Dve percentá (2 %)

9. kapitola

Pozemská a nebeská svätyňa

1 Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svätyňu.
2 Bol zhotovený prvý stan, v ktorom bol svietnik, stôl a predkladané chleby. Nazýva sa svätyňou.9,2 Ex 25,30-31; 26,1 3 Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá svätyňa svätých.9,3 Ex 26,33; Mt 27,51-52 4 K nej patril zlatý kadidlový oltár, archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vypučala, a tabule zmluvy.9,4 Ex 16,33; 25,10.16 5 Nad ňou boli cherubi slávy, ktorí zatieňovali vrchnák archy zmluvy. O tom teraz podrobne netreba hovoriť.9,5 Ex 25,17-22 6 Odkedy je to takto zariadené, stále vchádzajú do prvého stanu kňazi, ktorí tam konajú bohoslužbu.9,6 Nm 18,3-7 7 Do druhého však vstupuje iba sám veľkňaz raz do roka, nie však bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky a za priestupky ľudu.9,7 Ex 30,10; Lv 16,2-17 8 Takto Duch Svätý ukazuje, že kým stojí prvý stan, nie je ešte zjavná cesta do svätyne.9,8 Iz 35,8 9 To je prirovnanie pre terajší čas, keď sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho, kto koná bohoslužbu;9,9 Ga 3,21; Heb 10,1-2 10 spočívajú iba v pokrmoch, nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú len vonkajšie predpisy9,10 Gr. predpisy tela., ktoré platia do času nápravy.9,10 Lv 11,2-47; 15,8; Nm 19,13; Kol 2,16 11 Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stan, nie rukou zhotovený, čiže nie z tohto stvoreného sveta, 12 raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.9,12 Lv 16,3.5; Iz 45,17; Heb 7,27 13 Veď ak už pokropenie krvou capov a býkov a popol z jalovice posväcuje poškvrnených, aby boli telesne čistí,9,13 Lv 16,14-15; Nm 19,9.17; Heb 10,4 14 o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.9,14 1Kor 15,45; 1Tim 3,9; Heb 6,1; 1Pt 1,18-19; 1Jn 1,7 15 A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby prisľúbenie večného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní — lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy.9,15 Rim 3,25; 5,6; 1Tim 2,5; Heb 7,22 16 Tam, kde je závet, musí sa dokázať smrť toho, kto ho zhotovil.9,16-17 Ga 3,15 17 Len závet zomrelých je platný, nie je však platný, kým žije ten, kto ho zhotovil. 18 Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. 19 Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všetky prikázania, podľa Zákona vzal krv teliat a capov, vodu, šarlátovú vlnu a yzop a pokropil samu knihu i všetok ľud,9,19 Ex 24,3-8; Lv 14,4; 16,14-19; Nm 19,4-6 20 hovoriac: Toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh.9,20 Ex 24,8; Mt 26,28 21 Podobne pokropil krvou aj stan a všetko bohoslužobné náčinie.9,21 Lv 8,15-19; 16,14 22 Takto sa podľa Zákona takmer všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia.9,22 Lv 5,13; 17,11

Odstránenie hriechu Kristovou obetou

23 Bolo nevyhnutné takýmto spôsobom očisťovať napodobeniny nebeských vecí, no samy nebeské veci treba očisťovať lepšími obetami.9,23 Heb 8,5
24 Veď Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou.9,24 Rim 8,34 25 Ani nie preto, aby samého seba viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou krvou.9,25 Ex 30,10 26 Veď ináč by bol musel od založenia sveta trpieť mnohokrát. On sa však zjavil teraz na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech.9,26 Ef 1,10; 1Pt 1,20 27 A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd,9,27 Gn 3,19; 2Kor 5,10 28 tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú.9,28 Iz 53,12; Rim 6,10; Flp 3,20; 1Tim 6,14; 2Tim 4,8; Heb 10,10-14; 1Pt 2,24