Jákobovho domu už nebudú opierať o toho, čo ich bije, ale budú sa verne opierať o Hospodina, Svätého Izraela.10,20-21 Iz 1,9 21 Zvyšok sa vráti, zvyšok Jákobov k mocnému Bohu. 22 Aj keby bolo tvojho ľudu, Izrael, ako morského piesku, len zvyšok z neho sa vráti. Záhuba je stanovená, preteká spravodlivosť.10,22 Rim 9,27 23 Stanovenú záhubu totiž vykoná Pán, Hospodin zástupov, uprostred celej zeme.10,23 Iz 28,22 24 Preto takto hovorí Pán, Hospodin zástupov: „Ľud môj, čo bývaš na Sione, neboj sa Asýrie. Bije ťa palicou a prút dvíha na teba, ako to bolo v Egypte. 25 Lebo už len chvíľu a môj veľký hnev ustane, no dovtedy ich môj hnev úplne zničí.“ 26 Hospodin zástupov vzbudí proti nej svoj bič, ako keď bil Midjánčanov pri skale Oréb a svoju palicu pozdvihne nad more, ako to bolo v Egypte.10,26 Ex 14,26n; Sdc 7,25; Ž 83,10 27 V ten deň ti spadne z ramien jej bremeno a jej jarmo z tvojej šije — sňaté jarmo ustúpi blahobytu.

Postup asýrskeho vojska

28 Ide na Ajjat, prechádza cez Migrón, v Michmáse si necháva výzbroj,
29 prechádza cez priesmyk, v Gebe strávi noc. Ráma sa trasie, Šaulova Gibea je na úteku. 30 Krič z celého hrdla, dcéra Gallímu! Počúvaj, Lajša! Odpovedz jej, Anatót! 31 Madmena uteká, obyvatelia Gebímu unikajú do bezpečia. 32 Ešte dnes zastane v Nóbe, pohrozí rukou vrchu dcéry Siona, pahorku Jeruzalema.10,32 1Sam 21,2; Mich 1,13 33 Hľa, Pán, Hospodin zástupov, zhadzuje konáre násilím; čo má vysoký vzrast, je stínané, čo je vyvýšené, zníži sa. 34 Lesnú húštinu postína sekerou a Libanon vo svojej nádhere padne.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk