Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

1 Zákon je len tieňom budúcich dobier, a nie vlastným obrazom vecí, preto nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú.10,1 Kol 2,17; Heb 8,5; 9,9 2 Vari by ich neprestali prinášať, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli raz navždy očistení a necítili by už vo svedomí, že majú hriechy? 3 Ale práve nimi sa z roka na rok pripomínajú hriechy.10,3 Lv 16,21 4 Je predsa nemožné, aby krv býkov a capov odstraňovala hriechy.10,4 Iz 1,11-13; Heb 9,12-14 5 A preto keď Kristus prichádza na svet, hovorí: Obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo.10,5-9 Ž 40,7-9; Mt 9,13 6 Spaľované obety ani obety za hriech sa ti nepáčili. 7 Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam, vo zvitku knihy je o mne napísané, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. 8 Najprv hovorí: Obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili — a tie sa predsa prinášajú podľa Zákona. 9 Vtedy povedal: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé.10,9 Mt 6,10 10 V tejto vôli sme raz navždy posvätení obetou tela Ježiša Krista.10,10 Ex 29,38; Heb 9,28 11 Každý kňaz stojí a koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. 12 No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha.10,12 Ž 110,1; Heb 9,25 13 Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy.10,13 Ž 110,1; Mt 22,44; Sk 2,33 14 Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.10,14 Jn 17,19; Heb 9,28 15 Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí: 16 Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle;10,16-17 Jer 31,33n; Heb 8,10-12 17 a na ich hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem. 18 Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obety za hriech.

Povzbudenie a varovanie

19 Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne,10,19 Jn 10,9; Heb 4,16; 6,19; 1Jn 2,28
20 po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo,10,20 Mt 27,51; Jn 14,6 21 a keď máme veľkého kňaza nad Božím domom,10,21 Zach 6,11-13; Heb 4,14 22 pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou.10,22 Ez 36,25; Ef 5,26; 1Tim 3,9; Heb 4,16; 9,14 23 Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný.10,23 Heb 3,6; 4,14 24 Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.10,24 Heb 13,1 25 Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.10,25 1Kor 1,8; Heb 3,13 26 Veď ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme prijali poznanie pravdy, niet už viac obety za hriechy,10,26 Heb 6,4-8; 2Pt 2,21-22 27 ale iba hrozné očakávanie súdu a žeravý oheň, ktorý strávi odporcov.10,27 Iz 26,11; Ez 36,5; Sof 1,18 28 Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov.10,28 Nm 35,3; Dt 17,6; Mt 18,16; Jn 8,17 29 Uvážte, o čo horší trest si zaslúži ten, čo pošliape Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvätený, a potupí Ducha milosti.10,29 Ex 24,8; Mt 26,28; 1Kor 11,27 30 Veď poznáme toho, kto povedal: Mne patrí pomsta, ja sa odplatím. A ďalej: Pán bude súdiť svoj ľud.10,30 Dt 32,35-36; Ž 135,14; Rim 12,19 31 Hrozné je padnúť do rúk živého Boha.10,31 Mt 10,28 32 Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach.10,32 Ga 3,4; Flp 1,29; Heb 4,10 33 Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté.10,33 Lk 23,48; 1Kor 4,9; Flp 4,14 34 Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok.10,34 Mt 5,12; 6,20; 13,44; Heb 13,3 35 Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. 36 Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie.10,36 Lk 8,15; 21,19; Jk 5,7 37 Veď už len celkom krátky čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať.10,37 Iz 26,20; Hab 2,3; Ag 2,6; Lk 21,28; Jk 5,8; 2Pt 3,9; Zj 22,12 38 Avšak môj spravodlivý z viery bude žiť,10,38 Alt. Avšak môj spravodlivý bude žiť z viery. ale kto odpadne, v tom nebude mať moja duša zaľúbenie.10,38 Rim 1,17; Ga 3,11 39 My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube, ale ľudia viery k zachovaniu duše.