2. kapitola

Veľká spása

1 Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru.2,1 2Pt 3,17
2 Veď ak už slovo povedané skrze anjelov bolo záväzné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu,2,2 Sk 7,38.53; Ga 3,19 3 ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli?2,3 Mt 4,17; Mk 1,14; Lk 1,2; Heb 10,29; 12,25 4 Boh pritom potvrdzoval svedectvo znameniami, zázrakmi i rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle.2,4 Mk 16,20; Sk 1,8; 1Kor 12,4.11; 2Kor 12,12

Ježiš, pôvodca spásy

5 Veď Pán budúci svet, o ktorom hovoríme, nepodriadil anjelom.2,5-8 Ž 8,5-7
6 Tak o tom ktosi kdesi svedčí: Čo je človek, že naňho pamätáš, alebo syn človeka, že oňho dbáš? 7 Postavil si ho o niečo nižšie, ako sú anjeli, potom si ho ovenčil slávou a cťou 8 a všetko si mu položil pod nohy. Keď mu totiž podriadil všetko, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko.2,8 1Kor 15,25-27; Ef 1,20-23 9 Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie ako sú anjeli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého.2,9 Mt 16,28; Flp 2,6-11 10 Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko a ktorý priviedol mnoho synov do slávy, cez utrpenie zdokonalil pôvodcu ich spásy.2,10 Jn 1,3; Rim 11,36; 1Kor 8,6; Kol 1,16; Heb 5,8-9; 12,2 11 Veď aj ten, kto posväcuje, ako aj tí, čo sú posväcovaní, pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí nazvať ich bratmi,2,11 Mt 25,40; Jn 17,19 12 keď hovorí: Tvoje meno budem ohlasovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia ťa budem ospevovať.2,12 Ž 22,23 13 A znova: Ja budem v neho dúfať. A zasa: Hľa, ja i moje deti, ktoré mi dal Boh.2,13 2Sam 22,3; Iz 8,17n 14 Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla,2,14 Jn 12,31; 1Kor 15,55; 2Tim 1,10; Zj 12,10; 21,6 15 aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou.2,15 Lk 1,74 16 Veď sa neujíma anjelov, ale Abrahámovho potomstva.2,16 Iz 41,8-9; Ga 3,7.9 17 Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu.2,17 Rim 8,3.29; Flp 2,7; 1Jn 2,2; 4,10 18 A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný2,18 Alt. trpel pri pokúšaní., môže pomáhať tým, čo sú skúšaní.2,18 Heb 4,15