Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Služba lásky, vernosti, poslušnosti

1 Bratská láska nech trvá.13,1 Rim 12,10
2 Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli.13,2 Gn 18,3; 19,1-3; Rim 12,13 3 Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi uväznení, pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele.13,3 Mt 25,36; Heb 10,34 4 Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh.13,4 Ef 5,5; 1Tes 4,3-8 5 Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.13,5 Dt 31,8; Joz 1,5; Mt 6,24-25; 1Tim 6,6.10 6 Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek?13,6 Ž 27,1-3; 118,6; Rim 8,31.39 7 Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo, dôkladne pozorujte, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru.13,7 1Kor 4,16; Heb 6,12 8 Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. 9 Nenechajte sa unášať rozličnými a cudzími náukami, pretože je dobré upevňovať srdce milosťou, nie zachovávaním predpisov o pokrmoch, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi riadili13,9 Alt. pretože je dobré posilňovať srdce milosťou, nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí z nich žili..13,9 1Kor 8,8; Ef 4,14; Heb 9,10 10 Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia stanu. 11 Veď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy do svätyne, spaľujú mimo tábora.13,11 Lv 16,27 12 Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvätil ľud svojou krvou.13,12 Jn 19,17 13 Vyjdime teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu.13,13 Mt 5,11; Heb 11,26; 12,2 14 Veď tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce.13,14 Flp 3,20; Heb 11,10.16; 12,22 15 Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno.13,15 2Krn 29,31; Ž 50,14.23; Iz 57,19; Oz 14,3; Ef 5,20 16 Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu.13,16 2Kor 9,1-11; Flp 4,18 17 Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie so vzdychaním, lebo to by vám neprospelo.13,17 Ez 3,17-19; Lk 16,2; 1Tes 5,12-13 18 Modlite sa za nás. Sme presvedčení, že máme čisté svedomie. Veď vo všetkom si chceme dobre počínať.13,18 Sk 13,1; Rim 15,30; Ef 6,18-19; 1Tes 5,25; 2Tes 3,1 19 Tým viac vás však osobitne prosím o vaše modlitby, aby som sa čím skôr mohol k vám vrátiť.13,19 Flm 22

Modlitba a požehnanie

20 A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša,13,20 Iz 63,11; Ez 37,26; Zach 9,11; Jn 10,11; Rim 15,33; 1Pt 5,4
21 nech vás zdokonalí v každom dobre13,21 Var. v každom dobrom skutku., aby ste plnili jeho vôľu, a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.13,21 Ga 1,5; Flp 2,13 22 Prosím vás, bratia, zneste tieto slová povzbudenia. Veď som vám napísal iba krátko.13,22 1Pt 5,12 23 Vedzte, že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. Ak príde skôr, navštívim vás spolu s ním.13,23 Sk 16,1; 1Kor 4,17 24 Pozdravte všetkých tých, čo vás vedú, a všetkých svätých. Pozdravujú vás bratia z Itálie. 25 Milosť nech je s vami všetkými!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk