Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

1 Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, pokým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. 2 Veď aj nám sa zvestovalo evanjelium rovnako ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo aj keď ho počuli, vierou s ním nezrástli.4,2 1Kor 10,1-13 3 Preto do odpočinku vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal: A tak som vo svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho odpočinku, hoci jeho diela boli dokonané od stvorenia sveta,4,3 Ž 95,11 4 lebo kdesi sa hovorí o siedmom dni takto: Na siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich prác.4,4 Gn 2,2 5 A tu zasa: Nevojdú do môjho odpočinku.4,5 Nm 14,30; Ž 95,11 6 Ak teda trvá možnosť, aby doň niektorí vošli, a pretože tí, ktorým sa evanjelium zvestovalo ako prvým, pre neposlušnosť nevošli, 7 Boh znova určuje iné dnes, keď po toľkom čase hovorí ústami Dávida, ako už bolo povedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.4,7 Ž 95,7-8 8 Veď keby ich bol Jozua voviedol do odpočinku, nebol by už potom hovoril o inom dni.4,8 Dt 31,7; Joz 22,4 9 A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud; 10 lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich.4,10 Gn 2,2; Zj 14,13 11 Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. 12 Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.4,12 Iz 49,2; Jer 23,29; Ef 6,17; Zj 1,16 13 A nieto tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.4,13 Jób 34,21-22; Múd 1,6

Ježiš — pravý veľkňaz

14 Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania.4,14 Heb 2,17; 3,1; 5,5; 6,20; 7,26; 8,1; 9,11
15 Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu.4,15 Mt 4,1-11; 26,41; Lk 22,28; Jn 8,46; 2Kor 5,15; Heb 2,18; 5,2 16 Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.4,16 Rim 5,2; Ef 2,18; 3,12; Heb 10,22; 1Jn 3,21