Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

Božia zmluva s Noachom

1 Boh požehnal Noacha i jeho synov a povedal im: „Ploďte sa, množte sa a naplňte zem!9,1 Gn 1,28; Ž 128,3
2 Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci.9,2 Jób 5,22; Ž 8,7-9; Sir 17,4; Jk 3,7 3 Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm, všetko vám dávam, ako predtým zelené byliny.9,3 Gn 1,29; Dt 12,15; Kol 2,21-22; 1Tim 4,3 4 Len mäso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete,9,4 Lv 17,10; Sk 15,20; 1Tim 4,4 5 lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera, za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata.9,5 Ex 21,28; Ž 9,13; Mt 23,25 6 Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz.9,6 Gn 1,27; Ex 21,12; Nm 35,31; Mt 26,52; Rim 13,4; Jk 3,9; Zj 13,10 7 Vy sa však ploďte a množte, rozmáhajte sa na zemi a množte sa na nej!“ 8 Boh povedal Noachovi a jeho synom, čo boli s ním: 9 „Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom9,9 Gn 6,18; Iz 54,9; Sir 17,12 10 a so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou zeme.9,10 Ž 36,7; Jon 4,11 11 Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem.“9,11 Gn 8,21; Sir 44,18; 2Pt 3,11 12 Boh povedal: „Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia:9,12 Sir 43,11 13 Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou.9,13 Ez 1,28; Zj 4,3; 10,1 14 Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, 15 rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi; voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov.9,15 Lv 26,42; Lk 1,72 16 Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi.“9,16 Gn 17,7; Iz 55,3; Jer 32,40; Heb 13,20 17 Boh povedal Noachovi: „Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi.“

Noachova kliatba a požehnania

18 Noachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli: Šém, Chám a Jefet. Chám bol otcom Kanaána.9,18 Gn 9,23; 10,1
19 Títo traja boli Noachovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi.9,19 Gn 10,1-32; 1Krn 1,4-28 20 Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu.9,20 Dt 20,6; Iz 5,1-7; 1Kor 9,7 21 Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane.9,21 Prís 20,1; Lk 21,34; Ga 5,21; Tít 2,2 22 Chám, Kanaánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom.9,22 Lv 18,7; Hab 2,15; 1Kor 13,6 23 Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého.9,23 Rim 13,7; Ga 6,1; 1Pt 4,8 24 Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, 25 povedal: „Buď prekliaty Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom!“9,25 Dt 27,16; 1Krľ 9,20-21; Múd 12,11; Jn 8,34 26 Dodal: „Nech je zvelebený Hospodin, Boh Šémov! Nech mu je Kanaán otrokom! 27 Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch! Kiež mu je Kanaán otrokom!“ 28 Noach žil po potope ešte tristopäťdesiat rokov. 29 Celý vek Noachovho života bol deväťstopäťdesiat rokov, potom zomrel.