Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Služba lásky, vernosti, poslušnosti

1 Bratská láska nech trvá.13,1 Rim 12,10
2 Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli.13,2 Gn 18,3; 19,1-3; Rim 12,13 3 Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi uväznení, pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele.13,3 Mt 25,36; Heb 10,34 4 Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh.13,4 Ef 5,5; 1Tes 4,3-8 5 Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.13,5 Dt 31,8; Joz 1,5; Mt 6,24-25; 1Tim 6,6.10 6 Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek?13,6 Ž 27,1-3; 118,6; Rim 8,31.39 7 Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo, dôkladne pozorujte, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru.13,7 1Kor 4,16; Heb 6,12 8 Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. 9 Nenechajte sa unášať rozličnými a cudzími náukami, pretože je dobré upevňovať srdce milosťou, nie zachovávaním predpisov o pokrmoch, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi riadili13,9 Alt. pretože je dobré posilňovať srdce milosťou, nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí z nich žili..13,9 1Kor 8,8; Ef 4,14; Heb 9,10 10 Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia stanu. 11 Veď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy do svätyne, spaľujú mimo tábora.13,11 Lv 16,27 12 Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvätil ľud svojou krvou.13,12 Jn 19,17 13 Vyjdime teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu.13,13 Mt 5,11; Heb 11,26; 12,2 14 Veď tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce.13,14 Flp 3,20; Heb 11,10.16; 12,22 15 Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno.13,15 2Krn 29,31; Ž 50,14.23; Iz 57,19; Oz 14,3; Ef 5,20 16 Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu.13,16 2Kor 9,1-11; Flp 4,18 17 Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie so vzdychaním, lebo to by vám neprospelo.13,17 Ez 3,17-19; Lk 16,2; 1Tes 5,12-13 18 Modlite sa za nás. Sme presvedčení, že máme čisté svedomie. Veď vo všetkom si chceme dobre počínať.13,18 Sk 13,1; Rim 15,30; Ef 6,18-19; 1Tes 5,25; 2Tes 3,1 19 Tým viac vás však osobitne prosím o vaše modlitby, aby som sa čím skôr mohol k vám vrátiť.13,19 Flm 22

Modlitba a požehnanie

20 A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša,13,20 Iz 63,11; Ez 37,26; Zach 9,11; Jn 10,11; Rim 15,33; 1Pt 5,4
21 nech vás zdokonalí v každom dobre13,21 Var. v každom dobrom skutku., aby ste plnili jeho vôľu, a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.13,21 Ga 1,5; Flp 2,13 22 Prosím vás, bratia, zneste tieto slová povzbudenia. Veď som vám napísal iba krátko.13,22 1Pt 5,12 23 Vedzte, že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. Ak príde skôr, navštívim vás spolu s ním.13,23 Sk 16,1; 1Kor 4,17 24 Pozdravte všetkých tých, čo vás vedú, a všetkých svätých. Pozdravujú vás bratia z Itálie. 25 Milosť nech je s vami všetkými!