10. kapitola

1 Beda tým, čo ustanovujú nespravodlivé zákony, a pisárom, ktorí horlivo vypisujú rozkazy utláčať, 2 aby úbožiakom odopreli prístup k súdu a biednych môjho ľudu obrali o právo, aby sa vdovy stali ich korisťou a mohli olúpiť siroty.10,2 Ex 22,21; Dt 24,17; Prís 22,22 3 Čo však urobíte v deň trestu a pri skaze, čo príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a komu zanecháte svoje bohatstvo? 4 Nič iné im nezostáva, len sa zohnúť medzi väzňami alebo padnúť medzi zabitých. Napriek tomu všetkému sa však neodvracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vystretá.

Hrozba Asýrii

5 Beda Asýrii, ktorá je palicou môjho hnevu, ten prút v jej rukách — to je môj hnev.10,5 Mich 7,11-13
6 Posielam ju na bezbožný národ, proti môjmu ľudu, na ktorý sa hnevám a prikazujem jej, aby ho ukoristila ako korisť a ulúpila ako lup, aby ho pošliapala ako blato na uliciach. 7 No Asýria tak neuvažuje, jej srdce tak nerozmýšľa, ale zamýšľa zničiť a vyhubiť nemálo národov. 8 Lebo hovorí: „Nie sú všetky moje kniežatá dovedna kráľmi? 9 Nie je Kalno ako Karkemiš? Nie je Chamát ako Arpád? Nie je Samária ako Damask?“ 10 Ak zasiahla moja ruka kráľovstvá bôžikov, hoci mali viac modiel ako Jeruzalem a Samária,10,10-11 2Krľ 18,33-35 11 ako som urobil Samárii a jej modlám, či tak neurobím Jeruzalemu a jeho modlám? 12 Keď Pán dokončí celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, potrestá pyšný výplod srdca asýrskeho kráľa a povýšenecký pohľad jeho očí.10,12 Iz 37,36 13 Pretože povedala: „Konala som silou svojej ruky a svojou múdrosťou, lebo som rozumná. Odstránila som hranice ich národov, ukoristila som ich poklady a ako krutovládca som zvrhla tých, čo sedeli na tróne. 14 Moja ruka našla bohatstvá národov ako hniezdo a ako sa rabujú opustené vajcia, tak som vyrabovala celú krajinu. Nebolo toho, čo by zatrepotal krídlami, otvoril zobák a zapišťal.“ 15 Môže sa sekera povyšovať nad toho, kto ňou rúbe, a píla vyvyšovať nad toho, kto ju ťahá? Ako keby palica hýbala tými, čo ju dvíhajú, a prút dvíhal toho, kto nie je drevom!10,15 Iz 10,5 16 Preto Pán, Hospodin zástupov, zošle chradnutie na jej vypasených a pod jej slávou bude blčať oheň ako požiar. 17 Svetlo Izraela bude ohňom a jeho Svätý bude plameňom, bude horieť a za jediný deň strávi jej tŕnie a bodľač 10,17 Dt 4,24; Heb 12,29 18 aj slávu jej lesa a ovocného sadu, počnúc dušou a končiac telom, ako keď chorý chradne. 19 Zvyšok stromov z jej lesa bude počtom taký, že ho spočíta aj dieťa. 20 V ten deň sa zvyšok Izraela a zachránení z Jákobovho domu už nebudú opierať o toho, čo ich bije, ale budú sa verne opierať o Hospodina, Svätého Izraela.10,20-21 Iz 1,9 21 Zvyšok sa vráti, zvyšok Jákobov k mocnému Bohu. 22 Aj keby bolo tvojho ľudu, Izrael, ako morského piesku, len zvyšok z neho sa vráti. Záhuba je stanovená, preteká spravodlivosť.10,22 Rim 9,27 23 Stanovenú záhubu totiž vykoná Pán, Hospodin zástupov, uprostred celej zeme.10,23 Iz 28,22 24 Preto takto hovorí Pán, Hospodin zástupov: „Ľud môj, čo bývaš na Sione, neboj sa Asýrie. Bije ťa palicou a prút dvíha na teba, ako to bolo v Egypte. 25 Lebo už len chvíľu a môj veľký hnev ustane, no dovtedy ich môj hnev úplne zničí.“ 26 Hospodin zástupov vzbudí proti nej svoj bič, ako keď bil Midjánčanov pri skale Oréb a svoju palicu pozdvihne nad more, ako to bolo v Egypte.10,26 Ex 14,26n; Sdc 7,25; Ž 83,10 27 V ten deň ti spadne z ramien jej bremeno a jej jarmo z tvojej šije — sňaté jarmo ustúpi blahobytu.

Postup asýrskeho vojska

28 Ide na Ajjat, prechádza cez Migrón, v Michmáse si necháva výzbroj,
29 prechádza cez priesmyk, v Gebe strávi noc. Ráma sa trasie, Šaulova Gibea je na úteku. 30 Krič z celého hrdla, dcéra Gallímu! Počúvaj, Lajša! Odpovedz jej, Anatót! 31 Madmena uteká, obyvatelia Gebímu unikajú do bezpečia. 32 Ešte dnes zastane v Nóbe, pohrozí rukou vrchu dcéry Siona, pahorku Jeruzalema.10,32 1Sam 21,2; Mich 1,13 33 Hľa, Pán, Hospodin zástupov, zhadzuje konáre násilím; čo má vysoký vzrast, je stínané, čo je vyvýšené, zníži sa. 34 Lesnú húštinu postína sekerou a Libanon vo svojej nádhere padne.