Dve percentá (2 %)

11. kapitola

Viera

1 Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme,11,1 Rim 8,25; 1Kor 2,9; 2Kor 4,18; Heb 3,14
2 lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo11,2 Od Boha..11,2 Heb 11,39 3 Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné.11,3 Gn 1,1-31; Ž 33,6; Rim 1,20; 4,17; 2Pt 3,5 4 Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, a Boh vydal o jeho daroch svedectvo; a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí.11,4 Gn 4,4; Mt 23,35; Heb 12,24 5 Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť, a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu.11,5 Gn 5,24; Múd 4,10; Sir 44,16 6 Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú.11,6 Heb 10,35 7 Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery.11,7 Gn 6,8-22; Rim 3,22; 1Pt 3,20; 2Pt 2,5 8 Vo viere Abrahám poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide.11,8 Gn 12,1.4; Ž 37,29; Rim 4,9-13 9 Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia.11,9 Gn 23,4; 26,3; 35,12; Sk 7,2-8; Heb 6,17 10 Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh.11,10 Heb 13,14; Zj 21,2.10-27 11 Vo viere aj neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo pokladala za verného toho, čo jej dal prisľúbenie.11,11 Gn 17,19; 18,10-14; 21,2; Heb 10,23 12 A tak z jedného muža, ktorého sila odumrela, sa narodilo také množstvo potomkov, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať.11,12 Gn 15,5; 22,17; 32,13; Ex 32,13; Dt 1,10; 10,22; Dan 3,36 gr. 13 Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi.11,13 Gn 23,4; 47,9; 49,18; 1Krn 29,15; Ž 39,13; 2Kor 5,6; 1Pt 2,11 14 Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. 15 Keby totiž mysleli na tú, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. 16 Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto.11,16 Ex 3,6; Mt 22,32; Jn 14,2; 2Kor 5,1; Flp 3,20; Heb 2,11 17 Vo viere Abrahám obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia11,17 Gn 22,1-19; Jn 3,16; Jk 2,21-22 18 a ktorému bolo povedané: Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.11,18 Gn 21,12; Rim 9,7 19 Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz vzkriesenia.11,19 Rim 4,16-22 20 Vo viere Izák požehnal Jákoba a Ezáva v pohľade do budúcnosti.11,20 Gn 27,27-39 21 Vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice.11,21 Gn 48,15-20 22 Vo viere Jozef, keď zomieral, hovoril o odchode synov Izraela a pripomenul im, čo majú urobiť s jeho kosťami.11,22 Gn 50,24 23 Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne, a nebáli sa kráľovho rozkazu.11,23 Ex 2,2 24 Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry.11,24 Ex 2,11 25 Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu,11,25 Ž 84,11 26 a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu.11,26 Heb 13,13 27 Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, akoby videl Neviditeľného.11,27 Ex 2,15; 12,51 28 Vo viere slávil Paschu11,28 T. j. Veľkú noc, resp. veľkonočného baránka. a pokropil dvere krvou baránka, aby sa zhubca nedotkol prvorodených.11,28 Ex 12,21-30 29 Vo viere prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli pohltení vlnami.11,29 Ex 14,22-27 30 Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní.11,30 Joz 6,12-21 31 Pre vieru neviestka Ráchab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov.11,31 Joz 2,3-21; Jk 2,25 32 A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, aby som ešte rozprával o Gideónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokoch,11,32 Sdc 4,6; 6,11; 11,29; 13,24; 1Sam 3,4; 16,13 33 ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy,11,33 Sdc 14,6-7; 1Sam 17,34-36; Dan 6,1-27 34 uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov.11,34 Sdc 7,19-22; 14,16; Dan 3,23-25 35 Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli niečo lepšie, totiž vzkriesenie.11,35 1Krľ 17,23; 2Mak 6,18–7,42 36 Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovy a väzenia.11,36 1Krľ 22,24.27; 2Krn 18,25-26; Jer 20,2; 37,15 37 Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali ostrím meča, chodili v ovčích a kozích kožiach, trpeli núdzu, útlak a príkorie.11,37 1Krľ 21,13; 2Krn 24,21; Mt 23,35-37; Jk 5,10 38 Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách.11,38 1Krľ 19,4 39 A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie prisľúbenia,11,39-40 Heb 11,13 40 lebo Boh pre nás zamýšľal niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás.11,40 Zj 6,11