Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

1 Zákon je len tieňom budúcich dobier, a nie vlastným obrazom vecí, preto nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú.10,1 Kol 2,17; Heb 8,5; 9,9 2 Vari by ich neprestali prinášať, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli raz navždy očistení a necítili by už vo svedomí, že majú hriechy? 3 Ale práve nimi sa z roka na rok pripomínajú hriechy.10,3 Lv 16,21 4 Je predsa nemožné, aby krv býkov a capov odstraňovala hriechy.10,4 Iz 1,11-13; Heb 9,12-14 5 A preto keď Kristus prichádza na svet, hovorí: Obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo.10,5-9 Ž 40,7-9; Mt 9,13 6 Spaľované obety ani obety za hriech sa ti nepáčili. 7 Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam, vo zvitku knihy je o mne napísané, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. 8 Najprv hovorí: Obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili — a tie sa predsa prinášajú podľa Zákona. 9 Vtedy povedal: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé.10,9 Mt 6,10 10 V tejto vôli sme raz navždy posvätení obetou tela Ježiša Krista.10,10 Ex 29,38; Heb 9,28 11 Každý kňaz stojí a koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. 12 No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha.10,12 Ž 110,1; Heb 9,25 13 Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy.10,13 Ž 110,1; Mt 22,44; Sk 2,33 14 Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.10,14 Jn 17,19; Heb 9,28 15 Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí: 16 Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle;10,16-17 Jer 31,33n; Heb 8,10-12 17 a na ich hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem. 18 Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obety za hriech.

Povzbudenie a varovanie

19 Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne,10,19 Jn 10,9; Heb 4,16; 6,19; 1Jn 2,28
20 po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo,10,20 Mt 27,51; Jn 14,6 21 a keď máme veľkého kňaza nad Božím domom,10,21 Zach 6,11-13; Heb 4,14 22 pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou.10,22 Ez 36,25; Ef 5,26; 1Tim 3,9; Heb 4,16; 9,14 23 Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný.10,23 Heb 3,6; 4,14 24 Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.10,24 Heb 13,1 25 Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.10,25 1Kor 1,8; Heb 3,13 26 Veď ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme prijali poznanie pravdy, niet už viac obety za hriechy,10,26 Heb 6,4-8; 2Pt 2,21-22 27 ale iba hrozné očakávanie súdu a žeravý oheň, ktorý strávi odporcov.10,27 Iz 26,11; Ez 36,5; Sof 1,18 28 Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov.10,28 Nm 35,3; Dt 17,6; Mt 18,16; Jn 8,17 29 Uvážte, o čo horší trest si zaslúži ten, čo pošliape Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvätený, a potupí Ducha milosti.10,29 Ex 24,8; Mt 26,28; 1Kor 11,27 30 Veď poznáme toho, kto povedal: Mne patrí pomsta, ja sa odplatím. A ďalej: Pán bude súdiť svoj ľud.10,30 Dt 32,35-36; Ž 135,14; Rim 12,19 31 Hrozné je padnúť do rúk živého Boha.10,31 Mt 10,28 32 Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach.10,32 Ga 3,4; Flp 1,29; Heb 4,10 33 Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté.10,33 Lk 23,48; 1Kor 4,9; Flp 4,14 34 Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok.10,34 Mt 5,12; 6,20; 13,44; Heb 13,3 35 Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. 36 Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie.10,36 Lk 8,15; 21,19; Jk 5,7 37 Veď už len celkom krátky čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať.10,37 Iz 26,20; Hab 2,3; Ag 2,6; Lk 21,28; Jk 5,8; 2Pt 3,9; Zj 22,12 38 Avšak môj spravodlivý z viery bude žiť,10,38 Alt. Avšak môj spravodlivý bude žiť z viery. ale kto odpadne, v tom nebude mať moja duša zaľúbenie.10,38 Rim 1,17; Ga 3,11 39 My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube, ale ľudia viery k zachovaniu duše.